ΠΟΛ 1113 - 02/09/2009

ΠΟΛ 1113 - 02/09/2009

ΘΕΜΑ: «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων».
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.

3634/2008

(ΦΕΚ 9Α΄/29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει με Απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας.
2. Την 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την 1085779/886/0013

ΠΟΛ.1117/12.8.2008

(Φ.Ε.Κ. 1701 τ.Β/25.8.2008) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2008, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Για το έτος 2009 οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα, είναι οι οριζόμενες στην 1085779/886/0013

ΠΟΛ.1117/12.8.2008

(Φ.Ε.Κ. 1701 τ.Β/25.8.2008) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκτός των κατωτέρω δήμων για τους οποίους οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:
 

  Περιφέρεια Νομός Δήμος ΤΙΜΗ
  Δ. Ελλάδας Αχαϊας Βραχναιίκων 20,00 ευρώ
  Δ. Ελλάδας Αχαϊας Παραλίας 45,00 ευρώ
  Πελοποννήσου Λακωνίας Ασωπού 11,50 ευρώ
  Πελοποννήσου Λακωνίας Ζάρακα 9,50 ευρώ
  Πελοποννήσου Λακωνίας Μολάων 10,00 ευρώ
  Πελοποννήσου Λακωνίας Μονεμβασίας 10,00 ευρώ
  Πελοποννήσου Λακωνίας Νιάτων 7,00 ευρώ

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ακριβές αντίγραφο               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             

 
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ.Πρωτ:1084198/517/0013