ΔΕΑΦ Α 1134702 ΕΞ 2019 Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αποδοχών χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης

ΔΕΑΦ Α 1134702 ΕΞ 2019 Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αποδοχών χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1134702 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφ.: Σ.Πίνη
Τηλέφωνο: 2103375315
Fax: 2103375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
UrI: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

Απαντώντας στο σχετικό ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από την παράγραφο 7 της Α.1201/2019 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 4 της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή, οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών/αμοιβών/εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα.

Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.ΦΑΚΟΣ