Κ.Υ.Α. Aριθμ. 119404/504 - 6/9/2011 - Καθορισμός των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α)

Κ.Υ.Α. Aριθμ. 119404/504 - 6/9/2011 - Καθορισμός των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη, της παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234 Β΄).

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 63/2011 (Φ.Ε.Κ. 145Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και 66/2011 (Φ.Ε.Κ. 148Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, Φ.Ε.Κ. 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, Φ.Ε.Κ. 208Α΄) και την 23111/31.05.10 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 855Β΄) με την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (Φ.Ε.Κ. 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 (Φ.Ε.Κ. 275Α΄).

7. Την ενότητα θ΄ της 199284/707/14.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2159Β΄) υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)».

8. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

9. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

11. Την αρ. Υ350/8.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1603/Β΄/11.7.11) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Το ύψος των τελών για την έκδοση των πιστοποιητικών της παρ. 3 άρθρου 20 Ν. 3889/2010, με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον οριστικό δασικό χάρτη (παράγραφος θ.1 της 199284/707/14.12.2010 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2159 Β΄) «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)»), καθορίζεται αναλόγως με το εμβαδόν του αιτουμένου ακινήτου, ως εξής:

1. Έως και 1.000 τ.μ., σαράντα (40) ευρώ.

2. Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ογδόντα (80) ευρώ.

3. Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

4. Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ., τετρακόσια (400) ευρώ.

5. Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εξακόσια (600) ευρώ.

6. Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.

7. Πάνω από 300.000 τ.μ., δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

Τα σχετικά πιστοποιητικά εκδίδονται είτε από το οικείο κτηματολογικό γραφείο εφόσον η έκταση έχει κτηματογραφηθεί και έχει συσταθεί αυτό, είτε από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος εφόσον η έκταση δεν έχει κτηματογραφηθεί.

Β. Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον χαρακτήρα έκτασης, που εμπίπτει στον προσωρινό δασικό χάρτη (άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3889/2010), εκδίδεται σχετική βεβαίωση πληροφοριακού περιεχομένου, σύμφωνα με την παράγραφο θ.2 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, με την επισήμανση ότι αυτή έχει ισχύ μέχρι την τελική κύρωση του προσωρινού δασικού χάρτη και για την έκδοση της οποίας καταβάλλεται, κατ’ αντιστοιχία, το τέλος που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο Α μειωμένο κατά 50%.

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται αποκλειστικά από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.

Γ. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται υπέρ του εκδότη των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, ως εξής:

1. στην περίπτωση που εκδότης είναι το οικείο κτηματολογικό γραφείο, στο ίδιο, με σχετικό παραστατικό που εκδίδει αυτό.

2. στην περίπτωση που εκδότης είναι το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος, στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2339 «Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ. Για την έκδοση των ανωτέρω εγγράφων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ενότητα θ΄ της 199284/707/14.2.2010 Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010)», (Φ.Ε.Κ. 2159 Β΄).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ