Α.1190/2020 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

Α.1190/2020 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020
Α.1190/3-8-2020

Αριθ. ΦΕΚ: 3537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α': Φ.Π.Α
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε': Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
210 69.87.469
Fax: 210 36.45.413-
210 69.87.408
E-Mail: deef.a@aade.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα ως προϋπόθεση για την απαλλαγή των πλοίων που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού.

2. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με υπό στοιχεία ΠΟΛ.1177/2018 (Β΄ 4420) «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Το Π.Δ.70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

5. Το Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ.13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

7. Το Π.Δ.83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/09.07.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Το άρθρο 1 του Π.Δ.84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

10. Την 339/18.07.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

12. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την ανάγκη τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1177/2018 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID)-19.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1177/2018

Το άρθρο 7 της ΠΟΛ.1177/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως 31.12.2020 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλόων στην ανοιχτή θάλασσα.

3. Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των ανωτέρω απαλλαγών για την ως άνω περίοδο τα πλοία που αναφέρονται στις περ. β΄ έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1177/2018. Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι δικαιούνται των ως άνω απαλλαγών εάν από τη δήλωση περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο εκμεταλλευτής πλοίου που δραστηριοποιείται αποκλειστικά ως ημερόπλοιο του ν. 4256/2014 είναι λήπτης φορολογικού στοιχείου από προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών το οποίο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφαρμοζομένων των ως άνω απαλλαγών, τεκμαίρεται ότι έχει δηλώσει στον ανωτέρω προμηθευτή ότι διενεργεί πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, φέρει το βάρος της ευθύνης για την απόδειξη της δραστηριότητας αυτής σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ενώ έχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν αποδεικνύεται.».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ