Υποστήριξη Ιδιωτών

Υποστήριξη Ιδιωτών

Φορολογική συμμόρφωση φυσικών προσώπων

Η φορολογική συμμόρφωση των ιδιωτών (μισθωτών, συνταξιούχων και λοιπών υπόχρεων σε υποβολή ετήσιας φορολογικής δήλωσης) σχετίζεται κυρίως και με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και την τακτοποίηση λοιπών διαδικαστικών ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με αυτές. Η ορθή και εμπεριστατωμένη τήρηση των υποχρεώσεων που ανακύπτουν συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποφυγή εσφαλμένων εκκαθαρίσεων και για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διεξαγωγής ενός μελλοντικού φορολογικού ελέγχου λόγω αβλεψιών ή παρατυπιών.

Η TaxExperts διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Σε ζητήματα συμπλήρωσης και υποβολής φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος, Ε2, Ε9 κ.λπ.) φυσικών προσώπων ημεδαπής και αλλοδαπής ανεξαρτήτως συνθετότητάς αυτών.

Σε ζητήματα υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου ή/και επιστροφής φόρου και των σχετικών διαδικασιών.

Στην σύνταξη και επικαιροποίηση πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Στην εκτέλεση χρεών βοηθού εκπλήρωσης ή/και φορολογικού αντιπροσώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η TaxExperts παρέχει τρία ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και Εξωτερικού, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ad hoc φορολογικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα

Τόσο σε επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης όσο και σε επίπεδο proactive συμβουλευτικής, προκύπτουν ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης διαφόρων τύπων εισοδήματος καθώς και εναλλακτικά σενάρια φορολογικής αντιμετώπισης αυτών ανάλογα με το επαγγελματικό καθεστώς και με τα οικονομικά συμφέροντα και σκοπούς του κάθε φυσικού προσώπου. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις, απαιτούνται συνδυαστικές γνώσεις της ελληνικής με την ευρωπαϊκή και διεθνή φορολογία.

Η ομάδα μας, η οποία έχει πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις για τις οποίες απαιτούνται εις βάθος γνώσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο παρέχει υπηρεσίες:

Φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) επί χρηματοοικονομικών και φορολογικών θεμάτων, όπως η εκτίμηση της φορολογικής επιβάρυνσης βάσει διαφόρων σεναρίων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

Συμβουλευτικές για ζητήματα που αφορούν την φορολογία κληρονομιών και δωρεών, τις μεταβιβάσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, τον τρόπο φορολόγησης παθητικού εισοδήματος, την διαχείριση αποταμιεύσεων και επενδύσεων κ.λπ.

Client Portal για Ιδιώτες