Κ.Υ.Α. αριθμ. 34637 - 29/08/2013 - Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κ.Υ.Α. αριθμ. 34637 - 29/08/2013 - Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

(ΦΕΚ Β' 2183/04-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (Α 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους OTA Α΄ βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

8. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

9. Το υπ’ αριθμ. 90Α/1758/06−05−2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2004/25−05−2009 έγγραφο της προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους OTA α΄ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς.

10. Την υπ’ αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ’ αριθμ. 605/954/17.03.2011 έγγραφο της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζόμενων με τη σχετική απόφαση μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

11. Τις υπ’ αριθμ. 594/08.01.2013, 5299/08.02.2013, 9172/08.03.2013 14105/ 10.04.2013, 18752/10.05.2013, 22677/03.06.2013 και 28832/17.07.2013 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, «Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 17.822.916,67€, έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009».

12. Το υπ’ αριθμ. 22914, έγγραφο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, Ν. Αττικής, το υπ’ αριθμ. 33858/27985/26.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τις υπ’ αριθμ. 22706, 22708, 22709/20.06.2013 βεβαιώσεις του Δήμου, την υπ’ αριθμ. 21752/10.08.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. τομέας Τ.Υ.Δ.Κ.Υ).

13. Το υπ’ αριθμ. 34559/24.07.2013 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας, Ν. Κοζάνης, η υπ’ αριθμ. 34558/24.07.2013 βεβαίωση του Δήμου, το υπ’ αριθμ. 35520/3859/23.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας, οι από 17.05.2013 βεβαιώσεις οφειλών του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Τοπικού Υποκ/τος Πτολεμαΐδας.

14. Τα υπ’ αριθμ. 24965, 26427/17.06.2013 έγγραφα του Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου, τις υπ’ αριθμ. 24758 και 24748/14.06.2013 βεβαιώσεις και τις από 17.06.2013 καρτέλες λογαριασμών, της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου, την υπ’ αριθμ. 309/12.06.2013 βεβαίωση οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Ζακύνθου, την από 25.10.2012 βεβαίωση οφειλών του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ), την από 10.06.2013 βεβαίωση οφειλών του Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)

15. Τα υπ’ αριθμ. 1072/10.06.2013, 2605/21.06.2013 και 52656/26.06.2013 έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, την υπ’ αριθμ. 2388/07.06.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υποκ/ματος Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ 25ης Μαρτίου.

16. Το υπ’ αριθμ. 32464/26912/14.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ’ αριθμ. 6726/31.05.2013 έγγραφο του Δήμου Καισαριανής, τις υπ’ αριθμ 9053/19.07.2013 και 8877/12.07.2013 βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο από 02.01.2013 πίνακας οφειλών του Α΄ Ταμείου Εσόδων Αθήνας του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ, η υπ’ αριθμ. 5748/28.09.2012 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α − Ε.Τ.Α.Μ. Παγκρατίου, η από 17.04.2013 ειδοποίηση χρεών της IB' Δ.Ο.Υ. Αθηνών−Ζωγράφου, οι από 15.03.2012 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

17. Το υπ’ αριθμ. 16935/11.06.2013 έγγραφο και η υπ’ αριθμ. 20972/11.07.2013 βεβαίωση του Δήμου Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, το υπ’ αριθμ. 21831/125378/05.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας, η υπ’ αριθμ. 6111/29.05.2013 βεβαίωση οφειλών του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. −Ε.Τ.Α.Μ. Τρικάλων, την υπ’ αριθμ. 1159/28.05.2013 βεβαίωση οφειλών Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Τ.Υ.Δ.Κ.Υ). Τρικάλων, την από 27/05/2013 βεβαίωση οφειλών του Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 40934/6153/13.06.2013 γνωστοποίηση οφειλών του Ε.Τ.Ε.Α Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ και την υπ’ αριθμ. 14352/30.05.2013 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

18. Το υπ’ αριθμ. 39180/26.062013 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, το υπ’ αριθμ. 29295/3270/26.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, την υπ’ αριθμ. 17730/19.06.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ Κοζάνης − Σερβίων − Νεάπολης Βοΐου− Σιάτιστας.

19. Το υπ’ αριθμ. 6829/28.06.2013 έγγραφο και τις από 28.06.2013 βεβαιώσεις του Δήμου Λυκόβρυσης−Πεύκης και την από 28.06.2013 βεβαίωση του Τοπικού Υποκ/ματος Ι.Κ.Α − Ε.Τ.Α.Μ. Αμαρουσίου.

20. Το υπ’ αριθμ. 12535/26.06.2013 έγγραφο και η από 26.06.2013 βεβαίωση του Δήμου Μάνδρας−Ειδυλλίας Ν. Αττικής, την υπ’ αριθμ. 93212/11817/30.10.2012 βεβαίωση οφειλών του Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 31662/22.10.2012 βεβαίωση οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και την υπ’ αριθμ. 27122/4074/11.06.2013 βεβαίωση οφειλών του Τ.Π.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.).

21. Το υπ’ αριθμ. 19606/28.06.2013 έγγραφο του Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, το υπ’ αριθμ. 13507/05.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, το υπ’ αριθμ. 4939/09.07.2013 τελικό έγγραφο και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών οφειλέτη του Τοπικού Υποκ/τος Ι.ΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Νέων Μουδανιών και την υπ’ αριθμ. 7885/11.07.2013 τελική βεβαίωση οφειλών της Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών.

22. Το υπ’ αριθμ. 17074/28.06.2013 έγγραφο, του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής και τις από 20.06.2013 βεβαιώσεις πράξεων επιβολής οφειλών του Τοπικού Υποκ/τος Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ. Αμαρουσίου.

23. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

25. Την υπ’ αριθμ. 2/88933/12.12.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την διάθεση ποσού 213.875.000,00 € από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 (07−120) «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους OTA α΄ βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)» του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας οικονομικού έτους 2013.

26. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 6.865.619,52 € (οφειλές 2.401.185,00 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 4.464.434,52 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07−120. Στο έτος 2013 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη 2014−2016 από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ' έτος. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 2.377.822,95 € για το έτος 2013, β) ποσό 2.991.564,47 € για το έτος 2014 γ) ποσό 879.684,08 € για το έτος 2015 και δ) ποσό 616.548,02 € για το έτος 2016,

 

αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 427.396,55 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 605.621,67 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. Τομέας Τ.Υ.Δ.Κ.Υ), του Δήμου Ελληνικού − Αργυρούπολης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.033.018,22 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε΄ δόσης έτους 2013 ποσού 329.575 € [790.986,19 € − (65.915,52X5)], και ποσό 703.443.22 € από την ΣΤ' δόση έτους 2014. Ο Δήμος Ελληνικού − Αργυρούπολης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 87.542.97 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 183.115,94 € προς το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. Τοπικό Υποκ/μα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Εορδαίας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 154.866,95 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [337.982,89 €− 183.115,94 €], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά. Ο Δήμος έχει υπαχθεί και σε προηγούμενο συμψηφισμό οφειλών με την Κοινή υπουργική απόφαση 25969/19.07.2013 και ως εκ τούτου ο παρών συμψηφισμός ξεκινά από τα προς απόδοση υπόλοιπα των παρακρατηθέντων πόρων που προβλέπονταν στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 268.958,87 προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 804.569,34 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Ν. Ζακύνθου γ) 116.682,98€ προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ, δ) 78.592,82€ προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), ε) 22.281,60 προς τον Ο.Α.Ε.Δ. του Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου, ήτοι συνολικό ποσό 1.291.085,61€, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του.

Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε΄ δόσης έτους 2013 ποσού 413.548.65 € [992.516,71 € − (82.709,73X5)], και ποσό 877.536.96 € από την ΣΤ΄ δόση έτους 2014. Ο Δήμος Ζακύνθου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 114.979.75 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

4. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 52.008,81 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 298.206,07 προς Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ 25ης Μαρτίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, ήτοι συνολικό ποσό 350.214,88 € με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 888.842,78 € ως υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 [1.239.057,60 €− 350.214,88], ενώ οι επόμενες δόσεις, θα αποδοθούν κανονικά. Ο Δήμος έχει υπαχθεί και σε προηγούμενο συμψηφισμό οφειλών με την Κοινή υπουργική απόφαση 47497/18.12.2012 και ως εκ τούτου ο παρών συμψηφισμός ξεκινά από τα προς απόδοση υπόλοιπα των παρακρατηθέντων πόρων που προβλέπονται στην ανωτέρω Κοινή υπουργική απόφαση.

5. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 203.806,32€ προς το Ελληνικό Δημόσιο (ποσό 5.150 προς IB Δ.Ο.Υ. Αθηνών και ποσό 198.656,32 € προς τη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα) και β) 950.868,14€ προς το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ (ποσό 81.379,31 € προς το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο Εσόδων Αθήνας και ποσό 869.488,83 € προς το Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. Παγκρατίου), του Δήμου Καισαριανής Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.154.674,46€, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 176.973,50 € [424.788,42 € − (35.394,70X5)], η ΣΤ΄ δόση έτους 2014, η Ζ΄ δόση έτους 2015 και ποσό 128.124,12. € από την Η δόση έτους 2016. Ο Δήμος Καισαριανής, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 296.664,30 € ως Η΄ δόση έτους 2016.

6. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 123.842,71 € προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 68.473,76 προς το Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α. −Ε.Τ.Α.Μ. Τρικάλων γ) 180.126,72 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. τομέας Τ.Υ.Δ.Κ.Υ) Ν. Τρικάλων δ) 21.750,11€ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α. (Πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ,) ε) 9.310,00 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), του Δήμου Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων, ήτοι συνολικό ποσό 403.503,3 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του.

Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε΄ δόσης έτους 2013 ποσού 330.696,25 € [793.670,96 € − (66.139,25X5)], και ποσό 72.807,05 € από την ΣΤ΄ δόση έτους 2014. Ο Δήμος Ζακύνθου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 720.863,91 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

7. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 488.423,90 € προς το Ελληνικό Δημόσιο Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Κοζάνης Ν. Κοζάνης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 23.935,97 € ως υπόλοιπο της Η΄ δόσης έτους 2016.

Ο Δήμος έχει υπαχθεί και σε προηγούμενο συμψηφισμό οφειλών με την Κοινή υπουργική απόφαση 47497/18.12.2012 και ως εκ τούτου ο παρών συμψηφισμός ξεκινά από τα προς απόδοση υπόλοιπα των παρακρατηθέντων πόρων που προβλέπονται στην ανωτέρω Κοινή υπουργική απόφαση.

8. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 215.961,40 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 210.649,17 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Αμαρουσίου , του Δήμου Λυκόβρυσης−Πεύκης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 426.610,57€, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε' δόσης έτους 2013 ποσού 186.656.75 € [447.976,19 € − (37.331,35X5)], και ποσό 239.953.82 € από την ΣΤ΄ δόση έτους 2014. Ο Δήμος Λυκόβρυσης−Πεύκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 208.022.37 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

9. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 85.266,43 € προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου Ο.Π.Α.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.) β) 25.797,65 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ, γ) 15.547,90 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), του Δήμου Μάνδρας − Ειδυλλίας Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 126.611,98 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε΄ δόσης έτους 2013 ποσού 126.611,98 € [407.198,15 € − (33.933,18)]. Ο Δήμος Μάνδρας − Ειδυλλίας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 43.053,92 ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

10. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 620.786,44 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 786.374,34 € προς το Ι.Κ.Α. Τοπικό Υποκ/μα Νέων Μουδανιών, του Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.407.160,78 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Ε΄ δόσης έτους 2013 ποσού 280.430 € [673.035 € − (56.086,25X5)], ποσό 673.035 € από την ΣΤ΄ δόση έτους 2014. και ποσό 453.695,78 € από την Ζ δόση έτους 2015. Ο Δήμος Λυκόβρυσης−Πεύκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 219.339,22 € ως Ζ' δόση, ενώ η επόμενη δόση θα αποδοθεί κανονικά.

11. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 1.199,88 € προς Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ Αμαρουσίου, του Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄53) έσοδα του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Πεντέλης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 295.625,1 € ως υπόλοιπο της Ζ΄ δόσης έτους 2015 [1296.824,98 €− 1.199,88], ενώ η επόμενη δόση, θα αποδοθεί κανονικά. Ο Δήμος έχει υπαχθεί και σε προηγούμενο συμψηφισμό οφειλών με την Κοινή υπουργική απόφαση 25969/21.06.2013 και ως εκ τούτου ο παρών συμψηφισμός ξεκινά από τα προς απόδοση υπόλοιπα των παρακρατηθέντων πόρων που προβλέπονται στην ανωτέρω Κοινή υπουργική απόφαση.

12. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, για τα έτη 2012−2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009. Τα ποσά στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ’ ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

13. Ο σκοπός της διάθεσης των ποσών, που θα κατανεμηθούν στους εν λόγω Δήμους ως υπόλοιπο των δόσεων που δικαιούνται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης σε αυτούς των εσόδων του άρθρου 27 του ν.3756/2009.

14. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου.

Στην περίπτωση όπου ο δήμος δεν δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν εξοφλείται στο σύνολο του, όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103 Α΄).

15. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.

16. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2013

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ