ΠΟΛ.1239/14.11.2014 Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ

ΠΟΛ.1239/14.11.2014 Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ

ΠΟΛ 1239/2014

(ΦΕΚ Β' 3087/17-11-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6, 18, 19, 23, 32, 34, 37, 63 και 66.

3. Την Πράξη 20/25.6.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (478 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

5. Την ΠΟΛ.1047/12.2.2014 (ΦΕΚ 368 Β΄) «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων και ορισμός διαδικασίας.».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1047/12.2.2014 (ΦΕΚ 368 Β΄) «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας.» τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 διαγράφεται η φράση «καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ έτους 2010».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται η φράση «, με την οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου».

3. Στο άρθρο 6, μετά τις λέξεις «ελέγχου» προστίθεται η φράση «, όπου απαιτείται,».

4. Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 8 ως εξής και το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 9:
«Άρθρο 8
Τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων έτους 2010.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ