Φ.80000/οικ.15982/596/7.12.2020 Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης

Φ.80000/οικ.15982/596/7.12.2020 Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης

Αθήνα, 7/12/2020
Αριθ.Πρ.:Φ.80000/οικ.15982/596

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Βρέκου
Τηλέφωνο: 2131516791
Ηλ. Ταχ.: synparoxes@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης»

Με το άρθρο 24 του ν.4670/2020 (Α' 43) αντικαταστάθηκε το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 (Α' 85) για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Με τα άρθρα 25 και 29 του ν.4670/2020 (Α' 43) αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 (Α' 85) για την αναπροσαρμογή και προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Με την παρούσα εγκύκλιο αναλύεται:

- ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων από 01.10.2019,
- ο επανυπολογισμός από 01.10.2019 των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13.05.2016 μέχρι 30.09.2019,

Ειδικά για τη νέα αναπροσαρμογή και επανυπολογισμό των συντάξεων που είχαν απονεμηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 διατάξεις και είχαν αναπροσαρμοστεί και επανυπολογιστεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33, θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες.

Α. Ποσοστά Αναπλήρωσης

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 24 του ν.4670/2020:
«Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, [...]. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα. Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον [...] Πίνακα 1. Από την 01.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον [...] Πίνακα 2»

Για το χρονικό διάστημα έως και 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν και ισχύουν ως είχαν, παρατιθέμενα στον Πίνακα 1 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Τα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από 01.10.2019 αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e- ΕΦΚΑ υπολογίζονται από 01 .10.2019 και εφεξής όλες οι συντάξεις του e-ΕΦΚΑ που αφορούν ασφαλισμένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πλην όσων χορηγούνται από τον π. ΟΓΑ.

Οι Πίνακες χρησιμοποιούνται και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων την 30.09.2019 συντάξεων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κλίμακας ετών

Κλίμακας ετών

Από

Έως

Ποσοστό Αναπλήρωσης

Από

Έως

Ποσοστό Αναπλήρωσης

0

15

0,77 %

0

15

0,77 %

15,01

18

0,84 %

15,01

18

0,84 %

18,01

21

0,90 %

18,01

21

0,90 %

21,01

24

0,96 %

21,01

24

0,96 %

24,01

27

1,03 %

24,01

27

1,03 %

27,01

30

1,21 %

27,01

30

1,21 %

30,01

33

1,42 %

30,01

33

1,98 %

33,01

36

1,59 %

33,01

36

2,50 %

36,01

39

1,80 %

36,01

40

2,55 %

39,01

42+

2,00 %

40,01+

 

0,50 %

 

 

 

45,01 1+

 

2,00 %

Β. Επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016

Με βάση την παρ. 3α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν.4387/2016:

«α) Από την 01.10.2019 οι συντάξεις - πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ - που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 01.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.».

Η παρ. 3α αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 13.05.2016 έως και 30.09.2019, βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι από τις 13.05.2016, και οι οποίες βάσει της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4387/2016 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την 01.10.2019 και έπειτα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3α των άρθρων 14 και 33, άρα θα υπολογιστούν εξαρχής με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13.05.2016 έως 30.09.2019, το ποσό της σύνταξης λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ποσοστών ών αναπλήρωσης διαφοροποιείται: (α) για την περίοδο από την έναρξη καταβολής της σύνταξης μέχρι την 30.09.2019 και (β) για την περίοδο από 01.10.2019 και έπειτα. Το ποσό ανά περίοδο προκύπτει από δύο υπολογισμούς:

(α) Πρώτος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έως την 30.09.2019 με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1.

(β) Δεύτερος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 και εφεξής με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τον πρώτο και το δεύτερο υπολογισμό για τον καθορισμό του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από 01.10.2019.

Ειδικότερα, τα ποσά που προκύπτουν από το «διπλό υπολογισμό» αρχικά με τον Πίνακα 1 και έπειτα με τον Πίνακα 2, συγκρίνονται με βάση τα κάτωθι παραδείγματα για να καθοριστεί το καταβαλλόμενο από 01.10.2019 ποσό της σύνταξης. Οι τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 χορηγούνται από 01.10.2019, ως αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία χορηγείται άμεσα, χωρίς δοσολόγιο από 01.10.2019. Αντιθέτως, τυχόν προκύπτουσες μειώσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 οδηγούν στη δημιουργία θετικής προσωπικής διαφοράς του εδαφίου γ' της παρ. 3α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν.4387/2016 που συνεχίζει να χορηγείται από 01.10.2019 ως προσωπική διαφορά.

Σημειώνεται ότι το άρθρο 94, παρ. 2 του ν.4387/2016 συνεχίζει να ισχύει και εφαρμόζεται κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, επί αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για τα έτη 2016, 2017 και 2018. Η σύγκριση θα διενεργείται μεταξύ του συνολικού ποσού (εθνικής, ανταποδοτικής και προσωπικής διαφοράς του άρθρου 94) που χορηγείται μέχρι τις 30.9.2019 και του συνολικού ποσού (εθνικής, ανταποδοτικής και προσωπικής διαφοράς του άρθρου 94) που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό από 01.10.2019. Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουμε ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 94 παρ. 2, η οποία ρητώς παραπέμπει στο άρθρο 14 παρ. 2, αποτελεί θετική προσωπική διαφορά, δηλαδή το ποσό της εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016. Αντιθέτως, η προσωπική διαφορά του εδαφίου γ' της παρ. 3α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 δεν συμψηφίζεται.

Υπογραμμίζεται ότι η σύγκριση των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Πίνακα 1 και από την εφαρμογή του Πίνακα 2 διενεργείται μεταξύ του καθαρού προ φόρου ποσού σύνταξης με βάση τον Πίνακα 1 και του καθαρού προ φόρου ποσού με βάση τον Πίνακα 2, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων κρατήσεων. Ομοίως, για τις ανάγκες της σύγκρισης του άρθρου 94 παρ. 2 για την εύρεση της προσωπική διαφοράς, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων κρατήσεων, σύμφωνα τους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31.12.2014.

Για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 30.09.2019 και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση απονομής θα γίνει οίκοθεν νέος υπολογισμός του ποσού από 01.10.2019 με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2. Για εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 30.09.2019 θα εκδοθεί απόφαση απονομής με βάση τον Πίνακα 1 για το διάστημα μέχρι 30.09.2019, και θα καταχωριστεί άμεσα και ο νέος υπολογισμός του ποσού από 01.10.2019.

Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρ.3α των άρθρων 14 και 33 του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το ν.4670/2020, παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα.

Σημειώνεται ότι συγκρίνονται τα καθαρά προ φόρου ποσά, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί με τις ανωτέρω οδηγίες. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, και δεν στηρίζονται σε πραγματικές περιπτώσεις ασφαλισμένων. Στόχο έχουν να καταδειχθεί ο τρόπος σύγκρισης και η απεικόνιση του επανυπολογισμού στο πληροφοριακό σύστημα και στα εκκαθαριστικά συντάξεων που θα εκδοθούν.

Παράδειγμα 1: Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 1 (ν.4387/2016)
Μικρότερη Από Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 2 (ν.4670/2020)

Έστω συνταξιούχος ο οποίος καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης την 01.10.2016. Με βάση το προϊσχύον του ν. 4387/2016 καθεστώς, ο συνταξιούχος αυτός θα ελάμβανε σύνταξη ύψους 2.000€ (1).

Με βάση τον Πίνακα 1 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης ύψους 1.500€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2 του ν.4387/2016, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (2+3) υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς (1) σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει κατατεθεί εντός του έτους 2016. Εν προκειμένω, το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 1, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 500€, ήτοι κατά 25%. Επομένως, ο συνταξιούχος δικαιούται προσωπικής διαφοράς ύψους 250€ και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη μέχρι την 30.09.2019 θα ανερχόταν σε 1.750€.

Με βάση τον Πίνακα 2 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης ύψους 1.600€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής) υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει κατατεθεί εντός του έτους 2016. Εν προκειμένω, το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 2, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 400€, ήτοι κατά 20%. Επομένως, ο συνταξιούχος δικαιούται προσωπικής διαφοράς ύψους 200€, και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη από την 01.10.2019 θα ανερχόταν σε 1.800€.

Με βάση την παρ. 3α του άρθρου 14 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά το ν. 4670/2020, από 01.10.2019 καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Επειδή το άθροισμα Εθνικής, Ανταποδοτικής και Προσωπικής Διαφοράς του Πίνακα 1 είναι μικρότερο του αθροίσματος Εθνικής, Ανταποδοτικής και Προσωπικής Διαφοράς του Πίνακα 2, η επανυπολογισμένη σύνταξη του παραδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: (α) Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.600€, (β) προσωπική διαφορά άρθρου 94 ύψους 200€ ευρώ, και το Συνολικό Ποσό ανέρχεται σε 1.800€, ήτοι αυξάνεται κατά 50€.

 

(1)

(2+3)

(4)

(2+3+4)

 

Προ ν. 4387/2016

Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης

Προσωπική Διαφορά αρ.94 ν. 4387/2016

Σύνολο

Πίνακας 1 (ν. 4387/2016)

2.000 €

1.500 €

250 €

1.750 €

Πίνακας 2 (ν. 4670/2020)

2.000 €

1.600 €

200 €

1.800 €

Διάρθρωση

Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη

1.600 €

Επανυπολ.

Θετική Προσωπική Διαφορά άρθρου 94

200 €

Σύνταξης

Σύνολο

1.800 €

 
 
 
 
 
 

Παράδειγμα 2: Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 1 (ν.4387/2016)
Μεγαλύτερη Από Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 2 (ν.4670/2020)

Έστω συνταξιούχος ο οποίος καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης την 01.10.2016. Με βάση το προϊσχύον του ν. 4387/2016 καθεστώς, ο συνταξιούχος αυτός θα ελάμβανε σύνταξη ύψους 2.000€ (1).

Με βάση τον Πίνακα 1 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.600€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2 του ν.4387/2016, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής) υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει κατατεθεί εντός του έτους 2016. Εν προκειμένω, το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 1, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 400€, ήτοι κατά 20%. Επομένως, ο συνταξιούχος δικαιούται προσωπικής διαφοράς ύψους 200€ και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη μέχρι την 30.09.2019 ανερχόταν σε 1.800€.

Με βάση τον Πίνακα 2 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.500€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής) υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει κατατεθεί εντός του έτους 2016. Εν προκειμένω, το Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 2, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 500€, ήτοι κατά 25%. Επομένως, ο συνταξιούχος δικαιούται προσωπικής διαφοράς ύψους 250€, και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη από την 01.10.2019 θα ανερχόταν σε 1.750€.

Με βάση την παρ. 3α του άρθρου 14 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά το ν. 4670/2020, από 01.10.2019, αν το ποσό των συντάξεων, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Επειδή το άθροισμα Εθνικής, Ανταποδοτικής και Προσωπικής Διαφοράς του Πίνακα 1 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος Εθνικής, Ανταποδοτικής και Προσωπικής Διαφοράς του Πίνακα 2, η επανυπολογισμένη σύνταξη του παραδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: (α) Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.500€, (β) προσωπική διαφορά άρθρου 94 ύψους 250€ ευρώ, (γ) προσωπική διαφορά του άρθρου 14 παρ.3α ύψους 50€ και το Συνολικό Ποσό ανέρχεται σε 1.800€, ήτοι διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.

 

(1)

(2+3)

(4)

(2+3+4)

 

Προ ν. 4387/2016

Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης

Προσωπική Διαφορά αρ.94 ν. 4387/2016

Σύνολο

Πίνακας 1 (ν. 4387/2016)

2.000 €

1.600 €

200 €

1.800 €

Πίνακας 2 (ν. 4670/2020)

2.000 €

1.500 €

250 €

1.750 €

Διάρθρωση Επανυπολ. Σύνταξης

Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη

1.500 €

Θετική Προσωπική Διαφορά άρθρου 94 παρ.2

250 €

Προσωπική Διαφορά άρθρου 14 παρ.3α

50 €

Σύνολο

1.800 €

 
 
 
 
 
 

Παράδειγμα 3: Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 1 με προσωπική διαφορά (ν.4387/2016)
Μεγαλύτερη Από Σύνταξη με ποσοστά αναπλήρωσης Πίνακα 2 χωρίς προσωπική διαφορά (ν.4670/2020)

Έστω συνταξιούχος ο οποίος καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης την 01.10.2016. Με βάση το προϊσχύον του ν. 4387/2016 καθεστώς, ο συνταξιούχος της θα ελάμβανε σύνταξη ύψους 2.000€ (1).

Με βάση τον Πίνακα 1 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.600€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2 του ν.4387/2016, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής) υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει κατατεθεί εντός του έτους 2016. Εν προκειμένω, το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 1, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 400€, ήτοι κατά 20%. Επομένως, ο συνταξιούχος δικαιούται προσωπικής διαφοράς ύψους 200€ και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη μέχρι την 30.09.2019 ανερχόταν σε 1.800€.

Με βάση τον Πίνακα 2 του άρθρου 8 θα ελάμβανε Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.700€ (2+3). Με βάση το άρθρο 94 παρ. 2, επειδή το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής) δεν υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, οπότε δεν καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Εν προκειμένω, το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 2, υπολείπεται της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύον καθεστώς κατά 300€, ήτοι κατά 15%. Επομένως, ο συνταξιούχος δεν δικαιούται προσωπικής διαφοράς του άρθρου 94, και η συνολικά καταβαλλόμενη σύνταξη από την 01.10.2019 θα ανερχόταν σε 1.700€.

Με βάση την παρ. 3α του άρθρου 14 του ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά το ν. 4670/2020, από 01.10.2019, αν το ποσό της σύνταξης που επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό της σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Επειδή το άθροισμα Εθνικής, Ανταποδοτικής και Προσωπικής Διαφοράς του Πίνακα 1 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος Εθνικής και Ανταποδοτικής του Πίνακα 2, η επανυπολογισμένη σύνταξη του παραδείγματος διαμορφώνεται ως εξής: (α) Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη ύψους 1.700€, (β) προσωπική διαφορά του άρθρου 94 ύψους 0€ ευρώ, (γ) προσωπική διαφορά του άρθρου 14 παρ.3α ύψους 100€ και το Συνολικό Ποσό ανέρχεται σε 1.800€, ήτοι διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.

 

(1)

(2+3)

(4)

(2+3+4)

 

Προ ν. 4387/2016

Άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης

Προσωπική Διαφορά αρ.94 ν. 4387/2016

Σύνολο

Πίνακας 1 (ν. 4387/2016)

2.000 €

1.600 €

200 €

1.800 €

Πίνακας 2 (ν. 4670/2020)

2.000 €

1.700 €

0 €

1.700 €

Διάρθρωση Επανυπολ. Σύνταξης

Εθνική και Ανταποδοτική Σύνταξη

1.700 €

Θετική Προσωπική Διαφορά άρθρου 94

0 €

Προσωπική Διαφορά άρθρου 14 παρ. 3α

100 €

Σύνολο

1.800 €

 
 
 
 
 
 

Γ. Κρατήσεις και Σύγκριση

Η σύγκριση των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Πίνακα 1 και από την εφαρμογή του Πίνακα 2 διενεργείται μεταξύ του καθαρού προ φόρου ποσού σύνταξης με βάση τον Πίνακα 1 και του καθαρού προ φόρου ποσού σύνταξης με βάση τον Πίνακα 2, μετά την αφαίρεση των αναλογουσών κρατήσεων. Ομοίως, για τις ανάγκες της σύγκρισης του άρθρου 94 παρ.2 για την εύρεση της προσωπική διαφοράς, λαμβάνεται υπόψιν το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων κρατήσεων, σύμφωνα τους κανόνες που ίσχυαν σε κάθε φορέα κατά την 31.12.2014.

Δ. Συντάξεις Στρατιωτικών

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 32 του ν.4670/2020:
«Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν.1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφοι 1-3 του ν.148/1975 και συμπληρώθηκε στις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση δλ με το άρθρο 2 του ν.1282/1982, και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.2084/1992, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.Δ.169/2007, όπως ισχύει, προσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του Πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο.»

Εφίσταται η προσοχή των Υπηρεσιών σας στο σημείο αυτό ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 που προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 και με την οποία καθορίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για το χρόνο ασφάλισης άνω των 45 ετών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών του άρθρου 41 του π.δ.169/2007. Για τις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, πέραν των ποσοστών που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 45ο έτος. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45ο ανέρχεται σε 1,50% επιπλέον του 0,50% που καθορίζεται στον Πίνακα 2 και διαμορφώνεται συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45ου.

Ε. Τελικές Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 14 του ν.4387/2016, το οποίο με βάση την παρ. 1 του άρθρου 33 εφαρμόζεται αναλογικά και στον επανυπολογισμό των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, «Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις αλ και βλ (της παρ.3) αποτυπώνονται από την 01.01.2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα». Επομένως, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ οφείλουν να αποτυπώσουν τις αλλαγές που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό στο πληροφοριακό σύστημα και στα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα, με βάση τις παρούσες οδηγίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

___________________________
1 Μόνον για ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν.4387/2016.