ΠΟΛ 1046 - 25/02/2008

ΠΟΛ 1046 - 25/02/2008

Θέμα: Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων των ΔΟΥ και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με το χαρακτηρισμό εγγράφου ως δημοσίου προκειμένου να αποδειχθεί η παλαιότητα κτίσματος για τον υπολογισμό της αντικειμενικής του αξίας, απευθυνθήκαμε στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και το Ειδικό Γραφείο Φορολογίας ζητώντας να αποφανθεί για το πότε ένα έγγραφο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δημόσιο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανάγκες εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού αξίας ακινήτων.

Για ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα και εφαρμογή στις αντίστοιχες περιπτώσεις, σας διαβιβάζουμε την γνωμοδότηση του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με αριθμ. πρωτ. 2823/04 & 647/05,16/9/2005, που αποφαίνεται ότι «τόσο οι ένορκες βεβαιώσεις του συμβολαιογράφου περί της παλαιότητας κτιρίου όσο και τα πιστοποιητικά Δημάρχων που βασίζονται στις βεβαιώσεις αυτές δεν αποτελούν δημόσια έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 της απόφασης 1129485/479/Γ0013/Πολ.1310/3.12.96 του Υπουργού Οικονομικών και συνεπώς δεν δύναται να ληφθούν υπόψη από τη φορολογική αρχή προς απόδειξη της παλαιότητας κτιρίου.».