ΠΟΛ 1071 - 18/04/2007

ΠΟΛ 1071 - 18/04/2007

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου

Σας γνωρίζουμε ότι με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο 3554/2007 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 80 τ. Α΄ στις 16 Απριλίου 2007, επέρχονται – μεταξύ των άλλων – σημαντικές αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5, αντίγραφο του οποίου σας κοινοποιούμε.

Συγκεκριμένα:

παράγραφοι 1 και 4

Με τις παραγράφους 1 και 4 αναπροσαρμόζονται από 1η Μαρτίου 2007 τα απαλλασσόμενα από το φόρο ποσά κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με κληρονομιά ή γονική παροχή.

παράγραφος 2

Με την παράγραφο 2 αναπροσαρμόζονται οι κλίμακες υπολογισμού του φόρου κληρονομιών - δωρεών και γονικών παροχών για τις υποθέσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 1η Μαρτίου 2007. Οι ίδιες κλίμακες εφαρμόζονται και στην περίπτωση ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών, δηλαδή στις υποθέσεις στις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση υποβλήθηκε ή η πράξη επιβολής φόρου για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. μετά την πάροδο τριετίας από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
Με την ίδια παράγραφο αναπροσαρμόζεται από 138.000 € σε 165.000 € το όριο μέχρι του οποίου ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών μειώνεται κατά 60%, εφόσον ο δικαιούχος της κτήσης έχει αναπηρία από 67% και άνω.

παράγραφος 3

Με την παράγραφο 3 αναπροσαρμόζεται σε 120.000 € το όριο των γονικών παροχών, δηλαδή το ποσό μέχρι του οποίου ο φόρος δωρεών μειώνεται στο μισό. Αν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, το όριο των γονικών παροχών αναπροσαρμόζεται σε 160.000 €.
Και οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική ενοχή γεννήθηκε από 1η Μαρτίου 2007 καθώς και στις υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (των παραγράφων 1 έως και 4), εφόσον ο οικείος φόρος έχει ήδη υπολογισθεί με βάση τις προϊσχύσασες φορολογικές κλίμακες και απαλλασσόμενα ποσά, θα γίνει οίκοθεν από τις Δ.Ο.Υ. νέα εκκαθάριση του φόρου και διαγραφή και επιστροφή του τυχόν επιπλέον φόρου, όπου αυτός έχει καταβληθεί.

παράγραφος 5:

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 και αναπροσαρμόζονται από 1ης Μαρτίου 2007 τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με επαχθή αιτία.
Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και τέλους συναλλαγής και έχει καταβληθεί ο οικείος φόρος με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες και τα παλαιά απαλλασσόμενα ποσά, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει οίκοθεν σε νέα εκκαθάριση και επιστροφή του επιπλέον φόρου.
Διευκρινίζεται ότι, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που προέβησαν στη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία μετά την 1η Μαρτίου 2007, για τα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή πρώτης κατοικίας με βάση τα παλαιά απαλλασσόμενα ποσά και στα οποία θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου, δεν απαιτείται η σύνταξη διορθωτικού συμβολαίου.

παράγραφος 6:

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής τα οποία συντάσσονται από την 1η Μαρτίου 2007 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2007, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 28η Φεβρουαρίου 2007, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2007.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και με την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική διαδικασία (παραλαβή δήλωσης, χορήγηση αντιγράφου αυτής, καταβολή και βεβαίωση του οικείου φόρου όπου απαιτείται κλπ.). Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές ως ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου θα θεωρείται η 28η Φεβρουαρίου 2007, αν το οριστικό συμβόλαιο καταρτισθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2007.