Εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - Φορολογία και σωστή συμπλήρωση της δήλωσης

Εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - Φορολογία και σωστή συμπλήρωση της δήλωσης

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ - Όροι και προϋποθέσεις για την σωστή συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης στην Ελλάδα. (Για τα εισοδήματα που απέκτησαν στην αλλοδαπή το 2017)

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ θεωρείται ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του. Στο άλλο κράτος, στο εξωτερικό, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία δηλώνει μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί, στο εξωτερικό, στο άλλο κράτος. 

2. ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  Δ.Σ.Α.Δ.Φ. - ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθεί για το εισόδημα του εξωτερικού με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει στη Διμερή αυτή Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ) μεταξύ της Ελλάδος και του άλλου κράτους. 

Η δομή των περισσότερων ΣΑΔΦ ομοιάζει, αλλά δεν είναι ίδιες όλες. 

Άλλες συμβάσεις προβλέπουν ειδικό τρόπο φορολόγησης για τα εισοδήματα, ενώ άλλες συμβάσεις θέτουν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθεί ένας κάτοικος της μίας αντισυμβαλλόμενης χώρας, φορολογικός κάτοικος της άλλης χώρας.

3. Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, μπορεί να συμψηφίζεται στην Ελλάδα μπορεί να μην συμψηφίζεται. Μπορεί να φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό εξαρτάται από το εάν ή ΔΣΑΔΦ (όταν υπάρχει) προβλέπει ή όχι τον συμψηφισμό αυτόν ή την χώρα της φορολογίας. 

Εάν ο φόρος πιστώνεται, τότε θα  πιστωθεί μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα (Ν. 4172/2013 άρθρο 9). 

Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή, η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 ν. 4174/2013) και όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΠΟΛ.1026/22.1.2014.

 

Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους σχετικούς παρακάτω  κωδικούς, μπορεί να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών

 

4. ΟΤΑΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (Όχι σε euro): Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση όμως, περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

B. Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ:

 

1. ΚΩΔ. 029-030: ΟΤΑΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.

Πρέπει να συμπληρώνει τους κωδικούς 029-030 του ΠΙΝΑΚΑ 2 του Ε1 στην περίπτωση που έχει ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το αν αποκτά από την περιουσία αυτή εισόδημα ή όχι. 

 

Οι ίδιοι κωδικοί συμπληρώνονται και από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα).

 

2. ΚΩΔ. 171-172 και 175-176 :ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ: 

 

Τα ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από ακίνητη περιουσία που κατέχει στην αλλοδαπή, καταχωρούνται στους κωδικούς 171-172 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης.

 

Ο φόρος που παρακρατείται (στην αλλοδαπή) από τα παραπάνω ενοίκια που εισπράττει ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την αλλοδαπή, καταχωρείται στους κωδικούς 175-176 του πίνακα 4Δ2 της φορολογικής δήλωσης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αυτά τα ενοίκια  που εισπράττει  από την αλλοδαπή αναγνωρίζεται ως δαπάνη 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης: 

- Για επισκευή 
- Για συντήρηση,
- Για ανακαίνιση, 
- ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση τους. 

 

H παραπάνω δαπάνη είναι χωρίς δικαιολογητικά και γίνεται αυτόματα στο εκκαθαριστικό του εισοδήματος του φορολογούμενου.

 

3. ΚΩΔ. 393-394: Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ  

 

Ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος χρησιμοποιεί τους κωδικούς 393-394 στον πίνακα 4Α που έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1045/2018

 

Αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν  στην Ελλάδα.

 

4. ΚΩΔ. 295-296 και 297-298 και 683-684 

 

5. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ κλπ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Τα παρακάτω εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος καταχωρούνται στους κωδικούς 295-296 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ1:

 

- Μερίσματα και προμερίσματα των εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής, 

- Υπεραποδόσεις των μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών αλλοδαπής, 
- Διανομές κερδών προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά αλλοδαπής, 
- Προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής, 
- Διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών,
- Διανομή κερδών αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες 
- Αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, 
- Για τους διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας αλλοδαπής προέλευσης. 

 

Οι φόροι των παραπάνω εισοδημάτων που παρακρατήθηκαν στο εξωτερικό, συμπληρώνονται στους κωδικούς 297-298 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ. 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση (ΔΣΑΔΦ) με το άλλο κράτος στην αλλοδαπή στο οποίο έγινε η παρακράτηση του φόρου, τότε συμπληρώνεται ολόκληρο το ποσό του φόρου στους κωδικούς 683-684 του Πίνακα 4Δ1 και κατά την εκκαθάριση πιστώνεται ποσό κατά ανώτατο μέχρι και το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην ημεδαπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί φόρος για τα αλλοδαπά μερίσματα και στην ημεδαπή, ενώ δεν προβλέπεται (ΠΟΛ.1042/26.1.2015), αυτός συμπληρώνεται στους κωδικούς 297-298. 

 

Αν δεν συμπληρωθεί κανένα ποσό παρακρατηθέντος φόρου, υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί και επιβάλλεται με την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδεται κατά περίπτωση.

 

Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ια΄, κατά περίπτωση, της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ. (δηλαδή θα φορολογηθεί σαν να είναι εισόδημα που δημιουργείται στην Ελλάδα)

 

6. ΚΩΔ. 395-396: ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

 

Συμπληρώνει τους κωδικούς 395-396 του ΠΙΝΑΚΑ 4Α που αφορούν ασφάλισμα που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που ο εργοδότης του είχε συνάψει με αυτούς τους φορείς. 

 

Το ασφάλισμα αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση (της περ. ε΄ παρ.1 άρθρου 64 του ν.4172/2013) από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά 10%, 15% 20%, 50%) και οι φορολογούμενοι καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών

 

7. ΚΩΔ. 411-412 και 653-654: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς  653-654 του πίνακα 4Γ2

 

Επίσης συμπληρώνουν τους κωδικούς  411-412 του ΠΙΝΑΚΑ Γ2 για το καθαρό από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητος στην αλλοδαπή ΚΑΙ ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε εuro

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ: Όταν φυσικό πρόσωπο αποκτά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, για τα εισοδήματα αυτά βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου

 

8. ΚΩΔ. 463-464 και 469-470: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς 469-470 του πίνακα 4Γ1

 

Συμπληρώνονται επίσης οι κωδικοί 463-464 του ΠΙΝΑΚΑ Γ1 για το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής  αγροτικής δραστηριότητος   στην αλλοδαπή και ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε εuro

 

9. ΚΩΔ. 619-620 και 659-660: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Είναι απαλλασσόμενα τα μερίσματα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) των ναυτιλιακών εταιριών. Συμπληρώνονται οι κωδικοί 659-660 (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), ή 619-620 (με ηλεκτρονική πληροφόρηση). Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.  

 

10. ΚΩΔ. 619-620 και 659-660: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ν. 89/1967

 

Τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα και βάσει της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 δεν υπόκεινται σε φορολογία, δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6. Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.  

 

Το αλλοδαπό αυτό προσωπικό θα φορολογηθεί, μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα. 

 

11. ΚΩΔ. 619-620 και 659-660: ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάσει Σ.Α.Δ.Φ.

 

Συμπληρώνονται οι κωδικοί 659-660 (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), ή 619-620 (με ηλεκτρονική πληροφόρηση). Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης.  

 

12. ΚΩΔ. 651-652: Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από μισθούς και συντάξεις αναγράφεται στους κωδικούς  651-652 του πίνακα 4Α όταν η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συμπληρώνεται στους κωδικούς 651-652 τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης

 

13. ΚΩΔ. 663-264 και 265-266: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς 265-266 του πίνακα 4Β

 

Οι μισθοί των παραπάνω συμπληρώνονται στους κωδικούς 263-264 του ΠΙΝΑΚΑ 4Β για το καθαρό ποσό των αποδοχών που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή και  ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε euro.

 

14. ΚΩΔ. 669-670 και 677-678: ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ: 

     

Στους ΚΩΔ. 669-670 του υποπίνακα 4Δ1 δηλώνονται οι τόκοι ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

      

Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για τους τόκους αυτούς θα γραφεί στους κωδικούς 677-678 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ1.

 

15. ΚΩΔ. 673-674 και 681-682: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ: 

     

Στους ΚΩΔ. 673-674 του υποπίνακα  4Δ1  δηλώνονται τα δικαιώματα  ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (όταν δεν αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα)

      

Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για τα  δικαιώματα αυτά θα γραφεί στους κωδικούς 681-682 του ΠΙΝΑΚΑ 4Δ1.

 

16. ΚΩΔ. 781-782: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου των Εξωτερικών και σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν και διαμένουν στο εξωτερικό, δεν θεωρείται εισόδημα. Συμπληρώνεται στους κωδικούς 781-782. (περίπτ. γ  παρ. 1 άρθρ. 14 ΚΦΕ) 

 

17. ΚΩΔ. 865-866 και 867-868: ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ: 

 

Το κέρδος από την μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής καταχωρείται στους κωδικούς 865-866 του πίνακα 4Ε της φορολογικής δήλωσης. 

 

Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων στην αλλοδαπή από χώρες που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα καταχωρείται στους κωδικούς 867-868 του πίνακα 4Ε της φορολογικής δήλωσης.

 

Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από την μεταβίβαση τίτλων αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.4172/2013. (Θεωρείται εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή, στην Ελλάδα δηλαδή…).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 παρ.1θ΄ του Ν. 4172/2013 λέει: «το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση».

Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ  ΚΡΑΤΗ:

Υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται ήδη τα πρώτα στοιχεία για φορολογουμένους με καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά προωθούνται στον ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για λογαριασμούς. Οι ελληνικές φορολογικές αρχές  θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018 αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες πολίτες στα νησιά Κέιμαν, στην Ελβετία μέχρι τη Σιγκαπούρη, στο Μονακό, στον Παναμά, στο Χονγκ Κονγκ και στον Λίβανο. 

 

Παρόλα αυτά , όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία, και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ανησυχούν για πρόστιμα ή περαιτέρω φορολογίες. Όμως, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, που αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά με μεγάλες ταλαιπωρίες και ποινές. Έχουν πέσει πλέον τα σύνορα του «τραπεζικού απορρήτου» με τη συμμετοχή 38 επιπλέον χωρών στο Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών (συμμετέχουν ακόμα και οι ελβετικές τράπεζες).

 

Ας είναι λοιπόν προσεκτικοί στην φορολογικοί τους δήλωση όσοι έχουν στην κυριότητά τους τίτλους, εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα κ.ά σε χώρες του εξωτερικού, γιατί ντο «κρυφτούλι» με την εφορία φαίνεται ότι έχει τελειώσει.

Πηγή: Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου - Taxheaven 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή