ΠΟΛ 1051 - 07/03/2008

ΠΟΛ 1051 - 07/03/2008

Θέμα: Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 487/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με την ανωτέρω Γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950, όπως προκύπτει από τη γραμματική της διατύπωση, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή της επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ως τοιούτου νοουμένου αγροκτήματος, οικοπέδου ή και κτίσματος κατά τα ειδικότερα στο νόμο περιλαμβανόμενα) σε σχέση με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο, λόγω λανθασμένης εμβαδομέτρησης αυτού, και όχι σε περιπτώσεις που λόγω αλλαγής των περιγραφικών του στοιχείων το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρουσιάζεται ουσιωδώς διάφορο από το περιγραφόμενο στον τίτλο κτήσης.