Οι νέοι κωδικοί και οι αλλαγές στο Ε1 του 2019

Οι νέοι κωδικοί και οι αλλαγές στο Ε1 του 2019

Αφότου τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του TaxisNet παρατηρήθηκε ότι το νέο Έντυπο Ε1 έχει προσαρμοστεί στις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία, με συνέπεια να υπάρχουν προσθήκες – αφαιρέσεις κωδικών και αποσαφηνίσεις επί των λεκτικών περιγραφών της δήλωσης.

Προσθήκες κωδικών

Καταρχάς, από φέτος, οι έγγαμοι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις, εφόσον έκαναν σχετική αίτηση στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέχρι τις 28/02/2019. Για το σκοπό αυτό, έχει προστεθεί μία νέα γραμμή στην ενότητα των προσωπικών στοιχείων του φορολογουμένου στο Εντύπου Ε1, όπου το σχετικό πεδίο είναι προεπιλεγμένο.

Μεταβαίνοντας στον Πίνακα Γ2 («Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»), στη γραμμή 13 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 607-608 («Φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972»). Σε αυτούς τους κωδικούς αναγράφεται ο αυτοτελής φόρος ύψους 25% επί του κέρδους από την πώληση οχήματος ατομικής επιχείρησης. Παράλληλα, το σχετικό εισόδημα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι νέοι κωδικοί 435-436 εισήχθησαν στον Πίνακα 6 («Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία εισοδήματος») και συμπληρώνονται με τα ποσά των μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι σε συμφωνία με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ’ αριθμόν Ε.2008/2019 της ΑΑΔΕ και αποσκοπεί στην κάλυψη τεκμηρίων για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Απαλοιφή κωδικών

Ξεκινώντας από την ενότητα των πληροφοριακών στοιχείων (Πίνακας 2), οι κωδικοί 025-026 («Εμπίπτετε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 ν. 3842/10») δεν υπάρχουν στο νέο έντυπο λόγω κατάργησης του προαναφερθέντος άρθρου. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν αφαιρεθεί οι κωδικοί 033-036, οι οποίοι αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και αφορούν ποσά επένδυσης σε κινηματογραφικές ταινίες.

Επιπρόσθετα, από 01/01/2018 καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις. Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτυπώνεται στον Πίνακα 4Α («Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις») με την κατάργηση των κωδικών 313-314 και 345-346 (αναλογούντες φόροι).

Αλλαγές σε περιγραφές κωδικών

Η πρώτη αποσαφήνιση με διόρθωση του σχετικού λεκτικού εντοπίζεται στην περίπτωση 1 του Πίνακα 2 (κωδ. 327-328: «Υποβάλλετε δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά;»). Εφόσον δοθεί θετική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, ο φορολογούμενος επιτηδευματίας ή αγρότης δικαιούται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%, ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεος υποβολής του εντύπου Ε3.

Στους κωδικούς 325 – 326 δεν συμπληρώνονται μόνο οι αμοιβές μελών ΔΣ αλλά και οι αμοιβές διαχειριστών (ΕΠΕ και ΙΚΕ) και εταίρων σε προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ). Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις, αν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποδοθεί από τους ίδιους τους φορολογούμενους συμπληρώνονται ανάλογα οι κωδικοί 351-352. Τα σχετικά ποσά ελέγχονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Το φορολογικό έντυπο έχει επίσης ενσωματώσει το εισόδημα από ακίνητα που προκύπτει από υπεκμίσθωση. Αναλυτικότερα στο Έντυπο Ε2 έχουν προστεθεί οι κωδικοί 62 και 63 που αφορούν σε απλή υπεκμίσθωση και υπεκμίσθωση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AirBnB αντίστοιχα. Έπειτα, τα εν λόγω ποσά μεταφέρονται στους κωδικούς 105 – 106 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Το τεκμήριο αγοράς χρεογράφων (κωδικοί 743 – 744) εμπεριέχει πλέον και δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια επενδυτικών ασφαλιστικών συμβολαίων, κατά το κομμάτι που αποτελούν επενδυτικό προϊόν. Η συγκεκριμένη αλλαγή αντικατοπτρίζεται στην περιγραφή των προαναφερθέντων κωδικών.

Λαμβάνοντας υπόψη την προσθήκη του άρθρου 71Ε στον ΚΦΕ (ν. 4172/2013), μεταβλήθηκε η περιγραφή της περίπτωσης 6 του Πίνακα 7, αναφορικά με τις επενδύσεις σε κινηματογραφικά έργα (κωδικοί 663 – 664). Υπενθυμίζουμε ότι για τις εν λόγω επενδύσεις προβλέπεται αφαίρεση του 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που επήλθαν στο Έντυπο Ε1 φαίνεται να επηρεάζουν μικρή μερίδα πολιτών. Διαπιστώνεται πάντως ότι με το πέρας των χρόνων, τα φορολογικά έντυπα γίνονται πιο πολύπλοκα ώστε να απεικονίζουν με λεπτομέρεια την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.

Κατ’ επέκταση, οι υπόχρεοι οφείλουν να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τα εισοδήματα και τις μεταβολές των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή