Η φορολογία στην Κύπρο

Η φορολογία στην Κύπρο

Παρά τις μαζικές μεταβολές που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και οι διεθνείς συνεργασίες, εδώ και χρόνια υπάρχει μία προκατάληψη από τον επιχειρηματικό κόσμο για τις Κυπριακές Εταιρίες και τη χρήση τους για εμπορικούς και φορολογικούς σκοπούς

Η αμφισβήτηση που υπάρχει στην αναγνώριση των τιμολογίων που εκδίδουν οι κυπριακές εταιρίες, η ανωνυμία των μετόχων και η εμπλοκή τέτοιων εταιριών σε σκάνδαλα, έχουν δημιουργήσει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα σε ένα κοινό που δεν γνωρίζει το νομικό, λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, αφού η Κύπρος δίνει ουσιαστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή το αντικείμενό τους έχει πολυεθνικό χαρακτήρα και εφόσον δεν υπάρχει θέμα μόνιμης εγκατάστασης, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την φορολογική τους έδρα. Περιπτώσεις τέτοιων εταιριών είναι αυτές που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, συμμετοχικές (holding), διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, μεταφορικές, ναυτιλιακές, εισαγωγικές και πολλές άλλες.  Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν εταιρίες συμβούλων που έχουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να υποστηρίξουν τέτοιες δραστηριότητες.

 

Αλήθειες και ψέματα

Μέχρι το 2003 που η Κύπρος ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομικά και φορολογικά οι εταιρίες ήταν Offshore (παράκτιες). Τα τιμολόγια που εκδίδανε, δια νόμου, δεν αναγνωρίζονταν φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ το πλαίσιο για τις συμμετοχές, τα τέλη ακίνητης περιουσίας και τα μερίσματα ήταν θολό. Η Κύπρος, πέρα από τους πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (4,25%) είχε συνάψει συμβάσεις απαλλαγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες, λόγω της έντονης δραστηριότητας των υπηκόων της στην αλλοδαπή. Το γεγονός αυτό την καθιστούσε, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της τοποθεσία, ένα πολύ ελκυστικό φορολογικό προορισμό για δραστηριότητες που δεν απαιτούσαν μόνιμη εγκατάσταση.

Με την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ οι εταιρίες δεν είναι πλέον Offshore, αλλά υπάγονται κανονικά στην Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία και τα μητρώα τους καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα VIES. Το γεγονός αυτό, αφενός δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να κάνει διασταύρωση στοιχείων, αφετέρου δίνει έμμεσα τη δυνατότητα αναγνώριση των τιμολογίων των εταιριών σε άλλα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Με τις υπάρχουσες συνθήκες η συναλλαγή με μία εταιρία στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

Όλες οι Κυπριακές εταιρίες φορολογούνται με συντελεστή 10% επί των καθαρών κερδών που θα προκύψουν από την κύρια δραστηριότητα. Βάσει της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας με την Ελλάδα, οι ελληνικές εταιρίες απαλλάσσονται από την καταβολή παρακρατούμενων φόρων (20%) επί των αμοιβών για δικαιώματα χρήσης και τόκους. Κίνητρα (www.taxexperts.gr) δίνονται στη φορολόγηση των μερισμάτων, τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τα κεφαλαιακά κέρδη από διάθεση μετοχών και τα μερίσματα από το εξωτερικό εφόσον η Κυπριακή κατέχει πάνω από το 1% της ξένης.

Συγκεκριμένα βάσει της ΠΟΛ 1082 που εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου 2009 «οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.2578/1998 (ΦΕΚ Α΄ 30), όπως ισχύει». Εξαιρούνται «όσες εταιρίες διεξάγουν εργασίες στην Ελλάδα μέσω μίας μόνιμης εγκατάστασης ή παρέχουν ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες στην Ελλάδα από καθορισμένη βάση». Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται για μερίσματα που εισπράττονται από 01.01.2009 και μετά.

Τα έσοδα που πραγματοποιούνται στην Κύπρο υπάγονται σε ΦΠΑ 15% το οποίο αποδίδεται στη Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον το προϊόν ή η υπηρεσία προσφέρθηκε εντός των συνόρων. Προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Κύπρο προς την αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλοδαπής προέλευσης και αντίστροφα, απαλλάσσονται του ΦΠΑ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Σημαντικά είναι και τα αναπτυξιακά κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις, αφού είναι δυνατός ο συμψηφισμός των ζημιών με μελλοντικά κέρδη χωρίς χρονικό περιορισμό (στην Ελλάδα είναι 5 χρόνια), ενώ είναι δυνατός ο συμψηφισμός σε ένα όμιλο επιχειρήσεων εφόσον υπάρχει εταιρική σχέση σε ποσοστό άνω του 75%. Το στοιχείο αυτό ενεργεί θετικά στις Holding (συμμετοχικές) εταιρίες με δραστηριότητες εντός ή εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Η ανωνυμία των μετόχων

Για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας των μετόχων, στην Κύπρο χρησιμοποιείται το εμπίστευμα (Trust) που είναι στην ουσία ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και σε αυτόν που διαχειρίζεται την εταιρία για λογαριασμό του. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που το εμπίστευμα δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό δίκαιο, στην Κύπρο η χρήση του είναι καθόλα νόμιμη γεγονός που προφυλάσσει την ανωνυμία του μετόχου. Η Ανωνυμία των Μετόχων που στο μυαλό μας συνδυάζεται με τη διαφθορά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι μία πάγια τακτική που εφαρμόζεται διεθνώς για εμπορικούς λόγους και από τη φύση της δεν έχει κάτι το μεμπτό στα πλαίσια της αγοράς, της επιχειρηματικής ηθικής και του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον δεν συντελούνται παράνομες πράξεις.
 

Διαδικασία ίδρυσης

Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη δραστηριότητας στην Κύπρο η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο από έμπειρα γραφεία συμβούλων. Η γραφειοκρατία είναι σημαντικά μικρότερη, τόσο κατά την ίδρυση όσο και στην χρήση της εταιρείας, την τήρηση των βιβλίων και τις λοιπές νόμιμες διαδικασίες. Οι Κυπριακές εταιρίες αποκτούν νόμιμους λογαριασμούς σε ελληνικές Τράπεζες, πιστωτικές κάρτες, παρουσία στο Internet, ενώ δίνεται η δυνατότητα για ενοικίαση γραφείων ή γραμματειακή υποστήριξη part-time.

Συμπερασματικά, η χρήση μίας Κυπριακές Εταιρίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέσο για τη μείωση του φόρου, αφού σε πολλές περιπτώσεις τίθεται θέμα μόνιμης εγκατάστασης για το οποίο ο νομοθέτης έχει δώσει ρητές οδηγίες. Στα πλαίσια όμως της παγκοσμιοποίησης των υπηρεσιών, του διεθνούς εμπορίου και των ξένων επενδύσεων, η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο προορισμό με πολλά και ουσιαστικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

 

Copyright: Taxexperts

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή