Δ1.12569/4435/2020 Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δ1.12569/4435/2020 Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

(ΦΕΚ Β' 909/17-03-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 παρ. 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126 Α΄).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
 
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1659/26-07-2011) απόφαση«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."».

8. Την ΔΙΑΔΠ/ Γ2γ/26913/22.12.06 (ΦΕΚ 1860 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπηρεσιών Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όλης της επικράτειας».

9. Την αριθμ. πρωτ. 42292/Δ9.11590/2.10.2015 (ΦΕΚ 2165 Β΄/08-10-2015) απόφαση «Καθορισμός ωραρίου επικοινωνίας με τους πολίτες για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για: α) την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) τον περιορισμό της διάδοσής του.

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

α. Περιορίζουμε τις ώρες εισόδου του κοινού μέχρι και 10 Απριλίου 2020, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

1. Στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) από 07:30-11:30. Η εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους υποδοχής των πολιτών.

2. Στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (πλην του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) από 09:00 -12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.

3. Στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 09:00-12:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.

4. Στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλης της επικράτειας από 09:00-11:00 κατόπιν ραντεβού, μόνο για επείγοντα θέματα και εφόσον απαιτείται εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.

β. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες των παρ. 2, 3 και 4 διενεργείται και με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή με αλληλογραφία.

γ. Για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναρτούν εμφανή ανακοίνωση στον χώρο στέγασης της υπηρεσίας και στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται οι ώρες εισόδου του κοινού, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ