Συντελεστές Φορολογίας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τις περισσότερες κατηγορίες εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν με βάση των Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - ν. 4172/2013

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Είδος Συντελεστής Παρακράτησης Νομολογία
Μισθοί και Αμοιβές ΔΣ Βάσει κλίμακας Άρθρο 59 – ν.4172
Αναδρομικά, πρόσθετες αμοιβές (bonus) 20% Άρθρο 60 – ν.4172
Ημερομίσθιοι ξεναγοί 5% Άρθρο 60 – ν.4172
Αθλητές προπονητές 22% (άνω των 40.000 Ευρώ) Άρθρο 60 – ν.4172
Περιοδικό ασφάλισμα ομαδικών συμβολαίων 15% Άρθρο 62 – ν.4173
Εφάπαξ ασφάλισμα ομαδικών συμβολαίων Βάσει κλίμακας Άρθρο 62 – ν.4173
Τίτλοι Κτήσης 20% (πλέον 3,6% Χαρτόσημο) Άρθρο 62 – ν.4172
ΠΔ 28 / 28 -7-1931
Αμοιβές Εργολάβου Τεχνικών Έργων 3% Άρθρο 64 – ν.4172
Αμοιβές Ελεύθερου Επαγγελματία 20% (αμοιβή άνω των 300 Ευρώ) Άρθρο 62 – ν.4172
Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 15% Αξιωματικοί Άρθρο 15 – ν.4172
10% Κατώτερο Πλήρωμα
Μερίσματα 5% Άρθρο 64 – ν.4172
Τόκοι 15% Άρθρο 64 – ν.4172
     
Δικαιώματα  20% Άρθρο 64 – ν.4172
Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτου 15% (σε αναστολή) Άρθρο 62 – ν.4172
Μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. 0% (υπό προϋποθέσεις) Άρθρο 63 – ν.4172
     
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης 1% για υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας Άρθρο 64 – ν.4172
4% για λοιπά αγαθά Άρθρο 64 – ν.4172
8% για παροχή υπηρεσιών Άρθρο 64 – ν.4172

 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  

Είδος Συντελεστής  Νομολογία
Πώληση Μεριδίων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ (μη εισηγμένης 15% επί του κέρδους Άρθρο 43 – ν.4172
Εισόδημα από ακίνητα Βάσει σχετικής κλίμακας  
Εισόδημα από μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ & IKE 5% Άρθρο 40 – ν.4172
Εισόδημα από Τόκους 15% Άρθρο 40 – ν.4172
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 15% για κατοίκους Ελλάδας Άρθρο 43 - ν.4172
0% για κατοίκους εξωτερικού ΠΟΛ 1032/2015

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Κατηγορία Νομολογία
Μερίσματα και υπεραξίες ΟΣΕΚΑ ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012
Υπεραξίες εισηγμένων μετοχών (ποσοστό<0,5%) ΠΟΛ 1032/2015
Υπεραξίες εταιρικών ομολόγων ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003
Τόκοι ΟΕΔ και ΕΓΕΔ Άρθρο 37 – ν.4172
Τόκοι ομολόγων που αποκτούν κάτοικοι αλλοδαπής Άρθρο 64 – ν.4172

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Κατηγορία Συντελεστής  Νομολογία
Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ 22% Άρθρο 58 – ν.4172
Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες 22% Άρθρο 58 – ν.4172
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες του Μητρώου Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων 10% Άρθρο 58 – ν.4172

 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μισθωτών – Συνταξιούχων – Ελ. Επαγγελματιών με μπλοκάκι *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
0 - 10.000 9% 900 10.000 900
10.001 - 20.000 22% 2.200 20.000 3.100
20.001 - 30.000 28% 2.800 30.000 5.900
30.001 - 40.000 36% 3.600 40.000 9.500
40.001 - Υπερβάλλον 44%      

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

  • Κατά το ποσό των 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 810 ευρώ για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και 1.340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

 

  •  Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου.

* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες ή περισσότερους, εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους.

Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών **

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
0 - 10.000 9% 900 10.000 900
10.001 - 20.000 22% 2.200 20.000 3.100
20.001 - 30.000 28% 2.800 30.000 5.900
30.001 - 40.000 36% 3.600 40.000 9.500
40.001 - Υπερβάλλον 44%      

** Αν έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες και τα έσοδα από 3 από αυτούς δεν ξεπερνούν το 75% των ετήσιων εσόδων τους.

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

0 - 12.000

15% 

1.800

12.000

1.800

12.001 - 35.000

35% 

8.050

35.000

9.850

Άνω των 35.000

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
<60.000 0% 0 60.000 0
60.001 - 100.000 10% 4.000 100.000 4.000
100.001 - 150.000 20% 10.000 150.000 14.000
Άνω των 150.000 30%      

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
Εφάπαξ καταβολές κάτω 40.000€ 10%* 4.000 40.000 4.000
Εφάπαξ καταβολές άνω των 40.000 € 20%*      
Πρόωρη εξαγορά συμβολαίου (ασφάλισμα κάτω των 40.000€) 15% 6.000 40.000 6.000
Πρόωρη εξαγορά συμβολαίου (ασφάλισμα κάτω των 40.000€) 30%      

* Ο συντελεστής ανέρχεται σε 15% για περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές.

 

Disclaimer:

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε τους παραπάνω πίνακες ενημερωμένους δεδομένων των συχνών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία. 

Οι παραπάνω πίνακες παρέχουν μία γενική καθοδήγηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις φορολογικές σας υποθέσεις. Για οποιαδήποτε καθοδήγηση παρακαλώ επικοινωνήστε με την TaxExperts. 

 

 
 
Old id: 
6235
Old URL: 
el/Downloads/Tax_Rates/TaxExperts_Guide
Ενότητα: