Β2β/Γ.Π.οικ. 77678/2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/ 19-10-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback» (Β'4613)

Β2β/Γ.Π.οικ. 77678/2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/ 19-10-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback» (Β'4613)

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.77678/2020

(ΦΕΚ Β' 5394/08-12-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 204).

2. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 128), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback» (Β'4613).

9. Την υπό στοιχεία 1538/Συν. 727/26-11-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το Γραφείο Υπουργού.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.76937/-12-2020 εισήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση:

1. της τελευταίας πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 1 της εν θέματι υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020»

και 2. της παρ. 4 του άρθρου 1 ως ακολούθως:

«4. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του παρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 30/11/2030.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ