Πώς διαμορφώνεται το φορολογικό τοπίο με την ψήφιση του ν. 4334/15

Πώς διαμορφώνεται το φορολογικό τοπίο με την ψήφιση του ν. 4334/15

Βασική προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, αποτελούσε η ψήφιση του ν.4334/15 αναφορικά με τη λήψη προαπαιτούμενων μέτρων σε διάφορους φορολογικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαΐδου, εξέδωσε την ΠΟΛ.1159 / 17.7.2015 ερμηνεύοντας τις βασικότερες διατάξεις του νόμου και διευκρινίζοντας τις ακόλουθες αλλαγές τόσο σε επίπεδο νομικών όσο και φυσικών προσώπων:

Συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών και προκαταβολή φόρου

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες αυξάνεται από 26% σε 29%, τροποποιώντας την παρ. 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).

Επιπρόσθετα, αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις περί μεταβολής του εταιρικού φορολογικού συντελεστή και της προκαταβολής φόρου, ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Επίσης, αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής 75% εφαρμόζεται μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015.

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων

Κατά την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, τροποποιείται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που επιβάλλεται στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όπως προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής αυξάνεται από 10% σε 13% για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών),  αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων και δεξαμενών κολύμβησης (εσωτερικών και εξωτερικών).

Επιπλέον, για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αντικειμενική δαπάνη δε λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Τονίζεται ότι εξαιρούνται από τον εν λόγω φόρο τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα τεκμήρια του  φορολογικού έτους 2014 και εφεξής, γεγονός που συνεπάγεται την εκ νέου εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Επομένως οι φορολογούμενοι που ήδη υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 δεν απαιτείται να προβούν σε συμπληρωματική δήλωση.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Αυξάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά. Τα κλιμάκια της εισφοράς των εισοδημάτων μέχρι 30.000 ευρώ, παραμένουν όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014, δηλαδή εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 συντελεστής εισφοράς 0,7% και από 20.001 έως 30.000 συντελεστής 1,4% επί ολόκληρου του ποσού.

Έτσι, τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, βάσει του συνολικού ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, έχουν ως εξής:

Εισοδήματα

Συντελεστής εισφοράς (%)

Από 12.001 έως 20.000

0,7

Από 20.001 έως 30.000

1,4

Από 30.001 έως 50.000

2

Από 50.001 έως 100.000

4

Από 100.001 έως 500.000

6

Από 500.001 και άνω

8

 

Το ποσό της εισφοράς εξακολουθεί να περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου.

Τέλος, για τα εισοδήματα φορολογούμενων που είχαν την ιδιότητα βουλευτών, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, περιφερειαρχών, δημάρχων, γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ευρωβουλευτών κλπ., επιβάλλεται ειδική εισφορά με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του ποσού του εισοδήματός τους, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου.

Συμπεράσματα

Ο ν. 4334/2015, ο οποίος περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για τη σύναψη συμφωνίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, επιφέρει σημαντικές μεταβολές σε αρκετούς συντελεστές που είχαν οριστεί με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αύξηση της εταιρικής φορολογίας και του προκαταβαλλόμενου φόρου αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, στερώντας ρευστότητα από την αγορά και περιορίζοντας τις ενάρξεις νέων επιχειρήσεων. Ο φόρος πολυτελείας κινείται στα πλαίσια της αύξησης του φορολογικού βάρους στους κατόχους πολυτελών περιουσιακών στοιχείων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η υιοθέτηση περισσότερων κλιμακίων στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης βάσει των συνολικών εισοδημάτων του κάθε φορολογούμενου. 

 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή