ΠΟΛ.1096/28.4.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής

ΠΟΛ.1096/28.4.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής

ΠΟΛ 1096/2015

(ΦΕΚ Β' 772/04-05-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν. 3091/2002 (330/Α') όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (170/Α') και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 18, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτές καθώς και τον τρόπο υποβολής τους.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4223/2013 (287/Α'), για την προθεσμία καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2961/2001 (266/Α'), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του Ν. 1249/1982 (43/Α') και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων και τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

6. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (478/Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2015, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2015 υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Κατ' εξαίρεση, οι τροποποιητικές δηλώσεις του ιδίου έτους υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων ακινήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο λόγος απαλλαγής κωδικοποιημένος ως ακολούθως:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ

1

Εισηγμένη σε Χρηματιστήριο

2

Ακαθ. έσοδα μεγαλύτερα εσόδων ακινήτων

3

Ανέγερση κτισμάτων (άρ.15 § 2 περ. β)

4

Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών

5

Εγκατάσταση πλοιοκτητριών εταιρειών

6

Μίσθωση εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών

7

Μίσθωση εγκατάστασης πλοιοκτητριών εταιρειών

8

Η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στο Δημόσιο

9

Διορισμός ΔΣ από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

10

Απαλ/να ακίνητα άρθρου 15 § 2 περ. στ

11

Απαλλαγή άρθρου 15 § 2 περ. ζ

12

ΑΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

13

ΑΕ με μετοχές ανήκουσες σε εισηγμένες

14

ΕΠΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα

15

Απαλλαγή άρθρου 15 § 3 περ. δ

16

Λοιπές Περιπτώσεις

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Πατήστε ΕΔΩ για το έντυπο.