Α.1095/2020 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

Α.1095/2020 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

Αριθμ. Α 1095/2020

(ΦΕΚ Β 1804/12-5-2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α'), όπως ισχύει, και ειδικότερα των άρθρων 3, 11, 53Α, 109, 110, 111, 130, 179 και 180 του ν. 2960/2001.

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 και της παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ Α'249), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Α.1437/2019 (ΦΕΚ 4443 Β') απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου".

6. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/2016 (ΦΕΚ 4488 Β') απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. "Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου".

7. Την αριθμ. Δ19Α5041533ΕΞ2013/2-12-2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3051 Β') «Καθιέρωση πληροφοριακού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

8. Την αριθμ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356 Β') με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α').

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/ 2016 (ΦΕΚ 94 Α'), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/17.01.2020.

12. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 968 Β') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

14. Την ανάγκη, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας και της ταχύτερης διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων, τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων με τα προ-βλεπόμενα κατά περίπτωση τελωνειακά παραστατικά (ΕΔΕ Εισαγωγής, Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών), ώστε τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια διπλωματικών, προξενικών σχέσεων, στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς), να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των αριθμ. Α.1437/2019 (ΦΕΚ 4443 Β') και ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/2016 (ΦΕΚ 4488 Β') αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και Γ.Γ.Δ.Ε. αντίστοιχα, ώστε τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα για τα οποία προβλέπεται η προσκόμιση αυτών στις τελωνειακές αρχές προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΕΔΕ Εισαγωγής, Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών).

Άρθρο 1

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της αριθμ. Α.1437/2019 (ΦΕΚ 4443 Β') απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις: α) φυσικού ελέγχου, β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Τα υποστηρικτικά έγγραφα που προβλέπονται για τη χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή μόνο στην περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή».

2. Το σημείο α. του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ 4488 Β') απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια μεταφοράς συνήθους κατοικίας».

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ