ΠΟΛ 1029 - 25/02/2009

ΠΟΛ 1029 - 25/02/2009

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ελέγχου ΕΤΑΚ»

Με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 21 του ν.

3634/2008

(Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29-1-2008)  επιβάλλεται από το έτος 2008 και επόμενα ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία (Ε.Τ.ΑΚ.) των φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, για την καταχώρηση των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του τέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 76, 82 85, 107, 108, 112, 113 & 115 του ν.

2238/1994

, «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος».

Ο αρμόδιος προϊστάμενος κατά τον έλεγχο των δηλώσεων ΕΤΑΚ νομικών προσώπων θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εξής ελεγκτικές επαληθεύσεις:

1.    Έλεγχο καταγραφής και απεικόνισης της ακίνητης περιουσίας
2.    Έλεγχο προσδιορισμού αξίας της ακίνητης περιουσίας
3.    Έλεγχο χορήγησης απαλλαγών
4.    Έλεγχο υπολογισμού ΕΤΑΚ

1.    Έλεγχος καταγραφής και απεικόνισης της ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου

3634/2008

το ΕΤΑΚ επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα, την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν επέλθουν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Το αντικείμενο επιβολής του τέλους είναι :
α. Το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων.
β. Το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.

Η έννοια των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, λαμβάνεται από τον Αστικό Κώδικα.

Ο τρόπος απεικόνισης της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου στη δήλωση ΕΤΑΚ προβλέπεται στην 1046152/467/0013/

ΠΟΛ.1079/18.4.2008

εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την 1042151/396/0013/

ΠΟΛ.1075/10.4.2008

εγκύκλιο ορίστηκε πως το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το ¶γιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267Α΄) δεν θα αναγράφουν τα ακίνητα για τα οποία απαλλάσσονται στις δηλώσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Σημειώνεται πως η δυνατότητα μη αναγραφής ισχύει μόνο για τα πιο πάνω κατονομαζόμενα νομικά πρόσωπα.

Συνεπώς τα λοιπά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται στην αναγραφή των απαλλασσομένων ακινήτων τους, αναγράφοντας το λόγο της απαλλαγής και προσκομίζοντας τα οικεία παραστατικά για τη χορήγηση αυτής.

2.    Έλεγχος προσδιορισμού αξίας της ακίνητης περιουσίας

Για τον υπολογισμό του ενιαίου τέλους λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 3 του α.ν.

1521/1950

«περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων» (συγκριτικά στοιχεία) και των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (αντικειμενικός προσδιορισμός), όπως ισχύουν. Συνεπώς:

•    για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό

•    για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των συγκριτικών στοιχείων

•    για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα επί οικοπέδου και βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το «μικτό» σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9), ενώ η αξία του οικοπέδου βάσει των συγκριτικών στοιχείων που βρίσκονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

•    για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα επί αγροτεμαχίου, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9) ενώ η αξία του αγροτεμαχίου με το έντυπο Α.Α.ΓΗΣ.

Ειδικά σε περιπτώσεις που η επικαρπία έχει αποχωριστεί από την κυριότητα, φορολογούνται χωριστά τόσο ο επικαρπωτής όσο και ο ψιλός κύριος για το εμπράγματο δικαίωμα που τους αναλογεί. Συγκεκριμένα:

1.    Όταν επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο η αξία της επικαρπίας είναι ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού και ορίζεται:

•    Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του,
•    Στα 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του.

2.  Όταν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, η αξία της επικαρπίας ισούται με τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.
 
Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται αν από την αξία της πλήρους κυριότητας  αφαιρέσουμε την αξία της επικαρπίας, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω.

Όταν η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του αντικειμενικού και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η). Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου, όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Αν προκύψει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα μετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσμα θα αναγραφεί ενδεικτικά με αξία 1¤ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου, με συντελεστή 6‰ (

ΠΟΛ.1086/28.5.2008

).
Επίσης, στις περιπτώσεις που κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την 1028909/98/0013/

ΠΟΛ.1052/7.3.2008

Α.Υ.Ο.Ο., τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) υποχρεωτικά συμπληρώνονται και φυλάσσονται στην έδρα του νομικού προσώπου και είναι στην διάθεση της υπηρεσίας.

Τέλος, για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο των δηλώσεων ΕΤΑΚ εφαρμόζονται ανάλογα οι 1062222/198/0013

ΠΟΛ.1079/27.7.2004

και 1098592/315/0013

ΠΟΛ.1129/8.12.2004

εγκύκλιοι.

3.    Έλεγχος χορήγησης απαλλαγών

Οι απαλλαγές από το ΕΤΑΚ ορίζονται στο άρθρο 8 του νόμου

3634/2008

.
Ειδικότερα απαλλάσσονται του ΕΤΑΚ:
1.    Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.
2.    Τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
3.    Τα ακίνητα που κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
4.    Τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας
5.    Τα ακίνητα που κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας έχουν επιταχθεί από το στρατό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 442/1929 (ΦΕΚ 339 Α`).
Τα παραστατικά για την απαλλαγή των ανωτέρω ακινήτων ορίζονται στην 1028909/98/0013/ΠΟΛ 1052/73-2008 Α.Υ.Ο.Ο.

Επίσης απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα:

1.    Του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία,
2.    των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
3.    των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας,
4.    των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1091/1980 (ΦΕΚ 267Α΄).
Η έννοια των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ανωτέρω νομικών προσώπων αναφέρεται στις παραγράφους 6 έως και 9 της 1042151/396/0013/

ΠΟΛ.1075/10.4.2008

εγκυκλίου.

Περαιτέρω απαλλάσσονται του Ε.Τ.ΑΚ. η Τράπεζα της Ελλάδος, οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα Ιδρύματα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄) και οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.

Ο ορισμός του κοινωφελούς ιδρύματος δίνεται στο άρθρο 95 του ν. 2039/1939). Συνεπώς, προκειμένου ένα ίδρυμα να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται στην περίπτωση ια) του άρθρου 8 του ν. 3634/08, θα πρέπει στον ιδρυτικό του νόμο να γίνεται ρητή αναφορά ότι αυτό συστήνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Στο άρθρο 45 του ν. 3059/2002 δίδεται ο ορισμός της έννοιας Μουσείου. Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ.
Επίσης με τις παραγράφους 1 και 2 της 1058588/604/0013/

ΠΟΛ.1086/28.5.2008

εγκυκλίου παρέχονται περαιτέρω οδηγίες για τη χορήγηση απαλλαγής σε ακίνητα που προορίζονται για εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών.  
    
Τονίζεται ότι κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, πλην των ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας.

4.    Έλεγχος υπολογισμού ΕΤΑΚ νομικών προσώπων

Ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 11 γίνεται ως ακολούθως :

1.    Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων), και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων, φορολογείται με συντελεστή έξη τοις χιλίοις (6‰).

2.    Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).
Ο μειωμένος συντελεστής της αξίας των κτισμάτων καταλαμβάνει μόνο τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας κτίσματα όλων των επιχειρήσεων και όχι τα γήπεδα (οικόπεδα ή αγροτεμάχια) επί των οποίων βρίσκονται τα κτίσματα αυτά. Συνεπώς, αν η εταιρεία προβαίνει στην εκμίσθωση κάποιου ακινήτου ή παραχωρεί δωρεάν τη χρήση του, η αξία των κτισμάτων υπόκειται σε ΕΤΑΚ με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰).
Με τον ίδιο συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται και τα κτίσματα επιχειρήσεων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας της μισθώτριας εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση.

3.    Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).
Η έννοια του Κοινωφελούς σκοπού λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2039/1939 όπως ισχύει.

4.    Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται, φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).

5.    Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας φορολογείται, με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ορίζεται από το ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295Α΄/30-12-1999), και συγκεκριμένα από τα άρθρα 1-20 και 21 - 31 αντίστοιχα. Συνεπώς, οι εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.

6.    Η αξία των λοιπών ακινήτων των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους (π.χ. Ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λπ.) φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).

Επισημαίνεται ότι το τέλος που αναλογεί στην αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα.

5. Θέματα αρμοδιοτήτων και διαδικασιών ελέγχου.

Αρμόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων του ΕΤΑΚ και την έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής του τέλους είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος και για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 (σχετ. και η εγκ.

ΠΟΛ.1099/11.7.2008

) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ήδη με την 1021446/84/0013 

ΠΟΛ.1024/23.2.2009

Α.Υ.Ο.Ο., καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω πράξεων (φύλλο ελέγχου).

Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ-ΠΕΚ) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων του ΕΤΑΚ, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων βάσει της αριθ. πρωτ. Α.Υ.Ο.Ο.

1085068/4794/ΔΕ-Β/5.9.2007

(ΦΕΚ 1843-ΒΆ). Σχετική με την παραπάνω νέα αρμοδιότητα είναι η αριθ. 1021292/3436/ΔΕ-Β/20.2.2009 Α.Υ.Ο.Ο.

Ευνόητο είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές κατά την έκδοση των εντολών ελέγχου θα προβαίνουν σε ιεράρχηση των προς έλεγχο υποθέσεων, δίδοντας βαρύτητα στις υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος. Στοιχεία για τις υποθέσεις αυτές και γενικά για την υποβοήθηση του ελέγχου του ΕΤΑΚ μπορούν να αντλούνται από τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΤΑΚ, από τα δεδομένα των δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π), των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και του εντύπου Ε2, από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία (π.χ. μητρώο παγίων), καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο υπάρχει στη Δ.Ο.Υ.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη διευκρινιστεί με την εγκύκλιο

ΠΟΛ.1041/22.2.2008

, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή μεταξύ άλλων και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.

3610/2007

, οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και το ΕΤΑΚ ως προς τα νομικά πρόσωπα.

Στις εκθέσεις ελέγχου που θα συντάσσονται στο πλαίσιο των διενεργούμενων ως άνω ελέγχων θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα επί μέρους ελεγχόμενα ακίνητα και οι κατά δήλωση και κατΆ έλεγχο αξίες καθώς και οι τυχόν προκύπτουσες ανά ακίνητο διαφορές, δεδομένου ότι στις οικείες πράξεις επιβολής του τέλους του ΕΤΑΚ αναγράφονται τα συνολικά ποσά.

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.

2238/1994

), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 113 του ίδιου νόμου, παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης μερικού ή προσωρινού φύλλου ελέγχου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, των οποίων μπορεί και εν προκειμένω να γίνεται εφαρμογή, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.

3634/2008

, για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων στα νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του ν.

2523/1997

. Στο ίδιο άρθρο του ανωτέρω ν.

3634/2008

προβλέπονται και οι μειώσεις επί συμβιβασμού και αντιμετωπίζονται λοιπά συναφή θέματα.

Ακριβές Αντίγραφο                              Ο Υφυπουργός Οικονομίας
                                                                            και Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     Αντώνιος Μπέζας

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ.:1022457/86/0013