ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1445/2018 Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού - Επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ (Μέτοχος - εταίρος, επαγγελματίας με έναρξη και εκμετάλευση φωτοβολταϊκών)

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1445/2018 Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού - Επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ (Μέτοχος - εταίρος, επαγγελματίας με έναρξη και εκμετάλευση φωτοβολταϊκών)

Θεσσαλονίκη 19-07-2018
Αριθμός απόφασης: 1445

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2313333267
ΦΑΞ : 2313333258
E-Mail :ded.thess1 @n3.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-07-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 28/03/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ..........ενδικοφανή προσφυγή του .........     του.........      με ΑΦΜ: .........   , κατά της με αριθμό πρωτ ......... /22-02-2018 αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου της ΔΟΥ.........  επί της υπ' αριθμ.πρωτ........./12-01-2015 αίτησής του για αλλαγή-επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικού κατοίκου εξωτερικού και ειδικότερα     και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό πρωτ ........./22-02-2018 αρνητική απάντηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ.........  επί της υπ'αριθμ.πρωτ .........  /12-01-2015 αιτήσεως του προσφευγόντα για αλλαγή- επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικού κατοίκου εξωτερικού και ειδικότερα......... , της οποίας ζητείται η ακύρωση. 

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της υπ' αρ.πρωτ........./28-03-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του......... του.........με ΑΦΜ:   ......... , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγησηόλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ.πρωτ ........./12-01-2015 αίτησή του προς τη ΔΟΥ......... , ο προσφεύγων ζήτησε τη αλλαγή-επαναφορά της φορολογικής του κατοικίας από την Ελλάδα στις ΗΠΑ.

Με την με αριθμό πρωτ  ........./22-02-2018 αρνητική απάντηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ......... , απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση με το αιτιολογικό ότι ο προσφεύγων:
α) διατηρούσε ατομική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα από 28-02-2011 έως 05-08-2013,
β) ήταν εκκαθαριστής της εταιρίας με την επωνυμία «.........» με ΑΦΜ: ......... από 04-02-2015 έως 05-02-2015,
γ) ήταν ο μοναδικός εταίρος της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από 28-07-2011 έως 05-02-2015 και
δ) ήταν μέλος με ποσοστό 91,88% στην εταιρία με την επωνυμία «.........» με ΑΦΜ:.........από 22-08-2013 έως 31-03-2017.

Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή του, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης αρνητικής απάντησης του προϊσταμένου της ΔΟΥ ......... ισχυριζόμενος ότι από το έτος 1999 τυγχάνει φορολογικός κάτοικος.........έχοντας ορίσει ως αντίκλητό του τον πατέρα του .........

Το έτος 2011 ο προσφεύγων προέβη σε έναρξη επαγγέλματος στην ......... με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η αρμόδια φορολογική αρχή προέβη εσφαλμένα σε επαναφορά του σε καθεστώς φορολογικού κατοίκου .........  
Προς επίρρωση των ισχυρισμών ο προσφεύγων επικαλείται την ΠΟΛ.1142/31.5.2012, την ΠΟΛ.1177/14.7.2014 και την ΠΟΛ.1260/19.12.2014.

Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην ......... υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος
που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην ......... γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην .........  μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην .........

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην ......... υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος."

Επειδή, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι " 1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος......... , εφόσον:
α) έχει στην     τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην .........συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος    από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην ......... Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων
που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/2017 "1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος ......... : αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην .........  έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της

υπογραφής τους. Παράλληλα, συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 3 της παρούσας.
Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..
2. Το προαναφερθέν φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο. Υ.: (α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α' ή β'), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος. 3. Επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 2, ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά περίπτωση, και τα κάτωθι:
α) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή.
Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.
4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1497/1984 (Α'188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

9. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1058/2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας."

Επειδή, στην ΠΟΛ.1107/5.4.1999 ορίζεται ότι " 1. Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ. 1080620/664/008Α (δις)/ ΠΟΛ.1187/5.7.1995 σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα από τις     

επικαλούνται διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τα παρακάτω παραστατικά:    2) Τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν:
α) Την «ΑΙΤΗΣΗ»που αναφέρεται στη περίπτωση 1α πιο πάνω συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των    με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος.
« ......... is a resident of the......... for the purposes of the ......... -.........   Double Taxation Convention».
(μετάφραση) «... είναι κάτοικος των .........για τους σκοπούς της μεταξύ.........και......... Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος.

ΙΙ. Επί των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής:
α) Το έντυπο της «ΑΙΤΗΣΗΣ» εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο (2) αντίτυπα τα οποία μπορείτε να αναπαράγετε. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το άλλο θα παραμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

β) Στα ως άνω έντυπα, δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών των.........Α. (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των......... σε υδατογράφημα."

Επειδή, στην ΠΟΛ.1207/29.8.2001 ορίζετε ότι " Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ. 1027674/303/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1107/5.4.1999 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συνάψει η.........με τις ......... σας γνωρίζουμε ότι η αλλοδαπή φορολογική αρχή μας ενημέρωσε για την ακόλουθη αλλαγή:
Στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (Έντυπο 6166) το οποίο εκδίδει η εν λόγω αρχή θα επέλθει η εξής αλλαγή σε περίπου έξι μήνες:

Ο Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των ............. για να υπογράφει τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, κ..........k, άλλαξε θέση και ο τίτλος που θα εμφανίζεται στο εν λόγω έγγραφο θα είναι ο εξής:
David L. Medeck
Field Director, Accounts Management - Philadelphia
Η υπογραφή και ο τίτλος που ο κ. Medeck χρησιμοποιούσε έως τώρα ήταν: David L. Medeck

Director, Philadelphia Customer Service Center"

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1260/19.12.2014, αν προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος διαμένει σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (πχ μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας) και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τότε η κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα, η διατήρηση στην Ελλάδα τραπεζικών λογαριασμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ημεδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, από μόνα τους δεν μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία ώστε να χαρακτηρισθεί το φυσικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων προσκομίζει
• Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας (έντυπο 6166) για τα έτη 2005 έως και 2017 με τα οποία πιστοποιείται ότι, για τα εν λόγω έτη είναι κάτοικος των Η.Π.Α. για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
• Την με αριθμό ......... -JF Γενική Πράξη εγγύησης με εμπράγματη ασφάλεια του πωλητή με ημερομηνία 21-03-1995, από την οποία προκύπτει ότι ο προσφεύγων προχώρησε στην αγορά ακινήτου ήδη από το έτος 1995 και ειδικότερα "οικόπεδο
δεκαεννέα (19), συγκρότημα ένα (1) της περιοχής ......... (.........) τρια, στα προάστια της πόλης ......... , της κομητείας του ......... , στο Τέξας, σύμφωνα με το χάρτη ή τον πίνακα καταγραφής στο γραφείο της γραμματείας της κομητείας στον τόμο 13, σελίδα 16 των καταγραφών του χάρτη της προαναφερθείσας κομητείας και πολιτείας".
• Την από 04-02-2015 βεβαίωση της εταιρείας      από την οποία προκύπτει ότι εργάζεται στην εν λόγω εταιρεία από την 06-06-1989 έως και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου.
• Την από 22-02-2018 βεβαίωση της ίδιας ως άνω εταιρείας από την οποία προκύπτει ότι ο προσφεύγων εργάζεται εκεί από 06-06-1989 έως και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου, αποτυπώνονται τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης του προσφεύγοντα καθώς και η θέση εργασίας του στην εταιρία ως Blade Project Business Pl.
• Την κάρτα μόνιμου κατοίκου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός Υπηρεσίας Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ καθώς και ότι είναι κάτοικος των ΗΠΑ από 19-09-1986 με ημερομηνία λήξης της κάρτας την 07-09-2020.
• Φωτοαντίγραφα τριών καρτών διπλώματος οδήγησης με ημερομηνία λήξης την 21-03-2007, την 21-03-2013 και την 21-03-2019 αντίστοιχα.

Επειδή, όπως προκύπτει από το σύστημα TAXIS-Υποσύστημα Μητρώου, κατά το χρόνο απόδοσης στον προσφεύγοντα Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από την αρμόδια ΔΟΥ (19-04¬2000), του αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του κατοίκου εξωτερικού και ειδικότερα των .........  με αντίκλητο στην .........  τον πατέρα του ......... του .........με ......... ΑΦΜ:.........  

Επειδή, ο προσφεύγων προέβη την 28-02-2011 σε έναρξη ατομικής επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η ως άνω ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε .... με την επωνυμία «.........» και ΑΦΜ:......... το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με το υπ'αριθμ ........./27-06-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου .........  - ......... Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίσθηκε η......... του  .........  (ΦΕΚ ........./26-08-2013).

Ακολούθως, η ανωτέρω ΕΠΕ μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.........» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ'αριθμ ........./13-01-2017 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου ......... -  .........  με πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την ......... του  ......... (Αριθμ.πρωτ ........./04-07-2017 ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου).

Επειδή, με την υπ'αριθμ ........./27-07-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου......... - ......... συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «.........» και διακριτικό τίτλο «.........» με μοναδικό εταίρο τον .........προσφεύγοντα και διαχειρίστρια την ......... του  ......... (ΦΕΚ......... /01-08- 2011).

Με την με αριθμό ........./15-01-2015 πράξη της Συμβολαιογράφου......... -.........    , η οποία καταχωρήθηκε στις 04-02-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ομοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας αποφάσισε τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίσθηκε ο ίδιος ο προσφεύγων (υπ'αριθμ ........./04-02-2015 ανακοίνωση του ΕΒΕΘ). Με την με αριθμό πρωτ......... /05-02-2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ......... καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης της ανωτέρω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

Επειδή, ο προσφεύγων προσκομίζει:
• Το με ημερομηνία σύνταξης 05-08-2010 και αριθμό......... Γενικό Πληρεξούσιο συνταχθέν ενώπιον της συμβολαιογράφου ......... - ......... με το οποίο διορίζει και καθιστά ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του
α) τον πατέρα του .........του ......... ,
β) τη μητέρα του ......... σύζυγο .........  και

γ) την αδερφή του  ......... του ......... με την εντολή να παρίστανται και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, να υπογράφουν και να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να καταβάλλουν φόρους, να εισπράττουν επιστροφές φόρων, να υπογράφουν αντ' αυτού κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να εισπράττουν και να καταθέτουν χρήματα σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να τον εκπροσωπούν σε όλες τις Δημόσιες/Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, να προσκομίζουν και να παραλαμβάνουν έγγραφα.

• Την από 13-07-2011 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού.
Την εν λόγω σύμβαση έχει υπογράψει η ......... (αδερφή του προσφεύγοντα) βάσει του προαναφερθέντος Γενικού Πληρεξουσίου.
• Το με αριθμ     και με ημερομηνία 15-01-2015 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου ......... - ......... , με το οποίο διορίζει και καθιστά αντίκλητο και φορολογικό του εκπρόσωπο στην Ελλάδα, την αδερφή του .........
Επίσης, με το ως άνω πληρεξούσιο διορίζει την εντολοδόχο, πληρεξουσία του με την ιδιότητα που έχει ο ίδιος ως εκκαθαριστής της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «.........», της οποίας είναι μοναδικός εταίρος και εκκαθαριστής.
• Την από 26-11-2012 σύμβαση μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας με την επωνυμία «.........», νομίμως κατατεθείσα, βάσει κατάστασης συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, στην αρμόδια ΔΟΥ.
Με την εν λόγω σύμβαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού, τα οποία αναλαμβάνει η ως άνω εταιρεία. Επιπροσθέτως, προσκομίσθηκαν το με αριθμό .../21-01-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας «.........» και το με αριθμ..../22-01-2014 Τιμολόγιο Πώλησης (για υπηρεσίες) της εταιρείας «.........» (η οποία απορρόφησε την «.........»).
• Την από 04-12-2014 σύμβαση ανάληψης υποχρεώσεων συντήρησης και λειτουργίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «.........» και της εταιρείας με την επωνυμία «.........», με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Επιπλέον, προσκομίσθηκαν τα με αριθμ..../22-01-2015, ..../15-01-2016,     /09-01-2017 και     /29-01-2018 Τιμολόγια Πώλησης (για υπηρεσίες) της εταιρείας «.........» σχετικά με την επίβλεψη του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Επειδή, από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο προσφεύγων, για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης στην Ελλάδα (έναρξη 28-02-2011 και διακοπή 05-08-2013 σύμφωνα με το σύστημα TAXIS-Υποσύστημα Μητρώου), δημιούργησε, με το προαναφερθέν Γενικό Πληρεξούσιο, τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε η ατομική του επιχείρηση με το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών (φωτοβολταϊκό πάρκο) να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.

Επιπλέον, από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά προκύπτει ότι εξειδικευμένη εταιρεία είχε αναλάβει τόσο την κατασκευή και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου όσο και την επίβλεψη της μετέπειτα λειτουργίας του και τη συντήρησή του. Στις περιπτώσεις που απαιτούνταν ενέργειες, οι οποίες δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από την εταιρεία συντήρησης του έργου, αυτές ενεργούνταν από τη ......... (αδερφή του προσφεύγοντα) βάσει του προαναφερθέντος Γενικού Πληρεξουσίου.

Επειδή, η ως άνω ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε ΕΠΕ με την επωνυμία «.........», και στη συνέχεια αυτή μετατράπηκε σε ΑΕ με την επωνυμία «.........».

Η συμμετοχή του προσφεύγοντα στις ανωτέρω εταιρείες περιορίστηκε στην ιδιότητα του απλού μέλους χωρίς να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση της εταιρείας.

Επειδή, ο προσφεύγων ίδρυσε την εταιρεία «.........» και διακριτικό τίτλο «.........», της οποίας διαχειρίστρια ορίστηκε η αδερφή του προσφεύγοντα, .........ενώ για τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας ενεργούσε πάλι η ίδια με το σχετικό (υπ' αριθμ ........./15-01-2015) πληρεξούσιο.

Επειδή, η ΠΟΛ.1201/2017, με την οποία επικαιροποιήθηκε η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, όπως αυτή είχε καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις της ΓΓΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις ΣτΕ 1445/2016 και ΣτΕ 1215/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιλαμβάνει και ομαδοποιεί τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσφεύγων προκειμένου να μεταβάλλει τη φορολογική του κατοικία, και τα οποία προσκόμισε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου     /28-03-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του .........του ......... με ΑΦΜ:......... , και τη μεταβολή-επαναφορά της φορολογικής του κατοικίας από την  .........στις......... για τα έτη 2011 έως και 2017.

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝ ΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο   
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της