οίκ.32518/10263 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ .Α).

οίκ.32518/10263 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ .Α).

Αριθμ. οίκ.32518/10263

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας - μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ .Α).

(ΦΕΚ Β' 3484/21.8.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 9 του άρθρου 118 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέ-ντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α'148).

2. Τις διατάξεις του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α' 73), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β' 2902).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133) και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

7. Τη διάταξη του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

8. Τις διατάξεις των άρθρων εικοστού τετάρτου έως τριακοστού πρώτου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68) και άλλες διατάξεις» (Α' 83).

9. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α'85).

10. Τις διατάξεις του ν. 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α'236).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α' 200), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 17 του ν. 4052/ 2012 (Α' 41), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α' 31).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ.8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (Α' 8), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), όπως ισχύει.

18. Την υπό στοιχεία 32122/1776.ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του e-ΕΦΚΑ ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας -μηχανισμού εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας

1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) δημιουργείται ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας εκκαθαρίζονται και πληρώνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., εξαιρουμένων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., και αφορούν την περίοδο από 1.1.2006 έως την ένταξη εκάστου κλάδου υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020.

Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία και δικαιολογητικά στοιχεία

1. Οι ιδιώτες - πάροχοι που επιθυμούν να υπαχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

2. Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική, και προϋποθέτει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφειλών. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες - πάροχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών υγείας» και υποβάλουν αρχικά αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4. Η αίτηση υποβάλλεται σε διακριτό πεδίο της πλατφόρμας, ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και περιλαμβάνει: τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-πα-ρόχου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία), τη διεύθυνση του, τον αριθμό λογαριασμού IBAN, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, τα ποσά και τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών με επισήμανση (σε προσφερόμενο από την πλατφόρμα πεδίο) για τα παραστατικά που τυχόν έχουν εκχωρηθεί ως απαιτήσεις, καθώς και τα στοιχεία του/των τυχόν εκ-δοχέα/έων της απαίτησης μετά των στοιχείων αυτού/ών (Επωνυμία Εκδοχέα, ΑΦΜ, Αριθμός και ημ/νια σύμβασης εκχώρησης της απαίτησης). Τέλος, με ειδική επισημείω-ση όπως ορίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο αιτών επιλέγει την κατηγορία παρόχου υπηρεσιών υγείας που τον αφορά όπως αυτές ορίζονται από το νόμο για τον καθορισμό των προβλεπομένων εκπτώσεων.

5. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και διακριτά ανά τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α'75) με την οποία ο αιτών δηλώνει αρχικά ότι δεν έχει εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εμπεριέχονται στην αίτησή του, πλην εκείνων που έχει ο ίδιος επισημάνει.

6. Στην περίπτωση που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ιδιώτες - πάροχοι που έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του πρώην Φ.Κ.Α με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται, στην αίτηση που θα υποβάλλουν θα δηλώσουν ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής εντός ενός (1) μη-νός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή - προσφυγή.

7. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του πρώην Ταμείου, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στο μηχανισμό, στην αίτηση που υποβάλλουν δηλώνουν ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του πρώην Ταμείου, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές - προσφυγές.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α

1. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.ΚΑ διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσάν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ. 9 του ν. 4714/2020 (Α'148) απορρίπτοντας τα υπόλοιπα.

2. Εν συνεχεία, ο ιδιώτης - πάροχος,αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση τα ποσά που έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αποδοχής του ποσού, υποβάλλει τυποποιημένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α'75) με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθμιση για όλες τις απαιτήσεις του που εμπεριέχονται στην αίτηση του και που δεν έχουν εκχωρηθεί και ότι παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από τυχόν ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ασκηθεί μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων μέχρι και την εξόφληση της απαίτησης.

3. Επίσης ο ιδιώτης - πάροχος εκδίδει και αναρτά στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα φορολογικά παραστατικά που απαιτούνται για την πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση του 90% του ποσού που έχει προκύψει μετά την εφαρμογή των νόμιμων εκπτώσεων. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί νομίμως προκαταβολές, καταβάλλεται μόνο το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό, κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

4. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο ιδιώτης - πάροχος ενημερώνεται και για την ολοκλήρωση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ, και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της απαίτησης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ