Α.1205/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή

Α.1205/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης β. την υπαγωγή

Αριθμ. Α 1205/2020
 
(ΦΕΚ Β' 4120/24-09-2020)
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248), όπως ισχύουν,
β. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248), όπως ισχύουν,
δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως ισχύουν,
ε. των άρθρων 154-155, 157 και 160 της οδηγίας υπό στοιχεία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύουν,
στ. του καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),
ζ. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 2015/2446 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),
η. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/29.12.2015),
θ. του κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 341/2016 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) υπ' αρ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/ 15.3.2016),
ι. της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» (Β' 4512), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Α.1333/30.8.2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3414) και την υπό στοιχεία Α.1032/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 613),
ια. της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968),
 
2. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94/27.5.2016)»,
 
3. την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
 
4. την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την προσαρμογή της στην μηχανογραφική υλοποίηση της διαδικασίας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς καθώς και τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης,
 
5. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' - Γενικές Διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018

 
Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης, κατά τις διατάξεις της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας.
Εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και το τέλος ταξινόμησης, αντίστοιχα».
 
Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρων 11, 12, 13, 15 και 17 του Κεφαλαίου Γ' - Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018

 
1. Το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης
1. Εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με την τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, την καταβολή ή απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας και απαλλαγή του φόρου προστιθεμένης αξίας για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.
2. Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται με την υποβολή τελωνειακού παραστατικού θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα - κύριο των εμπορευμάτων.
3. Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας, εγκατεστημένος στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, διαθέτει ΑΦΜ στη χώρα μας.
Για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε απαιτείται υποχρεωτικά ο ορισμός έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων και η απόκτηση ΑΦΜ μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.
4. Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και τις οδηγίες που έχουν δοθεί σε εθνικό επίπεδο. Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, στη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία συμπληρώνεται επίσης η άδεια λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης.
5. Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο ελέγχου όπου και λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρησης (MRN).
6. Η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία τακτοποιείται αυτόματα στο τελωνείο υπαγωγής και οριστικοποιείται στο τελωνείο ελέγχου με την παραλαβή της.
7. Με την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχος της άδειας ενημερώνεται από το τελωνείο υπαγωγής, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για την παράδοση των εμπορευμάτων στον εισαγωγέα - κύριο του εμπορεύματος τα οποία αναμένεται να διακινηθούν προς την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας.
8. Η διακίνηση των εμπορευμάτων από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται υπό την κάλυψη της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, της συσταθείσας εγγύησης και οποιουδήποτε παραστατικού διακίνησης εμπορευμάτων προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη πραγματοποιείται με ευθύνη του διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης - κατόχου άδειας της παρούσας ο οποίος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ανάληψη ευθύνης μεταφοράς των εμπορευμάτων.
9. Η είσοδος των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται με την καταχώρηση αυτών στη λογιστική αποθήκης και την υποβολή «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας με αναφορά στο MRN της διασάφησης εισαγωγής που είχε υποβληθεί στο τελωνείο υπαγωγής. Το «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet, από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας. Με την αποδοχή του από το τελωνείο ελέγχου και την απόδοση MRN, το «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» θεωρείται οριστικοποιημένο.
10. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας, ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας απαιτείται να διαθέτει στο αρχείο του:
α. εκτύπωση του τελωνειακού παραστατικού θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή του μηνύματος ID29 «Απελευθέρωση για εισαγωγή»,
β. τιμολόγιο, βάσει του οποίου διαμορφώνεται η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων.
Σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε., κυριότητας του ιδίου, η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.
Σε περιπτώσεις μη εγκατεστημένων στη χώρα μας προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται από τον άμεσο ή έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο του εισαγωγέα.».
 
2. Το άρθρο 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης
1. Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο καθεστώς.
2. Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας πραγματοποιείται με την καταχώρηση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης το αργότερο κατά την είσοδο αυτών στην αποθήκη και την υποβολή «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας. Το «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet, από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας.
3. Με την αποδοχή του «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου αποδίδεται MRN. Το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο μετά την πάροδο εξήντα (60) ωρών από την αποδοχή του. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για το παραπάνω χρονικό διάστημα, προτού λάβουν οποιοδήποτε προορισμό του άρθρου 18 της παρούσας.
4. Ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχος της άδειας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει αντίγραφο του «Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της παράδοσης των αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας.
5. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:
α. το «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας,
β. τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 25 - υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018» και τον αριθμό της άδειας.».
 
3. Το άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Διάρκεια παραμονής στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης Συνήθεις εργασίες -Μεταβιβάσεις - Διακίνηση εμπορευμάτων
1. Η διάρκεια παραμονής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας είναι απεριόριστη. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και ειδικά για εμπορεύματα, η μακροχρόνια αποθήκευση των οποίων, λόγω του είδους και της φύσεώς τους, ενδέχεται να απειλεί την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή του περιβάλλοντος, το Τελωνείο ελέγχου δύναται να θέτει προθεσμία παραμονής στο καθεστώς.
2. Τα εμπορεύματα τα οποία υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας δύνανται να υπόκεινται σε συνήθεις εργασίες, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 71-03 των κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρησή τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση εφόσον αυτό προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας Τελωνειακής αποθήκευσης.
3. Η εκτέλεση συνήθων εργασιών πραγματοποιείται είτε εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων είτε εκτός του χώρου της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης. Για τη διενέργεια συνήθων εργασιών εντός ή εκτός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, σε τακτική ή περιστασιακή βάση, απαιτείται:
α. γνωστοποίηση προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω υποβολής της e-αίτησης στο ICISnet στην οποία αναγράφονται:
αα. τα εμπορεύματα ανά είδος και ποσότητα, στα οποία θα παρασχεθούν συνήθεις εργασίες,
ββ. ακριβής περιγραφή συνήθων εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και
γγ. ο αριθμός Δελτίου εισόδου που αφορούν τα εμπορεύματα που προορίζονται για τη διενέργεια συνήθων εργασιών.
β. στις περιπτώσεις όπου οι συνήθεις εργασίες διενεργούνται εντός της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης με την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται σχετική καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης,
γ. για την εκτέλεση συνήθων εργασιών εκτός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων απαιτείται και υποβολή «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας. Το «Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet, από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας.
Με την αποδοχή του «Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου και την απόδοση MRN επιτρέπεται η έξοδος των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας συνήθων εργασιών και την επάνοδο των αγαθών στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται νέα καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης και υποβάλλεται «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της παρούσας.
4. Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων μεταξύ υποκείμενων στο φόρο προσώπων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης με διατήρηση του καθεστώτος επιφέρει μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς. Ο νέος κύριος των εμπορευμάτων καθίσταται νέος δικαιούχος του καθεστώτος.
5. Για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας υποβάλλεται «Δελτίο Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας. Το «Δελτίο Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή του «Δελτίου Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» από το τελωνείο ελέγχου και την απόδοση MRN, το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο.
6. Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κατόχου της άδειας, αντίγραφο του «Δελτίου μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» αποστέλλεται στο δικαιούχο του καθεστώτος - πωλητή του εμπορεύματος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας.
7. Η διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών της παρούσας επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. γνωστοποίηση προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω υποβολής της e-αίτησης στο ICISnet με αναφορά στο λόγο της διακίνησης.
β. υποβολή «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας με αντίστοιχη καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης.
Το «Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Το «Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης» με την αποδοχή του από το τελωνείο ελέγχου και την απόδοση MRN θεωρείται οριστικοποιημένο και επιτρέπεται η διακίνηση των εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας. Η διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας ολοκληρώνεται το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.
8. Η διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών της παρούσας πραγματοποιείται με ευθύνη του διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης - κατόχου της άδειας από την αποθήκη του οποίου διακινούνται τα εμπορεύματα υπό την κάλυψη του «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου διακίνησης προβλέπεται από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Για την είσοδο των εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας. Αντίγραφο του «Δελτίου Εισόδου Εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» αποστέλλεται από το διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας που παραλαμβάνει τα υπό διακίνηση εμπορεύματα προς το διαχειριστή τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας που αποστέλλει τα εμπορεύματα.
9. Σε περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών της παρούσας συνεπεία παράδοσης, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της παράδοσης των εμπορευμάτων, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει:
α. το «Δελτίο Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας,
β. τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 25 - υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018» και τον αριθμό της άδειας.
10. «Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης», με αντίστοιχη καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης, υποβάλλεται και στην περίπτωση εκκαθάρισης του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης λόγω παράδοσης των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος. Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κατόχου της άδειας, αντίγραφο του «Δελτίο εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» αποστέλλεται στο δικαιούχο του καθεστώτος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας.
11. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στη χώρα μας προσώπων, τα «Δελτία Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης», τα «Δελτία Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» και τα «Δελτία Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» τηρούνται από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούχο του καθεστώτος.».
 
4. Στο άρθρο 15 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Η κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει και εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης για σκοπούς διενέργειας συνήθων εργασιών ή προς διακίνηση σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας μέχρι την ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών ή την παραλαβή τους από άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, αντίστοιχα».
 
5. Στο άρθρο 16 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 ως ακολούθως: «η εγγύηση καλύπτει την προσωρινή έξοδο των αγαθών από το καθεστώς για τη διενέργεια συνήθων εργασιών αλλά και την διακίνηση προς άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης».
 
6. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. αντίγραφο «Δελτίου Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης», όπως του αποστέλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας.».
 
Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρων 21 και 22 του Κεφαλαίου Δ' - Εκκαθάριση καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018

 
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:
«δ. αντίγραφο «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» όπως του αποστέλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας.»
 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας υποβάλλεται από τον δικαιούχο του καθεστώτος - κύριο του εμπορεύματος στο τελωνείο ελέγχου Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ).
 
3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση πραγματοποιείται με την υποβολή από το Διαχειριστή της αποθήκης -κάτοχο της άδειας «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
 
Η θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση δεν θίγει την εφαρμογή τυχόν ισχυουσών διατάξεων απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας στο εσωτερικό της χώρας».
 
4. Στο άρθρο 22 προστίθεται παρ. 4 ως ακολούθως:
«4. Η θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας πραγματοποιείται με υποβολή από τον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας «Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» στο οποίο επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της απαλλαγής έγγραφα και πραγματοποιείται σχετική καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης.».
 
Άρθρο 4
Τροποποίηση άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε'-Υποχρεώσεις / Ευθύνη Διαχειριστών τελωνειακής αποθήκευσης - κατόχων αδειών. Υποχρεώσεις υποκείμενων στο φόρο-δικαιούχων καθεστώτος. Υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018
 
1. Στο άρθρο 24 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:
«5. Οι διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα τελωνειακά παραστατικά της παρούσας («Δελτία Εισόδου εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης», «Δελτία Εξόδου από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» και «Δελτία Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης») για χρονικό διάστημα δέκα(10) ετών.».
 
Άρθρο 5
Τροποποίηση Παραρτημάτων της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018

 
Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V και VII της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1184/2018.

Παράρτημα

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ