ΠΟΛ. 1258 - 23/12/2011 - Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου

ΠΟΛ. 1258 - 23/12/2011 - Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες «Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού».

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφασή του τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1986 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων».

5. Τα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ.1230/11.11.2011 «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)».

6. Την αριθμ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να καταθέσουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματική προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού προς είσπραξη ποσού που έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται με το οφειλόμενο ποσό που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012.

Η απόδοση θα γίνει με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία με την παραλαβή της επιταγής θα εκδώσει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος για το ποσό που καταθέτουν και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224). Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφεται «Προκαταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.».

2. Η παρακράτηση των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και η έκδοση των σχετικών τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί με την απόδοση, κατά την 20ή Ιανουαρίου 2011, των εισπραχθέντων ποσών του μήνα Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ