ΦΠΑ: Όλες οι σημαντικές αλλαγές που έφερε η νέα νομοθεσία

ΦΠΑ: Όλες οι σημαντικές αλλαγές που έφερε η νέα νομοθεσία

Μια σειρά από αξιοσημείωτες αλλαγές, αναφορικά με το ΦΠΑ, έλαβαν χώρα εντός του 2014. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε βέβαια η κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς και το νέο απλοποιημένο έντυπο περιοδικής δήλωσης που θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από τις αρχές του 2015.

Αλλαγές βάσει του ν. 4281/2014

Η παράγραφος 8Α του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 αντικατέστησε το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με τις νέες διατάξεις να έχουν εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2015. Αναφορικά με τη φορολογική περίοδο ορίστηκαν τα ακόλουθα:

- Η φορολογική περίοδος ανέρχεται σε ένα μήνα για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία σύμφωνα με τα πλήρη λογιστικά πρότυπα.

- Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε ένα τρίμηνο για υπόχρεους που λειτουργούν με τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

- Η φορολογική περίοδος ορίζεται σε έξι μήνες για υπόχρεους ειδικού καθεστώτος κατά το άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

- Η φορολογική περίοδος ανέρχεται σε ένα ημερολογιακό έτος για αγρότες φυσικά πρόσωπα χωρίς άλλη δραστηριότητα που να τους υποχρεώνει στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται από τις 08/08/2014, οπότε και δημοσιεύτηκε ο ν. 4281/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναφορικά με το διαδικαστικό σκέλος, η δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη προθεσμία ισχύει επίσης για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Επιπρόσθετα, αν το ποσό προς καταβολή χρεωστικής δήλωσης ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, μεταφέρεται στην επόμενη φορολογική περίοδο. Αν πάλι το οφειλόμενο από τον υπόχρεο ποσό υπερβαίνει τα 100€, δύναται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες άτοκες δόσεις με τη δεύτερη δόση να είναι καταβλητέα τον επόμενο μήνα από αυτόν που υπεβλήθη η δήλωση.

Από την άλλη πλευρά, δήλωση ΦΠΑ δεν θα υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από τη στιγμή γνωστοποίησης του σχετικού γεγονότος. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ΦΠΑ οι υπόχρεοι με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (αρ. 39 του Κώδικα ΦΠΑ όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 251 του ν. 4281/2014) Η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (άρ. 41 του Κώδικα ΦΠΑ)

- Υποκείμενοι στο ΦΠΑ με μόνιμη εγκατάσταση εκτός Ελλάδας.

- Παράδοση καινούριου μεταφορικού μέσου.

Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι με την παρ. 8Β του ίδιου άρθρου, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Νέο έντυπο ΦΠΑ από 01/01/2015

Βάσει της ΠΟΛ1198/25-08-2014, η οποία εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Αικ. Σαββαΐδου, αλλάζει από 01/01/2015 ο τύπος και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Έντυπο Φ2).

Αναλυτικότερα, οι τροποποιήσεις στο νέο έντυπο ΦΠΑ έχουν ως εξής:

- Σταματάει η αναγραφή των εισροών, δηλαδή των αγορών και των δαπανών, ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς, όπως όριζε το παλιό έντυπο. Πλέον θα συμπληρώνονται μόνο δύο κωδικοί που θα αφορούν την αξία και τον αναλογούν ΦΠΑ.

- Οι κωδικοί πληροφορικού χαρακτήρα ενσωματώνονται στις εισροές και εκροές αντίστοιχα. Με αυτή την τροποποίηση επιτυγχάνεται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ορθή δήλωση των εταιρικών συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ και τη διασταύρωση των στοιχείων από τη Φορολογική Διοίκηση.

- Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ενσωματώνεται με τη συμπλήρωση ενός κωδικού, και παύει να απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής αίτησης.

- Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.

- Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης αριθμού τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού που θα επιστραφεί.

- Επιπλέον, μέσω του νέου εντύπου ΦΠΑ θα διενεργείται ο διακανονισμός παγίων και ο προσδιορισμός της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata). Κατ’ επέκταση, τα φορολογούμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα δεν θα υποχρεούνται πλέον να συμπληρώνουν πολύπλοκους πίνακες για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ποσών.  

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τα διοικητικά και διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ θα περιορίσει το διοικητικό βάρος κατά 15εκ. ευρώ το χρόνο, ενώ το συνολικό όφελος των ρυθμίσεων εκτιμάται στα 430εκ. ευρώ. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή