Αριθμ. Πρωτ. 1005330/10066/Β0012

Αριθμ. Πρωτ. 1005330/10066/Β0012

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

ΣΧΕΤ : Η από 16.1.2009 αίτησή σας

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.

2065/1992

, σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις, που τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους, τη νομική μορφή που λειτουργούν, αν είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές, αν υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς ή αν είναι δημόσιες, δημοτικές επιχειρήσεις ή αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις οποιουδήποτε βαθμού.
Ειδικά οι τεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και την πώληση οικοδομών υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν μόνο στην αξία των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούν ή που έχουν εκμισθωμένα πάνω από δύο (2) χρόνια κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής.

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ακίνητα (γήπεδα και κτίρια),τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητα επιχείρησης από πλειστηριασμούς, παρόλο που πρόκειται να εκποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν συγκεντρώνουν εκ του λόγου τούτου τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των παγίων, αλλά αποτελούν κυκλοφορούντα στοιχεία, υπόκεινται υποχρεωτικά σε αναπροσαρμογή με βάση τις διατάξεις του Ν.

2065/1992

, καθόσον ο νόμος

2065/1992

δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από την υποχρέωση διενέργειας αναπροσαρμογής της αξίας των συγκεκριμένων ακινήτων, πλην των περιπτώσεων των τεχνικών εταιρειών.  Εξάλλου, σε περίπτωση εκποίησης των ακινήτων αυτών και εφόσον έχει αναπροσαρμοσθεί η αξία τους κατά τα προαναφερόμενα, θα προκύψει χαμηλότερο ποσό υπεραξίας και συνεπώς μικρότερος φόρος προς καταβολή, σε σύγκριση με το αν δεν γινόταν καμία αναπροσαρμογή στα βιβλία της επιχείρησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα (σχετ. το 1116558/11390πε/Β0012/2001 έγγραφό μας).

Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα ακίνητα που έχει αποκτήσει η  ανώνυμη εταιρεία « ..... »  από πλειστηριασμούς θα πρέπει υποχρεωτικά να αναπροσαρμοσθούν το έτος 2008 κατ  εφαρμογή των άρθρων 20- 27 του Ν.

2065/1992

, ανεξάρτητα αν έχουν χαρακτηρισθεί ως κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού και έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο αποθήκης που τηρείται από την πιο πάνω επιχείρηση.

Η υπεραξία δε που θα προκύψει από την πιο πάνω αναπροσαρμογή, μετά την αφαίρεση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου ζημιών (λογιστικών), κεφαλαιοποιείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.

2065/1992

, μέχρι την 31.12.2010.

Συμψηφισμός της υπεραξίας αυτής με την υπεραξία (κέρδος) που θα προκύψει από την εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων δεν επιτρέπεται, ως μη προβλεπόμενος ο συμψηφισμός αυτός από το νόμο (ούτε από το Ν.

2065/1992

, ούτε από το άρθρο 28, παρ. 3 περ. ζΆ του Ν.

2238/1994

).  Όμως κατά την πώληση θα προκύψει μικρότερο ποσό υπεραξίας προς τη φορολογία λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου που θα προηγηθεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ