Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματικών

Φορολογική συμμόρφωση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Η τήρηση των βιβλίων και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αποτελούν μόνο τη μία πλευρά της υποστήριξης των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιρειών. Για την TaxExperts, η υποστήριξη μίας ατομικής, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής επιχείρησης, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που άπτεται της λογιστικής-φορολογικής συμμόρφωσης και της διοικητικής υποστήριξης.

Αναλυτικότερα, τα πακέτα υποστήριξης που προσφέρει η Εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

Τη λογιστική τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

Τη φορολογική συμμόρφωση για σκοπούς ΦΠΑ, εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων κ.ά.

Την προετοιμασία 3μηνιαίων αναφορών (reports) αναφορικά με την πορεία συμμόρφωσης και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Τη σύνταξη Εκθέσεων Διαχείρισης και Πρακτικών Αποφάσεων Συνελεύσεων ή Διαχειριστών ΔΣ, συμμετέχοντας ως Γραμματέας τόσο κατά το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης όσο και για άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν (π.χ. άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού)

Την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων βάσει του εκάστοτε εταιρικού νόμου (Βιβλίο Μετόχων/Εταίρων, Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων Συνελεύσεων και Διαχειριστών/ΔΣ).

Την επικαιροποίηση των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) καθώς και την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΕΜΠΔ).

.Την αποστολή newsletters με τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία.

Ad hoc φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο της πολυετούς εμπειρίας στη συμβουλευτική των εταιρειών, η TaxExperts μπορεί να παρέχει μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων είναι:

Έλεγχος δέουσας επιμέλειας (“Due Diligence”) της λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης μίας εταιρείας.

Έλεγχος ποιότητας των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τα λογιστικά-οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων και παροχή προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Σύνταξη μελετών αποτίμησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων για την εξεύρεση φορολογικά αποτελεσματικών σχημάτων πραγματοποίησης επενδύσεων.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα φορολογικού σχεδιασμού νομικών προσώπων, τρόπου δραστηριοποίησης τους στην Ελλάδα, εύρεση της φορολογικής τους βάσης, διανομής των κερδών τους κ.λπ.

Client Portal για Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες