ΠΟΛ 1148 - 30/11/2009

ΠΟΛ 1148 - 30/11/2009

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009»

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του Περιουσιολογίου αλλά και της εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2009, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2009, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να ελέγχονται στα παρακάτω σημεία:

1η σελίδα του εντύπου

Να είναι συμπληρωμένα:

1. Ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης με ευανάγνωστους χαρακτήρες, ώστε να  συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρησης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που αναγράφεται στο έντυπο.
Για να αποσταλεί η δήλωση στη Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει οι Α.Φ.Μ. του υποχρέου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, να είναι συμπληρωμένοι. Διαφορετικά πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος προκειμένου να συμπληρωθεί ορθά η δήλωσή του.

2. Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης.

3. Τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ του υπόχρεου. Επισημαίνεται πως το τετραγωνίδιο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ - ΘΑΝΑΤΟΥ Φ.Π.»  διαγραμμίζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος απεβίωσε πριν την 1η Ιανουαρίου έτους 2009.
Το τετραγωνίδιο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (κ.λπ.) Ν.Π.» συμπληρώνεται μόνο από νομικά πρόσωπα και στην περίπτωση που διέκοψαν τις εργασίες τους ή συγχωνεύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

4. Τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, της συζύγου και των προστατευομένων μελών, το είδος της σχέσης με τον υπόχρεο, καθώς και η μεταβολή της σχέσης, κατά περίπτωση.

Τέλος να είναι διαγραμμισμένο το είδος της δήλωσης έτους 2009.

Επισημαίνεται πως:
• στο κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να αναγράφεται ο δικός του Α.Φ.Μ.
• πρέπει να είναι διαγραμμισμένη η σχέση με τον Υπόχρεο με μια από τις δύο επιλογές (ΣΥΖ – ΤΕΚ)
• οι επιλογές που αφορούν τη μεταβολή σχέσης διαγραμμίζονται μόνο στην περίπτωση που επήλθε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του Υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου 2009.

5. Τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου συμπληρώνονται μόνο όταν η δήλωση αφορά νομικό πρόσωπο ενώ τα στοιχεία του αντικλήτου συμπληρώνονται μόνο όταν η δήλωση αφορά κάτοικο εξωτερικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

1. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη είτε η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) εφόσον αυτός έχει χορηγηθεί, είτε η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό.  .

2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, 25 και 7) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7 και 8 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.

3. Πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ συμπληρωμένη η στήλη «ΕΝΔΕΙΞΗ Α.Π.Α.Α.» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι 1 ή 2.

4. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 13 κατά περίπτωση.

5. Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» συμπληρώνεται με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους. Οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.

6. Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» συμπληρώνεται μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς αλλά με ένα μόνο αριθμό  (π.χ. για μεζονέτα που αναπτύσσεται στο Ισόγειο και τον 1ο όροφο κτίσματος θα αναγραφεί στη στήλη όροφος ο κωδικός 1 και όχι 0,1). Επισημαίνεται πως όταν δηλώνεται μόνο οικόπεδο (κατηγορία ακινήτου 4) η στήλη όροφος δεν συμπληρώνεται.

7. Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) συμπληρώνονται πάντα με τετραψήφιο αριθμό. Οι στήλες 17 και 21 συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 17 και 21 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

8. Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) είναι πάντα συμπληρωμένες – κατά περίπτωση – και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3. Σε περίπτωση που και οι δύο στήλες 15 και 19 είναι συμπληρωμένες πρέπει να συμπίπτουν.

9. Όλες οι στήλες που αφορούν επιφάνεια (12, 13, 18 και 22) συμπληρώνονται σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία.

10. Οι στήλες που αφορούν ποσοστά συνιδιοκτησίας (16 και 20) μπορούν να λάβουν κατά μέγιστο την τιμή 100 και μέχρι 5 δεκαδικά ψηφια
Προσοχή! Ειδικά στη στήλη 20 (ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου) δεν συμπληρώνονται ποτέ χιλιοστά.

11. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

12. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

2. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένα τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α, 5, και 25) του Πίνακα 2.

3. Πρέπει να έχει συμπληρωθεί μια τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).

4. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη που αφορά το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση.

5. Η στήλη που αφορά το έτος (στήλη 20) συμπληρώνεται πάντα με τετραψήφιο αριθμό.

6. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του

7. Πρέπει να είναι πάντα συμπληρωμένη η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005 - 2008

•    Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δήλωσης που αφορά αποβιώσαντα όμως δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
•    Ο ίδιος Α.Φ.Μ. αναγράφεται σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες
•    Χρησιμοποιείται ο ίδιος Α/Α σε περισσότερες από μία γραμμές του εσωτερικού του εντύπου
•    Δεν αναγράφεται Α/Α σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου
•    Χρησιμοποιούνται ομοιωματικά  σε κάποιες γραμμές του εσωτερικού του εντύπου
•    Έχει αναγραφεί στη στήλη «Κατηγορία Ακινήτου» κωδικός που αντιστοιχεί σε κτίσμα αλλά δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι στήλες που αντιστοιχούν σε αυτό.
•    Έχει αναγραφεί κατηγορία ακινήτου – οικόπεδο και τα στοιχεία του οικοπέδου έχουν αναγραφεί στις στήλες του κτίσματος.
•    Δεν συμπληρώνονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας
•    Υπερβολικά μεγάλες τιμές σε επιφάνειες (π.χ. για κατηγορία ακινήτου 1 έχουν συμπληρωθεί τετραγωνικά μέτρα κυρίων χώρων 9.200).

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα, αρίθμηση των δηλώσεων από 1 έως 100 και θα αναγράφεται η ένδειξη της ομάδας που αφορά το δέμα ως ακολούθως:

Α  Ομάδα: Αρχικές δηλώσεις έτους 2009 φυσικών προσώπων  και νομικών προσώπων

Β  Ομάδα: Τροποποιητικές - Συμπληρωματικές - Ανακλητικές δηλώσεις έτους 2009 φυσικών και νομικών προσώπων

Τονίζεται ότι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων παρελθόντων ετών εξακολουθούν να αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αφορούν δηλώσεις που υπεβλήθησαν για διόρθωση εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008.

Στη συνέχεια οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της  Γ.Γ.Π.Σ., ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:

α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ, β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο και η ένδειξη "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α)  Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στη  Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

Η πρώτη αποστολή θα γίνει στις 7/12/2009 και στη συνέχεια ανά 5 ημέρες. Η αποστολή των δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2009.
 
β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν πιο πάνω.

Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
 
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Οι επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.

Ακριβές Αντίγραφο                                             
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

Αθήνα,  30 Νοεμβρίου 2009