Α.1341/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β’4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν.4490/2017 (Α’ 150)»

Α.1341/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β’4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν.4490/2017 (Α’ 150)»

Α.1341/2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β’4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν.4490/2017 (Α’ 150)»
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 4, των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 9ΑΑ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον ν. 4484/2017 (Α’ 110) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
β) Των παρ. 2 και 3 του Τμήματος 6 και των παρ. 5 και 6 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου και της περιπτ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου και της παρ. 2 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α’ 150) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις».
γ) Της παρ. 2 του Τμήματος 1 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου, της περιπτ. ε’ του άρθρου δεύτερου και του άρθρου έκτου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4534/2018 (Α’77) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής».
δ) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13,14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την ΠΟΛ. 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν. 4490/2017 (Α’ 150)».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1156/2012 (ΕΕ L 332/19, 18.12.2015), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1963 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου (ΕΕ L 303/4, 10.11.2016), και ιδίως τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 σχετικά με τον ηλεκτρονικό μορφότυπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
3 .Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει».
5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για ρύθμιση επιπρόσθετων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
 

Τροποποιούμε την ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α’ 163) και ν. 4490/2017 (Α’ 150)»,
ως ακολούθως:
 

Ι. Ο τίτλος της απόφασης ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των διαδικασιών υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) σχετικά με Ομίλους ΠΕ, υποβολής Γνωστοποιήσεων, διενέργειας διαβουλεύσεων και κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών των ΕαΧ».
 

II. Το άρθρο 1 της 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) απόφασης αντικαθίσταται από το άρθρο 1 της παρούσας και προστίθεται άρθρο 1Α, ως εξής:
«Άρθρο 1
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια αρχή

1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην «Αρμόδια Αρχή», στην «Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης» και στα «Τμήματα Διασύνδεσης», νοείται η αρμόδια αρχή, η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τα τμήματα διασύνδεσης των άρθρων 4 και 5 του ν. 4170/2013, της περιπτ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, καθώς και του εδαφίου α’ της περιπτ. ε’ του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4534/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Α, όπως αυτό προστίθεται με την παρούσα.

2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στην ΠΣΑΑ νοείται η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.

3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στη Διμερή ΣΑΑ νοείται η Συμφωνία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, που έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Μέρους Πρώτου του ν. 4534/2018.

4. Όπου στις διατάξεις του ν. 4170/2013 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Μέρος Πρώτο του ν. 4484/2017), του ν. 4490/2017 και του ν. 4534/2018, καθώς και στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση υποβολής ή λήψης στοιχείων στις ή από τις ελληνικές φορολογικές αρχές ή την αρμόδια αρχή νοούνται οι ειδικότερα οριζόμενες στο άρθρο ΙΑ της παρούσας απόφασης Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 1Α
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ

1. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσας, το Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου των ΕαΧ, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Ειδικά για την εφαρμογή των Τμημάτων 4, 5, 6 και 8 της ΠΣΑΑ και της Διμερούς ΣΑΑ, η ως άνω Υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις προβλεπόμενες σε αυτά γνωστοποιήσεις σχετικά με:
(α) την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών, (β) τη μη συμμόρφωση από μια Αναφέρουσα Οντότητα προς την υποχρέωση της για υποβολή της ΕαΧ,
(γ) οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή μη τήρηση των διασφαλίσεων και οποιαδήποτε συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων, (δ) την υποβολή αιτήματος διαβούλευσης με μια ή περισσότερες Αρμόδιες Αρχές άλλων δικαιοδοσιών, πριν καταλήξει αρμοδίως στο συμπέρασμα για ύπαρξη συστημικής αδυναμίας από πλευράς της άλλης Αρμόδιας Αρχής,
(ε) τη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών ή συνεπακόλουθων διοικητικών ενεργειών για την εφαρμογή του Τμήματος 6 της ΠΣΑΑ και ιδίως την ενημέρωση της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου, καθώς και του Τμήματος 6 της Διμερούς ΣΑΑ,
(στ) την προσωρινή αναστολή της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν σχετικής διαπίστωσης ότι υπάρχει ή έχει υπάρξει σημαντική μη συμμόρφωση από την άλλη Αρμόδια Αρχή κατά την έννοια του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ ή της Διμερούς ΣΑΑ και (ζ) την καταγγελία της ΠΣΑΑ ή της Διμερούς ΣΑΑ, βάσει των διαδικασιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4389/2016.

2. Η Διεύθυνση Ελέγχων (ΔΕΛ) ή/και η ΔΟΣ καθορίζει/ ουν επιπρόσθετους κανόνες εγκυρότητας των ΕΑΧ που υποβάλλονται από τις Αναφέρουσες Οντότητες στην Ελλάδα, κατά λόγο αρμοδιότητας και σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις επί του θέματος.

3. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα Ε’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες Δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.
Η Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. διενεργεί κατόπιν υπόδειξης της ΔΕΛ ή/και της ΔΟΣ, κατά λόγο αρμοδιότητας, ηλεκτρονική διασταύρωση των πληροφοριών από τις υποβληθείσες Γνωστοποιήσεις και ΕαΧ, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις στην υποβολή των ΕαΧ. Τα αποτελέσματα της διασταύρωσης διαβιβάζονται αρμοδίως από τη Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. ως εξής: α) προς το Τμήμα Δ’ της ΔΕΛ τα αποτελέσματα εκείνα που είναι σχετικά με τις μη υποβληθείσες ΕαΧ από τις Αναφέρουσες Οντότητες Ομίλων ΠΕ, οι οποίες είναι υπόχρεες για την υποβολή ΕαΧ προς τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές και β) προς το Τμήμα Γ’της ΔΔΟΣ τα αποτελέσματα εκείνα που είναι σχετικά με τις μη ληφθείσες ΕαΧ από τις Αναφέρουσες Οντότητες Ομίλων ΠΕ, οι οποίες είναι υπόχρεες για την υποβολή ΕαΧ προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων Δικαιοδοσιών.

4. Δυνάμει των διατάξεων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων (ΔΕΛ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του, σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του Τμήματος 6 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου ε’ της παρ. 2 του Τμήματος 5 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017, ακατάλληλες διορθώσεις που τυχόν έχουν γίνει από τις τοπικές φορολογικές αρχές, ακυρώνονται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής αρχής, σύμφωνα με την ορισθείσα κατά το άρθρο 63 του 4174/2013 διαδικασία.».
 

III. To άρθρο 2 της απόφασης ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων
 

1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 και ν. 4490/2017, υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στην αρμόδια κατ’ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για τις περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ, των οποίων το Φορολογικό Έτος ξεκινά την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως προθεσμία υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα από τους υπόχρεους, η προθεσμία υποβολής για αυτούς παρατείνεται για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την φορολογική αρχή και επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ με φορολογικό έτος μικρότερο των 12 μηνών, το κατώφλι των 750.000.000 ευρώ εφαρμόζεται αναλογικά. Στην περίπτωση Ομίλου ΠΕ, του οποίου η Τελική Μητρική Οντότητα βρίσκεται σε δικαιοδοσία η οποία έχει ως κατώφλι το ισοδύναμο των 750.000.000 ευρώ σε όρους τοπικού νομίσματος, όπως αυτό ίσχυε τον Ιανουάριο 2015 και εφόσον εξαιρείται της υποχρέωσης υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα βάσει του ανωτέρω κατωφλίου στη δικαιοδοσία αυτή, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα από Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου που βρίσκεται σε άλλη δικαιοδοσία, μόνο εκ του λόγου της διακύμανσης στη νομισματική ισοτιμία.
 

2. Η υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Υποβολής των Εκθέσεων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Προϋπόθεση για την υποβολή της Έκθεσης είναι η ηλεκτρονική έκδοση κωδικών εισόδου από το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εγγραφής της Αναφέρουσας Οντότητας. Η έκδοση των κωδικών εισόδου από τους Υπεύθυνους Εγγραφής ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2017 με την αποστολή σχετικού τυποποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένη επιστολή του Ομίλου ΠΕ. Τεχνικές οδηγίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..
 

3. Οι Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων ΠΕ υποβάλλουν τις Γνωστοποιήσεις των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του Τμήματος II του Παραρτήματος III του Κεφαλαίου Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου τέταρτου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. Κατ’εξαίρεση, η ως άνω παράταση (ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017) χορηγείται και για την υποβολή των Γνωστοποιήσεων, όσον αφορά στο Φορολογικό Έτος 2017.
Η υποβολή των ως άνω Γνωστοποιήσεων γίνεται από την 15η Οκτωβρίου 2019 και εφεξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Ομίλου ΠΕ είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή  - φοροτεχνικό με κωδικούς «taxisnet». Ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τυχόν τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις.
 

4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων, η αναγραφή της επωνυμίας των Ομίλων ΠΕ αποτυπώνεται στο λατινικό αλφάβητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και μεταγραμματισμού, «transliteration rules», (π.χ. ISO 843). Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο (π.χ. Πίνακας 3 του Τμήματος III του Παραρτήματος III του ν. 4170/2013), το κείμενο υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα.

5. Ο όρος «Συνδεδεμένα Μέρη» της τρίτης στήλης του Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα ερμηνεύεται ως ο όρος «Συνιστώσες Οντότητες» του Πίνακα 2 της’Εκθεσης ανά Χώρα.».
 

IV. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1184/22.11.2017 (Β’ 4225) παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ