ΠΟΛ 1086 - 22/06/2009

ΠΟΛ 1086 - 22/06/2009

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.

2515/1997

(Φ.Ε.Κ.154/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.

2859/2000

Φ.Ε.Κ. 248/Α΄), όπως ισχύει.
3. Την 1070576/2627/ΔΜ/14.7.2005 (Φ.Ε.Κ.1062/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβο-λής και διακοπής εργασιών».
4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE − αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετι-κών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».
5. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40 Β΄/16-1-2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορι-σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149 Β΄/ 16.10.2008) A.Y.O.O. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».
7. Την ανάγκη βελτίωσης της εν λόγω Ονοματολογίας με προσθήκες, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.
8. Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μεταβάλλονται ως προς τον Κωδικό, οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

 

από Κ.Α.Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  σε Κ.Α.Δ. 
01.62.10.03  Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών  01.47.23.01 
08.93.10.01  Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)  10.84.30.01 
22.29.91.05  Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ  43.99.90.08 
33.12.15.01  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων  43.29.19.02 
33.12.15.02  Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  43.29.19.03 
55.20.11.02  Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  55.90.19.01 
61.10.11.01  Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού  61.90.10.06 
61.10.41.01  Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέ-χονται τρόφιμα ή ποτά)  61.90.10.07 
90.02.11.02  Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας  90.01.10.12 
90.02.11.03  Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος  90.01.10.13 
90.02.11.04  Υπηρεσίες χορωδίας  90.01.10.14 
90.02.19.01  Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών  90.04.10.09 
90.02.19.02  Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών  90.04.10.10 
90.02.19.03  Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  90.04.10.11 
90.03.11.06  Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου  90.02.11.05 
90.03.11.09  Υπηρεσίες σκηνοθέτη  90.02.11.06 
90.04.10.01  Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλι-σμού κλπ)  90.02.19.04 
90.04.10.02  Υπηρεσίες ηχοληψίας  90.02.19.05 
90.04.10.03  Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου  90.02.19.06 
90.04.10.04  Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή  90.02.19.07 
90.04.10.05  Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής  90.02.19.08 
90.04.10.07  Υπηρεσίες σκηνογράφου  90.02.19.09 

2. Διαγράφονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

 

Κ.Α.Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ.Α.Δ. 
70.22.12.16  Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου  Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.19.91 
90.04.10.06  Υπηρεσίες που παρέχονται από στούντιο ηχο-γραφήσεων  Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 59.20.11 

3. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής, στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

 

Κ.Α.Δ  ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
33.12.15.03  Υπηρεσίες συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανή-ματα προϊόντων  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ) 
43.29.19.03  Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμε-νων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 
46.42.11.46  Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες, για ποδήλατα  Χονδρικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες και πο-δήλατα 
47.51.51.57  Λιανικό εμπόριο ψιλικών και παρόμοιων ειδών  Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών 
47.91.41  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογρα-φία ή μέσω διαδίκτυου, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 
56.10.11.03  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/

ΠΟΛ.1087/25.6.2003

(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικο-νομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, τα-βέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, με ζωντανή μουσι-κή από ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων, [που υπάγεται στην 1059176/625/

ΠΟΛ.1087/25.6.2003

(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος 

56.10.11.04  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/

ΠΟΛ.1087/25.6.2003

(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικο-νομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, τα-βέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/

ΠΟΛ.1087/25.6.2003

(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή σερβιρίσματος 

85.53  Δραστηριότητες σχολών οδηγών  Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 
85.53.1  Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ι-στιοπλοΐας  Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλό-των αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας (ερασιτεχνικών) 
85.53.11  Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων  Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτο-κινήτων 
85.53.12  Υπηρεσίες σχολών οδηγών (πιλότων) αε-ροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας  Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών (πιλό-των) αεροσκαφών και σχολών ερασιτεχνικής ιστιοπλοΐας 
85.53.12.02  Υπηρεσίες σχολών πιλότων αεροσκαφών  Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών πιλότων αεροσκα-φών 
85.59.13.05  Υπηρεσίες σχολών αξιωματικών και πληρώμα-τος εμπορικού ναυτικού  Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος σκαφών 

4. Προσθέτονται οι παρακάτω Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

 

ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
16.24.13.02  Κατασκευή κυψελών 
32.13.10.01  Κατασκευή κοσμημάτων από πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, όστρακα, μη πολύτιμες πέτρες, κοινά μέταλλα και άλλα υλικά 
33.12.15.04  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ) 
33.12.15.05  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ) 
43.21.10.05  Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 
43.21.10.06  Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
43.29.19.04  Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων 
43.29.19.05  Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών 
46.46.11.20  Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης 
47.30.81.03  Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευα-σμάτων π.δ.κ.α. 
47.30.81.04  Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων έκπλυσης αυτοκινήτων 
47.30.81.05  Λιανικό εμπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για αυτοκίνητα 
47.30.81.06  Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων 
47.30.81.07  Λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών 
47.73.74.13  Λιανικό εμπόριο φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης 
47.77.82.14  Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο 
50.20.19.01  Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων με λέμβους 
52.21.25.01  Υπηρεσίες οδικής βοήθειας οχημάτων 
66.19.99.03  Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για χρέη 
71.12.19.12  Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 
71.12.33.01  Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 
71.20.19.05  Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 
85.42.12.01  Υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από Ανώτερες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 
85.52.19.01  Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής 
85.53.11.01  Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων 
85.59.13.06  Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 
85.59.13.07  Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών 
90.01.10.09  Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος 
90.01.10.10  Υπηρεσίες θεατρικού θίασου 
90.01.10.11  Υπηρεσίες θίασου τσίρκου 
90.01.10.15  Υπηρεσίες μπαλέτου 
90.01.10.16  Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας 
90.02.11.07  Υπηρεσίες θεατρώνη 
90.02.11.08  Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
90.02.19.10  Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
90.04.10.12  Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
96.01.19.05  Υπηρεσίες συλλογής και παράδοσης των προς πλύσιμο ρούχων 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 22 Ιουνίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1061748/987/ΔΜΒ΄