90835/Σ.25379/2020 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες - Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών»

90835/Σ.25379/2020 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες - Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών»

Αθήνα, 18.5.2020
Αρ. Πρωτ.: 90835/Σ.25379

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: 210 5285535 – 210 5285662
210 5285541 – 210 5285610
Fax : 210 5228857
e-mail : tm.esodon.mmisth@efka.gov.gr
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες – Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών»

Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 23-30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) περί «Ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Η αρ. 15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β’ 1559/23.4.2020) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων περί «Διαδικασίας χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ».
3. Η διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 περί «Ηλεκτρονικών συναλλαγών ασφαλισμένων».
4. Η αρ. Οικ. 17535/Δ1.6002/06.05.2020 (ΦΕΚ Β’ 1754/7.5.2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας περί «Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ».

Με τις διατάξεις των άρθρων 23-30 του ν. 4611/2019 θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), με το οποίο ενιαιοποιούνται αντίστοιχες διατάξεις, καθορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμισή του, οι απαλλαγές- εξαιρέσεις, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος του.

Με τις διατάξεις της αρ. 15435/913/16-04-2020 ΥΑ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης του ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ.
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται ότι «Oι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.».

Με την αρ. Οικ. 17535/Δ1.6002/06.05.2020 (ΦΕΚ Β’ 1754/7.5.2020) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης, ορίστηκαν, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης/υποβολής, το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ άλλων και του ΑΑΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική χορήγηση ή υποβολή.

ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω σχετικών διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων, έχει ήδη δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης ΑΑΕ Μη Μισθωτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, δόθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία χορήγησης του ΑΑΕ Εργοδοτών.

Ειδικότερα, με το αρ. πρωτ. 88572/Σ.24798/14-05-2020 Γενικό έγγραφο της ΓΔ Εισφορών δόθηκαν διευκρινίσεις για τη νέα υπηρεσία Μη Μισθωτών, καθώς και διαχειριστικές οδηγίες για τη χρήση της.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους που, μετά από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του e- ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις e-ΕΦΚΑ ή π. Φορέων.

Σταδιακά, θα εντάσσονται στη νέα υπηρεσία ασφαλισμένοι που δεν είναι ενήμεροι ή απαιτείται προηγούμενος έλεγχος οφειλών τους.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να προσέρχονται στην αρμόδια για τον έλεγχο και την τακτοποίηση της οφειλής Υπηρεσία, για μία φορά.

Εφεξής, και εφόσον η οφειλή εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, ο έλεγχος και η χορήγηση του ΑΑΕ θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Με την παρούσα οδηγία γνωστοποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και η διαδικασία για την έκδοση του ΑΑΕ από τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

1. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

1.α. Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται ΑΑΕ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4611/2019, το ΑΑΕ εκδίδεται για μία εκ των πιο κάτω πράξεων και συναλλαγών:
• Είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
• Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.
• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα.
• Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
• Για την απόκτηση Αθλητή.
• Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
• Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
• Για μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.
• Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
• Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

1.β. Έλεγχοι – Διάρκεια ισχύος

Για την έκδοση του ΑΑΕ Μη Μισθωτού διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e- ΕΦΚΑ, για όλες τις ιδιότητες/δραστηριότητες (π. Φορείς, e-ΕΦΚΑ) που εντοπίζονται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Ειδικότερα ελέγχονται:
• Τρέχουσες εισφορές Μη Μισθωτού.
• Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές Μη Μισθωτού.
• Οφειλές στη βάση συμψηφισμών.
• Το Μητρώο εργοδοτών e-EΦKA για τον εντοπισμό απογραφής του ασφαλισμένου.

Το ΑΑΕ εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων ως εξής:
• Εάν δεν υφίστανται οφειλές, αναγράφεται:
«Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» και «Ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)».
• Εάν υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, αναγράφεται:
«Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και «Ισχύει για δύο (2) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)».
 
Κάθε ΑΑΕ φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο.

1.γ. Περιεχόμενο και τύπος του ΑΑΕ

Το ΑΑΕ περιλαμβάνει:
• Όνομα και επώνυμο του ασφαλισμένου.
• Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν σε περίπτωση φυσικού προσώπου.
• ΑΜΚΑ.
• ΑΦΜ.
• Ημερομηνία έκδοσης.
• Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σε ασφαλισμένους που τηρούν ατομική επιχείρηση.
• Την ένδειξη «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (αγροτική δραστηριότητα, συμμετοχή/σχέση με νομικό πρόσωπο) για περιπτώσεις ασφαλισμένων μη υπόχρεων σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (π.χ. ασφάλιση στον π. ΟΓΑ) ή μετόχων/εταίρων/μελών νομικών προσώπων.

Το ΑΑΕ που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία:
• Αποτελεί δημόσιο έγγραφο.
• Δεν επικυρώνεται.
• Φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης.
• Φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή εξουσιοδοτημένου προσώπου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας. Η μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης του ΑΑΕ και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή του από πλευράς του υπογράφοντος.

2. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας – Νέα λειτουργικότητα

Για την υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης ΑΑΕ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες έχει προστεθεί επιλογή «Ασφαλιστική Ενημερότητα» στην οθόνη «ΕΦΚΑ από 1/1/2020» της εφαρμογής «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Η νέα οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελείται από τις πιο κάτω τρεις (3) περιοχές και στοιχεία:
 
• Ταυτοτικά στοιχεία
Περιλαμβάνονται: AΦΜ, ΑΜΚΑ, Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, ΑΔΤ, ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας/Άλλη δραστηριότητα, Διεύθυνση, Νομός, Χώρα, τα οποία αντλούνται από το μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

• Αιτήσεις για έκδοση ΑΑΕ
Στην  περιοχή  αυτή  καταγράφονται όλα τα αιτήματα λήψης ΑΑΕ, είτε υποβάλλονται διαδικτυακά από τον ασφαλισμένο είτε στην Υπηρεσία, με διακριτές πληροφορίες ως εξής:
Αρ. συστήματος: Μοναδικός αριθμός αιτήματος (αποδίδεται αυτόματα)
ΜΑΜ: Μοναδικός Αριθμός Μητρώου
Τομέας: 9999 (e-ΕΦΚΑ)
Υπ. μονάδα: 9999 (εκκρεμεί αναλυτική κωδικοποίηση)
Ημ/νία αίτησης: Ημερομηνία αίτησης (καταχώρισης)
Χρήση εν/τας: Σκοπός χρήσης ΑΑΕ (1-10) επιλέγεται από λίστα με επιλογή F9 από τον χρήστη, σύμφωνα με το αίτημα του ασφαλισμένου
Ημ/νία ελέγχου: Ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου Ημ/νία ισχύος: Διάρκεια ισχύος (6μηνη ή 2μηνη) Ακύρωση: Ένδειξη ακύρωσης της αίτησης
Αποτέλεσμα ελέγχου: 0. Αναμονή (κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων)
1. Συστημική έγκριση (6μηνη ή 2μηνη)
2. Συστημική απόρριψη (έκδοση Ενημερωτικού Σημειώματος)
3. Έγκριση Υπηρεσίας
Αιτία απόρριψης:  Ένας εκ των κωδικών απόρριψης συστημικού ελέγχου (πλήρης απεικόνιση αιτιών απόρριψης ανά αίτηση στην επόμενη ενότητα)
Προέλευση: Εμφανίζει την προέλευση του αιτήματος με ενδείξεις:
Α. για αίτημα που υποβλήθηκε διαδικτυακά
Ε. για αίτημα στην Υπηρεσία

Παρατηρήσεις: Παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής σχολίων-πληροφοριών, που αφορούν την έγκριση από τον χρήστη απορριφθέντων αιτημάτων από τον αυτόματο έλεγχο, καθώς και τυχόν αιτιολόγηση ενδεχόμενης ακύρωσης της αίτησης

• Αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων ανά αίτηση
Επιλέγοντας συγκεκριμένη αίτηση, στην προηγούμενη ενότητα, εμφανίζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα ελέγχων:
ΑΜ στο Φορέα: Ο ΑΜ του ασφ/νου στον Φορέα
Όνομα Φορέα: Η ονομασία του Φορέα ή της Υπηρεσίας (e-ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ, π. Φορέας)
 
Ημ/νία ελέγχου: Ημ/νία διενέργειας ελέγχου
Κωδικός χρήστη: Στοιχεία κωδικού του χρήστη
Αιτία απόρριψης: Λαμβάνει αυτόματα αναλυτικά τις παρακάτω τιμές και εμφανίζει αντίστοιχα τα μηνύματα στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» και στο Ενημερωτικό Σημείωμα

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1

Μη ρυθμισμένη οφειλή

Ύπαρξη οφειλών

2

Μη ενεργός στο Μητρώο Ασφαλισμένων

Μη ύπαρξη ασφάλισης – Διαγραμμένη μερίδα

3

Μη ενεργό διάστημα ασφάλισης ή ασφαλισμένος σε προαιρετική ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ

Μη ύπαρξη ασφάλισης

4

Εκκρεμεί έλεγχος σε πρώην ΦΚΑ για οφειλές έως 31/12/2016

Έκδοση Ενημερότητας κατόπιν Προσέλευσης με ραντεβού (Μόνο για την πρώτη φορά, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές μέχρι 31.12.2016)

5

Αποτυχία σύνδεσης με ΚΕΑΟ – Υποβάλλετε νέο αίτημα αργότερα

Αποτυχία σύνδεσης με ΚΕΑΟ – Υποβολή νέου αιτήματος

Ημ/νία εισαγωγής: Ημερομηνία αρχικού ελέγχου
Ημ/νία μεταβολής: Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής
Παρατηρήσεις:  Πληροφορίες που αιτιολογούν το αποτέλεσμα από τον αυτόματο έλεγχο
Κατάσταση: ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ

3. Αναλυτική διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω συστήματος «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» - Ενέργειες

• Μέσω του συστήματος «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» παρέχεται δυνατότητα αυτοματοποιημένης έκδοσης ΑΑΕ, σε ασφαλισμένους που, μετά από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις e-ΕΦΚΑ ή π. Φορέων.

Προσωρινά, και έως την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα, εξαιρούνται από τις ως άνω περιπτώσεις χορήγησης ΑΑΕ ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019-31.12.2019:
- έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση
- εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (ΔΠΥ).

• Οι ασφαλισμένοι που έχουν εισέλθει στη διαδικτυακή υπηρεσία έχουν λάβει Ενημερωτικό Σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται, ανά τομέα (π. Φορέας, ΚΕΑΟ κ.λπ.), τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων στα μηχανογραφικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (πίνακας ως άνω) και σχετικό μήνυμα:
«Με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία δεν είναι δυνατή η έκδοση από το σύστημα Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, της αρ. 15435/913/16.4.2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της αρ. Οικ. 17535/Δ1.6002/6.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και  Επικρατείας, από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Ειδικότερα στις περιπτώσεις:
- Μη ύπαρξης ασφάλισης ή θανάτου αναφέρεται επιπλέον η ένδειξη:
«Μη ύπαρξη ασφάλισης – Διαγραμμένη μερίδα»
- Αδυναμίας σύνδεσης στο ΚΕΑΟ για έλεγχο οφειλών η ένδειξη:
«Αποτυχία σύνδεσης στο ΚΕΑΟ – Υποβολή νέου αιτήματος».
Ενδέχεται, να προσέρχονται ασφαλισμένοι στην Υπηρεσία χωρίς να έχουν κάνει προηγούμενη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής στο σύστημα «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» είναι κοινή.

• Κατά την προσέλευση ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών:
- Ζητείται από τον ασφαλισμένο να επιλέξει τον σκοπό για τον οποίο ζητείται το ΑΑΕ.
- Ο χρήστης εισέρχεται στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» του συστήματος
«Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και εμφανίζονται τα ταυτοτικά στοιχεία του ασφαλισμένου.
- Επιβεβαιώνεται η ορθότητα των ταυτοτικών στοιχείων, σε συνεργασία με τον ασφαλισμένο (αίτηση-μητρώο). Εφόσον απαιτείται, διορθώνονται με την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.
Στο πεδίο «ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας/Άλλη δραστηριότητα» εμφανίζονται κατά περίπτωση:
Ο ΚΑΔ κύριας ατομικής δραστηριότητας (έχει αντληθεί από αντίστοιχα στοιχεία της ΑΑΔΕ) ή το λεκτικό «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (Αγροτική δραστηριότητα - Συμμετοχή/σχέση με νομικό πρόσωπο)» στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (π.χ. αγροτική δραστηριότητα) ή ασφαλιστέας ιδιότητας που απορρέει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (π.χ. μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ).
- Καταχωρείται το αίτημα στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» επιλέγοντας από λίστα τον σκοπό χρήσης (F9).
- Με την αποθήκευση της εγγραφής (F10), εκτελούνται αυτοματοποιημένα οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ύπαρξης των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης του ΑΑΕ και τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για κάθε μη μισθωτή δραστηριότητα, ενεργή ή σε διακοπή, ως προς:
1. Καταβολή τρεχουσών εισφορών e-ΕΦΚΑ
2. Καταβολή εισφορών πριν από την 31.12.2016 στον/στους π. Φορείς ασφάλισης που εντοπίστηκαν
3. Βεβαιωμένες οφειλές Μη Μισθωτού στο ΚΕΑΟ και την υφιστάμενη κατάστασή τους (π.χ. ρύθμιση)
4. Οφειλές στη βάση δεδομένων συμψηφισμού οφειλών με επιστροφές φόρου ή ΦΠΑ
5. Επιπλέον, ελέγχεται για ύπαρξη απογραφής το Μητρώο Εργοδοτών.
- Eάν το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι εγκριτικό (κωδ. 1), εμφανίζεται το ΑΑΕ, προς εκτύπωση.

Εάν έχει εντοπιστεί απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, περιλαμβάνεται το πιο κάτω μήνυμα προς τους αποδέκτες του ΑΑΕ:
«Ο ασφαλισμένος είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών. Θα πρέπει να υποβληθεί και Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη. Το παρόν Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας αφορά εισφορές ατομικής ασφάλισης και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμερος και ως προς τις εργοδοτικές εισφορές».
Εάν το αποτέλεσμα είναι απορριπτικό (κωδ. 2), επιλέγοντας το πλήκτρο «Ασφαλιστική Ενημερότητα», εμφανίζεται αντίστοιχα, προς εκτύπωση, το Ενημερωτικό Σημείωμα.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αυτόματου ελέγχου εμφανίζονται στην αντίστοιχη περιοχή.
- Ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο στον τομέα επιχειρησιακής ευθύνης του (π.χ. έλεγχος εισφορών-οφειλών π. Φορέα έως 31.12.2016, ΚΕΑΟ), με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.
- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου:

Εάν ο ασφαλισμένος είναι ενήμερος ως προς τις λοιπές περιοχές ελέγχου:
ΕΓΚΡΙΝΕΙ, κατά περίπτωση:
1. για 6 μήνες επί μη ύπαρξης οφειλών
2. για 2 μήνες, εφόσον υφίσταται ενεργή ρύθμιση
 
και εκδίδει το ΑΑΕ.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Εάν ο ασφαλισμένος είναι οφειλέτης και σε λοιπές περιοχές ελέγχου (ΚΕΑΟ, λοιπούς π. Φορείς), κατευθύνει τον ασφαλισμένο στις αρμόδιες Υπηρεσίες για ανάλογη ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τον σκοπό χορήγησης του ΑΑΕ.
- Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ καθώς, μετά την πάροδο της ημέρας, το αποτέλεσμα ελέγχου δεν μεταβάλλεται.
Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται νέο αίτημα χορήγησης ΑΑΕ, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και παραμένει σε εκκρεμότητα.
- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο χρήστης εισέρχεται εκ νέου στην οθόνη
«Ασφαλιστική Ενημερότητα», ακολουθεί την προαναφερόμενη διαδρομή και ΕΓΚΡΙΝΕΙ ή ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το αίτημα, ως προς τη δική του επιχειρησιακή περιοχή.
Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Προσοχή!

• Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται μόνο εφόσον ενημερωθούν εγκριτικά όλες οι περιοχές ελέγχου του Ενημερωτικού Σημειώματος.
Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, διασφαλίζεται ότι επόμενες φορές που θα απαιτηθεί ΑΑΕ θα μπορεί να χορηγείται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ή με απλούστερη συντομότερη διαδικασία ελέγχων, καθώς αποθηκεύεται το αποτέλεσμα του ελέγχου τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
• Τα ΑΑΕ που εκδίδονται από τις Τοπικές Υπηρεσίες, κατόπιν έγκρισης, φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
• Κάθε ΑΑΕ μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές ΑΑΕ.
Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων επιχειρησιακών περιοχών, άμεσα συνδεδεμένη με κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα έσοδα του Φορέα.
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων με την άμεση διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών συναντήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Το προσεχές διάστημα δρομολογείται η πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και προσώπων για έκδοση του ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ διαδικτυακά, η εφαρμογή χορήγησης βεβαίωσης οφειλής και η ένταξη λοιπών κατηγοριών ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ TMHMATOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ