Αριθμ. Πρωτ. 1052212/258/0013 - 22/05/2009

Αριθμ. Πρωτ. 1052212/258/0013 - 22/05/2009

Θέμα: «Εξαίρεση από τον κανόνα του 1ευρώ/τμ των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων των νομικών προσώπων».
 

Σας, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με θέμα «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε στις 7-5-2009 στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής προβλέπεται στη παράγραφο 5 του άρθρου 6 ότι από το έτος 2009, κατά τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ των νομικών προσώπων δεν υπάγεται στον κανόνα του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η επιφάνεια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτηρίων των νομικών προσώπων.
Για το λόγο αυτό κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΕΤΑΚ νομικών προσώπων η επιφάνεια των κτισμάτων αυτών (γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών κτηρίων) αναγράφεται στη στήλη 13 της δήλωσης και η αξία τους στις στήλες 22 - 24 κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά για τη συμπλήρωση της δήλωσης ισχύει η 1046152/467/0013/

ΠΟΛ.1079/18.4.2008

εγκύκλιος.
Γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. Δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια μαζικής διαλογής, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα.
Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Ακριβές Αντίγραφο          
Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Αθανάσιος Σκορδάς
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
  α.α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ
 

Αθήνα  22 Μαΐου  2009
Αρ. Πρωτ.: 1052212/258/0013