Α.1066/2021 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Α.1066/2021 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Αθήνα, 23/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.1066/23.3.2021

Αριθ. ΦΕΚ: 1174/Β'  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 . ΑΑΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4758/2020 (Α' 242) και ειδικότερα των παρ. 9α και 10 αυτού,

β) του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90),

γ) της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α' 85),

δ) των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α' 73),

ε) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 285),

στ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251),

ζ) του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (Α' 47),

η) του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

θ) της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α'126 για διόρθωση σφάλματος),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901),

ιγ) της υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),

ιδ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94),

ιε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738),

ιστ) της υπ' αρ. 1/2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφ. α' της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ιζ) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β' 3675),

ιη) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β' 305),

ιθ) της υπ' αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ» (Β' 1559),

κ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 4241),

κα) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1103/2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι "άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator” ή "αδειών απλουστευμένων διαδικασιών”» (Β' 2536).

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιστροφής του φόρου κατανάλωσης προϊόντων καφέ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξαγωγών ή ενδοενωσιακών παραδόσεων, για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων καφέ για αξιόπιστους και εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) προϊόντων καφέ, κατ' εφαρμογή των παρ. 9α και 10 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265).

Άρθρο 2
Αντικείμενο επιστροφής

1. Αντικείμενο της επιστροφής είναι το ποσό του Φ.Κ. που αντιστοιχεί σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες, παραλαμβανόμενα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλλουν τη Δασμολογική τους Κλάση.

Όταν τα προϊόντα καφέ που εξήχθησαν ή απεστάλησαν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αποτελούν μέρος μεγαλύτερης ποσότητας που τέθηκε σε ανάλωση με ένα τελωνειακό παραστατικό, είναι δυνατή η τμηματική επιστροφή του ποσού του Φ.Κ. H παρακολούθηση των σχετικών ποσοτήτων στην περίπτωση αυτή γίνεται με βάση τον πίνακα 3 του Παραρτήματος IV, οποίος υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την περ. ζ) του άρθρου 13.

2. Όταν τα ως άνω προϊόντα εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατόπιν επεξεργασίας, η οποία μεταβάλλει τη Δασμολογική τους Κλάση ή δεν μεταβάλλει την Δασμολογική τους Κλάση, αλλά την περιεκτικότητα καφέ του τελικού προϊόντος ή δεν μεταβάλλει τη Δασμολογική τους Κλάση στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών, για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες δύναται να επιστραφεί ο καταβληθείς Φ.Κ., λαμβάνονται υπόψη, ανά κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), οι ποσότητες των φορολογημένων προϊόντων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία του τελικού προϊόντος, βάσει και των κατά περίπτωση, συντελεστών απόδοσης ή των Δηλώσεων Σύστασης, όπως δηλώνονται στον κατάλογο προϊόντων της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5.

3. Οι συντελεστές απόδοσης της παρ. 2, δύναται να δηλώνονται με απόκλιση της τάξης του ±3%, ως εξής:

α) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή καβουρδισμένου από μη καβουρδισμένο καφέ: 84%.

β) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από μη καβουρδισμένο καφέ: 38,46%.

γ) Συντελεστής απόδοσης για την παραγωγή στιγμιαίου από καβουρδισμένο καφέ: 45,77%.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι επιστροφής Φ.Κ.

1. Δικαιούχοι της επιστροφής είναι οι υπόχρεοι για την καταβολή του Φ.Κ. της παρ. 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, οι οποίοι:

α) Αφού θέσουν σε ανάλωση τα προϊόντα καφέ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και καταβάλλουν τον φόρο, εξάγουν, οι ίδιοι, σε τρίτες χώρες ή αποστέλλουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα προϊόντα αυτά, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση.

β) Διαθέτουν σύστημα λογιστικής διαχείρισης και εμπορικών καταχωρίσεων, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, με βάση το οποίο επιτρέπεται, ανά προϊόν καφέ και ανά φορολογικό στοιχείο και τελωνειακό παραστατικό, η διακριτή παρακολούθηση των ποσοτήτων και αξιών προϊόντων καφέ, τα οποία:

βα) έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες, έχουν αποκτηθεί από άλλα κράτη μέλη ή από το εσωτερικό της χώρας ή έχουν παραχθεί στο εσωτερικό της χώρας και

ββ) έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράδοσης για πώληση στο εσωτερικό της χώρας ή για εξαγωγή ή για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου για οποιοδήποτε φορολογική και τελωνειακή παράβαση του παραρτήματος Ι και ΙΙ της ΠΟΛ.1103/2017.

2. Τα ως άνω πρόσωπα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής του Φ.Κ. καφέ, αφού λάβουν την έγκριση του άρθρου 7.

Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της έγκρισης του άρθρου 7, ορίζονται οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος.

2. Ως αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης επιστροφής, για τον έλεγχο και την επιστροφή του Φ.Κ., ορίζονται τα τελωνεία Α' τάξης και τα κύρια τελωνεία Α' τάξης, στο πλαίσιο της διευρυμένης χωρικής αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 58 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αιτούντος, οριζόμενα εφεξής ως «Τελωνεία Ελέγχου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Κ.

Άρθρο 5
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης -δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβολής αίτησης επιστροφής, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, με εξαίρεση αυτά τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια και όσα η Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4325/2015, τα εξής δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νόμιμου εκπροσώπου αυτού,

β) πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο,

γ) φορολογική ενημερότητα,

δ) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

ε) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους επιστροφής Φ.Κ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

στ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.), καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης,

ζ) κατάλογος των προϊόντων που εμπορεύεται ή παράγει ή επεξεργάζεται η επιχείρηση, στον οποίο αναφέρονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά:

ζα) ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού που τηρείται για το προϊόν στο σύστημα λογιστικής διαχείρισης της επιχείρησης,

ζβ) το είδος του προϊόντος ανά κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, και οι συνήθεις συσκευασίες ως προς τις ποσότητες,

ζγ) η ποσότητα και το είδος των α' υλών που απαιτούνται για την παραγωγή εκατό (100) κιλών του προϊόντος αυτού, ανά κωδικό Σ.Ο., και οι συντελεστές απόδοσης, όταν πρόκειται για παραγωγή ή επεξεργασία προϊόντος καφέ των περ. β), γ), δ) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001.

ζδ) δηλώσεις σύστασης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, στις οποίες αναφέρεται η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος, όταν πρόκειται για παραγωγή παρασκευασμάτων της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 ή η περιεκτικότητα του προϊόντος σε κιλά καφέ για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος, για τις υποκατηγορίες προϊόντων των περ. β) και δ) της ίδιας παραγράφου, τα οποία δεν έχουν 100% περιεκτικότητα σε καφέ.

η) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δηλώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις της περ. γ) της ίδιας παραγράφου.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιολογητικών αίτησης έγκρισης

1. Κατόπιν παραλαβής της αίτησης και προκειμένου για την αποδοχή της, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης αυτής και της πληρότητας των επισυναπτομένων δικαιολογητικών.

2. Αν από τον έλεγχο της παρ. 1 διαπιστωθεί ότι ελλείπουν στοιχεία, πέραν όσων υποχρεούται η ίδια να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, η Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και δεν προβαίνει στην εξέταση της αίτησης μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.

3. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η Τελωνειακή Περιφέρεια αποστέλλει έγγραφη ενημέρωση προς τον αιτούντα, με κάθε πρόσφορο μέσο προς τούτο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την αποδοχή, καθώς και για την ημερομηνία αποδοχής ή για την απόρριψη της αίτησης. Όταν η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, η ενημέρωση του αιτούντος γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8.

4. Όταν η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε περαιτέρω έλεγχο:

α) της πλήρωσης του κριτηρίου της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και

β) της μη υπέρβασης των δηλωθέντων στον κατάλογο προϊόντων της υποπερ. ζγ) της παρ. 1 του άρθρου 5 συντελεστών απόδοσης, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2.

5. Ταυτόχρονα, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει, άμεσα, εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου, προκειμένου αυτά να προβούν σε έλεγχο του συστήματος λογιστικών καταχωρίσεων του αιτούντος, για να διαπιστωθεί εάν πληρούται το κριτήριο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3.

Το Τελωνείο Ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ενημέρωσή του από την Τελωνειακή Περιφέρεια, γνωστοποιεί, αμελλητί, εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια την πλήρωση ή μη του ως άνω κριτηρίου.

Άρθρο 7
Χορήγηση της έγκρισης

1. Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια εκδίδει απόφαση έγκρισης του αιτούντος, ως προς την υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Κ. των προϊόντων καφέ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.

Ο κατάλογος των προϊόντων της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης και υπόκειται σε αναθεώρηση, μετά από αίτημα του δικαιούχου της έγκρισης.

2. Η έγκριση εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της αίτησης, εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο της και ένα παραδίδεται στον αιτούντα. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται και στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου και επιστροφής Φ.Κ.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην έκδοση της απόφασης έγκρισης ή κατόπιν της έκδοσης αυτής, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των προϊόντων, γνωστοποιείται, άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, εγγράφως, από το δικαιούχο της έγκρισης πρόσωπο, στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, η οποία προβαίνει στις, κατά περίπτωση, δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, και στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

Άρθρο 8
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

1. Όταν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια κοινοποιεί, εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου στον αιτούντα τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να βασίσει την απόρριψη της αίτησής του και του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α' 45), προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του αιτούντος ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1 για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή της.

Άρθρο 9
Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης

Η απόφαση έγκρισης του άρθρου 7, ανακαλείται: α) κατόπιν αίτησης του δικαιούχου της έγκρισης, β) όταν διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν, μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις, στις οποίες βασίστηκε η έκδοση της απόφασης έγκρισης,

γ) σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους του δικαιούχου της έγκρισης, παραβάσεων της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση που παύει να πληρούται το κριτήριο της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 3.

δ) αν έπαψαν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης.

Η ανάκληση, επάγεται τα έννομα αποτελέσματα της από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο για την περ. α).

Όταν συντρέχουν οι λόγοι της περ. β), η ανάκληση επάγεται τα έννομα αποτελέσματα της, αναδρομικά, από τη χρονική στιγμή έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Για τις περιπτώσεις γ) και δ), η ανάκληση επάγεται έννομα αποτελέσματα, από την χρονική στιγμή που συντελέστηκαν τα γεγονότα, βάσει των οποίων συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εν λόγω περιπτώσεων ή εφόσον δεν είναι δυνατό αυτή να προσδιοριστεί, από τη χρονική στιγμή διαπίστωσης των γεγονότων αυτών.

Άρθρο 10
Επανεξέταση και τροποποίηση αποφάσεων έγκρισης

1. Επανεξέταση των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή Περιφέρεια, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

2. Τροποποίηση των αποφάσεων έγκρισης, πραγματοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της, όπως και στον κατάλογο των προϊόντων καφέ της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών

1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν αρχείο των αποφάσεων έγκρισης, ανά δικαιούχο, με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων τροποποίησης και ανάκλησης αυτών.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν, ενημερωμένο, συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό αρχείο αποφάσεων έγκρισης, το οποίο περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της απόφασης έγκρισης, την ημερομηνία έκδοσής της και τις τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις αυτής,

β) τα πλήρη στοιχεία του κατόχου της έγκρισης,

γ) την κατηγορία ή τις κατηγορίες που εμπίπτει ο δικαιούχος της έγκρισης, ως υπόχρεο πρόσωπο καταβολής του φόρου κατανάλωσης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001.

δ) τον αριθμό της άδειας του εγγεγραμμένου παραλήπτη ή εγκεκριμένου αποθηκευτή που τυχόν έχει εκδοθεί για τον δικαιούχο της έγκρισης, βάσει της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12- 2016 Α.Υ.Ο.,

ε) τον τόπο της έδρας και τον τόπο των εγκαταστάσεων του κατόχου της έγκρισης και το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Κ. - ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 12
Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Κ.

1. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης του άρθρου 7, τα δικαιούχα πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν, ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο ή εννιάμηνο ή έτος, στα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου αίτηση επιστροφής του Φ.Κ. καφέ, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αυτή αφορά.

2. Η αίτηση επιστροφής αφορά σε προϊόντα καφέ των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία:

α) τέθηκαν, από τα ίδια ως άνω πρόσωπα, σε ανάλωση με καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και, αυτούσια ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και

β) μετά από την κατά τα ανωτέρω θέση τους σε ανάλωση, κατά τη χρονική περίοδο, στην οποία αφορά η αίτηση, αποτέλεσαν, από τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε κράτη μέλη της Ε.Ε., και για τα οποία, κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης επιστροφής Φ.Κ. καφέ, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

3. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από τα πρόσωπα που έχουν λάβει την έγκριση του άρθρου 7, εξαγωγές ή αποστολές προϊόντων καφέ σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. από τις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία ισχύος του ν. 4758/2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, το διάστημα αυτό δύναται να συμπεριληφθεί στην πρώτη αίτηση επιστροφής Φ.Κ. κάθε δικαιούχου, ανεξάρτητα αν αυτή υποβάλλεται για τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο ή ολόκληρο το έτος 2021.

Άρθρο 13
Στοιχεία Αίτησης επιστροφής Φ.Κ. - Συνημμένα Δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση της απόφασης επιστροφής του Φ.Κ., υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο Ελέγχου, αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IH, στην οποία μνημονεύεται ο αριθμός της απόφασης έγκρισης του άρθρου 7 του δικαιούχου προσώπου.

2. Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται, με εξαίρεση αυτά τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο τελωνείο ελέγχου και όσα αυτό υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4325/2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) τα τιμολόγια για τις ποσότητες προϊόντων καφέ που προμηθεύτηκε και έθεσε σε ανάλωση και για τις οποίες ζητείται επιστροφή,

β) τα τιμολόγια για τις ποσότητες καφέ που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή παραδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό της συναλλαγής, ή τα πιστωτικά τιμολογία που έχουν εκδοθεί από τους πωλητές του εξωτερικού για τις περιπτώσεις επιστροφών προϊόντων,

γ) όταν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής και φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη στο εξωτερικό για την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής,

δ) στις περιπτώσεις εξαγωγής, η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής, πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής,.

ε) αντίγραφο των αντίστοιχων σελίδων των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), στα οποία έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων α) και β),

στ) τα σχετικά με τις αναλώσεις αγαθών τελωνειακά παραστατικά,

ζ) αναλυτική κατάσταση, ανά προϊόν καφέ για το οποίο ζητείται επιστροφή, τριμήνου, εξαμήνου, εννιαμήνου ή έτους, που περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΜ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

η) φορολογική ενημερότητα,

θ) ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

ι) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και επιπλέον, όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του εξωτερικού, ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας,

ια) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 14
Έλεγχοι

1. Για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής Φ.Κ. το τελωνείο ελέγχου, ελέγχει:

α) εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο,

β) το εμπρόθεσμο της αίτησης,

γ) εάν το αιτούν πρόσωπο έχει εγκριθεί από την αρμόδια τελωνειακή Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 7, δ) την πληρότητα της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια β), γ) και δ), η αίτηση απορρίπτεται, με σχετική ενημέρωση του αιτούντα για τους λόγους απόρριψης.

Όταν δεν πληρούται το κριτήριο δ), ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανυποβάλει την αίτησή του, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή της θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 12.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης του κριτηρίου α) η αίτηση διαβιβάζεται, άμεσα, στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, με κοινοποίηση στον αιτούντα. Ως ημερομηνία αποδοχής στην περίπτωση αυτή θεωρείται η κατά τα ανωτέρω ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη από το τελωνείο ελέγχου, το οποίο προχωρεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα ενέργειες και ελέγχους.

Το τελωνείο ελέγχου ολοκληρώνει, αμελλητί, τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και την ενημέρωση του αιτούντα στην περίπτωση της απόρριψης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.

2. Για τη χορήγηση της επιστροφής του Φ.Κ. το αρμόδιο τελωνείο Ελέγχου, μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιστροφής Φ.Κ., προβαίνει:

α) Σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 13 και της κατάστασης των αποθεμάτων του άρθρου 16, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αιτούμενο ποσό επιστροφής Φ.Κ., αφορά σε ποσότητες προϊόντων καφέ, για τις οποίες ο αναλογούν Φ.Κ. έχει εισπραχθεί και για τις οποίες, αυτούσιες ή κατόπιν επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνήθων εργασιών που δεν μεταβάλουν τη Δασμολογική τους Κλάση, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοσή τους.

Αν πρόκειται για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν προϊόντα, τα οποία εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή αποστάλθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατόπιν επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν μεταβάλλουν την Δασμολογική τους Κλάση επαληθεύονται τα δηλωθέντα, ως προς τους συντελεστές απόδοσης ή τις Δηλώσεις σύστασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.

β) Όταν κρίνεται αναγκαίο, το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν τα αποθέματα, οι εγγραφές σε αυτά των στοιχείων των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων του δικαιούχου. Αν κάποια από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του ελεγχομένου βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου, ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν σχετικής συνεννόησης, με τη συνδρομή του κατά τόπον αρμόδιου τελωνείου, το οποίο κοινοποιεί στο τελωνείο ελέγχου και επιστροφής του Φ.Κ. τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Άρθρο 15
Απόφαση Επιστροφής Φ.Κ. -Συμψηφισμοί Οφειλών- Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχων

1. Το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, έπειτα από την ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 14 και προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης επιστροφής Φ.Κ., ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν οφειλές, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής Φ.Κ. για την καταβολή του ποσού επιστροφής, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής Φ.Κ. πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του, α) προς τις τελωνειακές και τις φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. και β) προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (Α' 85), τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 και την υπ' αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το υπολειπόμενο, μετά τον συμψηφισμό, ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.

3. Με την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στις παρ. 1 και 2, εκδίδεται απόφαση επιστροφής Φ.Κ., σύμφωνα με το παράρτημα V της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

Άρθρο 16
Απογραφή - Αποθέματα

1. Στο τέλος κάθε έτους, τα πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης του άρθρου 7, πραγματοποιούν απογραφή και συντάσσουν σχετική κατάσταση αποθεμάτων, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

Η κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει, ανά προϊόν καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τις ποσότητες που εισήλθαν και εξήλθαν από την αποθήκη, κατά τη διάρκεια του έτους, με αναφορά των σχετικών παραστατικών εισόδου και εξόδου και τις ποσότητες, κατά είδος, καθώς και του αντίστοιχου τελωνειακού παραστατικού, όταν υπάρχει, που μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Η κατάσταση αποθεμάτων δύναται να αποτελεί σχετική εκτύπωση ή ηλεκτρονικό αρχείο από το σύστημα λογιστικής διαχείρισης και εμπορικών καταχωρίσεων που τηρείται από την επιχείρηση, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα στοιχεία.

2. Κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Κ., βάσει των διατάξεων της παρούσας, τα ως άνω πρόσωπα, οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του άρθρου 4, κατάσταση με τα υπόλοιπα των αποθεμάτων τους, από την αρχή του έτους έως και τον προηγούμενο μήνα, από το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η αίτηση επιστροφής του άρθρου 12.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

1. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του ν. 2960/2001 κι επισύρει τις κυρώσεις του ίδιου άρθρου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

2. Εάν από τους ελέγχους, διαπιστωθούν λοιπές παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών αρχείων ή στα λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίζει η δικαιούχος επιχείρηση, επιβάλλονται οι ποινές που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ