ΔΕΔ 2/2020 Εισόδημα και ΦΠΑ λόγω συστηματικών ακυρώσεων ΑΛΠ που εκδόθηκαν από ΦΤΜ

ΔΕΔ 2/2020 Εισόδημα και ΦΠΑ λόγω συστηματικών ακυρώσεων ΑΛΠ που εκδόθηκαν από ΦΤΜ

Καλλιθέα, 02/01/2020
Αριθμός Απόφασης: 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
Fax: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30-08-2016 (ΦΕΚ 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 04/09/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανή προσφυγή της του με Α.Φ.Μ , εδρευούσης στον , κατά των: α) υπ' αρ /2019 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 58Α παρ.1 του ν. 4174/2013 φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, β) υπ' αρ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/Πράξης Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2017, γ) υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, δ) υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις: α) υπ' αρ /2019 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 58Α παρ. 1 του ν.4174/2013 φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, β) υπ' αρ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος / Πράξη Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2017, γ) υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, δ) υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις με ημερομηνία θεώρησης 27/06/2019 Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΛΠ- ΚΦΔ της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.

6. Τις απόψεις της ως άνω Δ.Ο.Υ..

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 04/09/2019 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της του με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο 1.846,08 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 8-14 του ν. 4308/2013 και του άρθρου 13§1 του ν. 4174/2013.

Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος / Πράξη Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2017 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος εισοδήματος ποσού 1.114,56€, πλέον προστίμου άρθρου 58 ΚΦΔ ύψους 557,28€, πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 36,60€, ήτοι συνολικό ποσό 1.708,44€.

Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ /Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος ποσού 917,32€, πλέον προστίμου άρθρου 58Α§2 ν.4174/2013 ποσού 458,67€, μείον προστίμου άρ. 58§1 Ν. 4174/2013 που είχε ήδη επιβληθεί ύψους 461,52€, ήτοι συνολικό ποσό 914,47€.
Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος ποσού 1.754,61€, πλέον προστίμου άρθρου 58Α§2 ν.4174/2013 ποσού 877,31€, μείον προστίμου άρ. 58§1 Ν. 4174/2013 που είχε ήδη επιβληθεί ύψους 844,87€, ήτοι συνολικό ποσό 1.787,05€.

Ειδικότερα, δυνάμει της με αριθ /2018 Εντολής της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε Μερικός Επιτόπιος Προληπτικός Έλεγχος στις 31/07/2018 και ώρα 22:10, στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας, με αντικείμενο εργασιών « ».

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε η μη έκδοση μιας Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών από τη λειτουργούσα Φ.Τ.Μ. συνολικής αξίας 43,50 €.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις οικείες εκθέσεις ελέγχου, προκειμένου να συμπληρωθεί από τους ελεγκτές το Έντυπο Μερικού Ελέγχου ζητήθηκε από την προσφεύγουσα η ανάκτηση της Ημερήσιας Αναφοράς (Χ) καθώς και του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Ζ της προηγούμενης ημέρας.

Επί των ως άνω δύο αναφορών παρατηρήθηκε ότι στο πεδίο «Ενέργειες Ταμείου» υπήρχε μεγάλος αριθμός Ολικών Διορθώσεων (μέχρι την ώρα του ελέγχου είχαν καταγραφεί 7 ολικές διορθώσεις συνολικής αξία 201,05€ στην ημερήσια αναφορά Χ). Για το λόγο αυτό ζητήθηκαν ενδεικτικά και τα υπόλοιπα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης Ζ που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στην εγκατάσταση στα οποία διαπιστώθηκε ανάλογη εικόνα διορθώσεων.

Με το πέρας του ελέγχου αφού επιδόθηκαν τα σχετικά με την παράβαση της μη έκδοσης έγγραφα, επιδόθηκε πρόσκληση με την οποία ζητήθηκαν από την προσφεύγουσα τα λογιστικά αρχεία της καθώς και τα εκδοθέντα «Ζ» για το φορολογικό έτος 2017 έως και την ημέρα του ελέγχου. Τα σχετικά αρχεία προσκομίστηκαν στη Δ.Ο.Υ. στις 06/08/2018, ενώ στις 09/08/2018 προσκομίστηκε και CD με τα ηλεκτρονικά αρχεία που δημιούργησε ο Φ.Η.Μ. με αριθ. μητρώου κατά τη λειτουργία του, από ενάρξεως λειτουργίας του έως και την 07/08/2018.

Στη συνέχεια, εκδόθηκαν από την φορολογική αρχή οι υπ' αριθμ /2018 και /2018 εντολές μερικού ελέγχου για το φορολογικό έτος 2017 και το α' εξάμηνο του έτους 2018 αντίστοιχα.

Ακολούθως, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, ο έλεγχος επεξεργάστηκε τα ηλεκτρονικά αρχεία a.txt (ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του εκδοθέντος στοιχείου) και s.txt (ηλεκτρονικό αρχείο Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς Ζ) από τη λειτουργούσα στην εγκατάσταση (εστιατόριο) Φ.Τ.Μ. με Αριθμό Μητρώου , σε αντιπαραβολή με τα εκτυπωμένα και καταχωρημένα στα λογιστικά αρχεία «Ζ» της επιχείρησης των αντίστοιχων ημερών ημερομηνίες από 25/07/2017 (αρ. Ζ ) έως και 30/06/2018 (αρ. Ζ ), ενώ για τις ημερομηνίες από 17/07/2017 έως
21/07/2017 (αρ. Ζ ). Σημειώνεται δε ότι για τις ημερομηνίες από 17/07/2017 έως 21/07/2017 (αρ. Ζ ) ο έλεγχος έκρινε ότι αφορούν δοκιμαστικές λειτουργίες για τη χρήση της ΦΤΜ και ως εκ τούτου δεν λήφθηκαν υπόψη. Συγκεκριμένα, ανακτήθηκαν και επεξεργάστηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μία (2.521) Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στα προς έλεγχο Δελτία Ημερήσιας Αναφοράς Z, εκ των οποίων οι 521 ΑΛΠ είχαν ακυρωθεί.

Από την διενεργηθείσα επεξεργασία προέκυψε η συστηματική ολική διόρθωση (ακύρωση) των εκδιδομένων στοιχείων σε ποσοστό που κατά την κρίση του ελέγχου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από λάθος χρήση της Φ.Τ.Μ., αφενός διότι γίνεται σε συστηματική και τακτική βάση με ποσοστό ολικών διορθώσεων αρκετές φορές ισόποσο ή και μεγαλύτερο των ημερήσιων εισπράξεων [πχ. Ζ /2018 (ολόκληρο Ζ ακυρωμένο) και Ζ /2018
(αξία έκδοσης 175,00 € και αξία ακυρώσεων 326,20€ )] και αφετέρου διότι οι ακυρωμένες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, πλην ελαχίστων, δεν ακολουθούνται σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα από αντίστοιχες εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με ίδια ή συναφή πωληθέντα είδη. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από επαλήθευση των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιων Αναφορών Ζ με τα καταχωρημένα στα βιβλία της προσφεύγουσας επιχείρησης έσοδα από λιανικές πωλήσεις, η καταχώρηση στα βιβλία αφορά μόνο στα ποσά που αποτυπώνονται στα πεδία Συν. Πωλήσεις, Μετρητά Πωλήσεων και Συνολική Είσπραξη ΑΒΓΔ και άρα αφορά λιανικές πωλήσεις με αποδείξεις που ολοκληρώθηκαν χωρίς ακύρωση.

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων και αφού συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε το υπ' αριθ /2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου με συνημμένες τις προσωρινές πράξεις προσδιορισμού φόρων και προστίμων, στο οποίο η προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας το με αριθμό πρωτοκόλλου /2019 υπόμνημα. Η φορολογική αρχή, αφού έκανε αποδεκτές ορισμένες από τις προβαλλόμενες αιτιάσεις της προσφεύγουσας, προχώρησε στη σύνταξη των οικείων εκθέσεων ελέγχου και στην έκδοση των προσβαλλομένων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή πράξεων.

Σημειώνεται ότι εκτός των προαναφερθεισών τεσσάρων προσβαλλομένων πράξεων, εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και η υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013, φορολογικής περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ύψους 3.379,48 €. Ωστόσο, η εν λόγω πράξη αν και εκδόθηκε στα πλαίσια του ίδιου ελέγχου δεν προσβάλλεται από την προσφεύγουσα με την παρούσα.

Η προσφεύγουσα με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

1. Μη νόμιμη η έκδοση των προσβαλλομένων πράξεων γιατί δεν κατασχέθηκαν τα βιβλία και τα στοιχεία

2. Μη νόμιμη η πράξη επιβολής προστίμου για τις παραβάσεις της μη έκδοσης 157 Α.Λ.Σ.

3. Παραβίαση αρχής αμεροληψίας - Παραβίαση αρχής χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Ανύπαρκτη αιτιολογία εκθέσεως ελέγχου εν σχέση με τη φύση των επικαλούμενων στοιχείων ώστε να στηριχθεί ο έλεγχος επαρκώς.

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι ακυρωτέες διότι δεν διενεργήθηκε κατάσχεση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι οι ελεγκτές «Πρώτα παρέλαβαν όσα Ζ βρήκαν στο υποκατάστημα και δευτερεύοντος παρέλαβαν από το λογιστή μου τα υπόλοιπα ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η οποία συνίσταται στη διασφάλιση, τόσο της φορολογικής αρχής, όσο και του φορολογούμενου σχετικά με την ταυτότητα και τον αριθμό των βιβλίων και στοιχείων που κατάσχονται σε συγκεκριμένο τόπο και ίδιο χρόνο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και ειδικότερα δε στη διασφάλιση της νομιμότητας και ειδικότερα δε στη διασφάλιση της νομιμότητας του περιεχομένου της πράξης η οποία συνεπάγεται την ακυρότητα αυτής, λόγω πλημμελούς τήρησης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσής της.»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρεπει να παρέχονται εντός πεντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, πρέπει να παρέχονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.»

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4174/2013, ορίζονται, ως προς το κρινόμενο ζήτημα, τα παρακάτω:

«1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αρνείται να προβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση υπάλληλος προβαίνει σε σχετική επισημείωση επί των εγγράφων. Ο οριζόμενος υπάλληλος δύναται ταυτόχρονα να απαιτεί από το φορολογούμενο ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο όπου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

2. Εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών.

3. Ο υπάλληλος που έχει ορίσει η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδεικτική αξία αυτών.

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε μέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους.

Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στον φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση θυροκολλείται.

Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν.»

Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Κώδικα.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της παρούσας, διαπιστώνεται ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, διαπίστωσαν ότι στην αναφορά Ζ της προηγούμενης του ελέγχου ημέρας, εμφανίζονταν ολικές διορθώσεις (ακυρώσεις) αποδείξεων που εκδόθηκαν από την εν χρήσει ΦΤΜ. Προκειμένου να διερευνήσουν εάν οι ακυρώσεις ήταν τυχαίες ή διενεργούνταν συστηματικώς, ζήτησαν και τις υπόλοιπες αναφορές Ζ που ήταν διαθέσιμες στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας. Εν συνεχεία, αφού διαπίστωσαν ανάλογη εικόνα διαγραφών και στα λοιπά επιδειχθέντα Ζ, κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα πρόσκληση προσκόμισης των λογιστικών αρχείων και των ημερήσιων αναφορών Ζ του υποκαταστήματος για το φορολογικό έτος 2017 έως και την ημέρα του ελέγχου. Ανταποκρινόμενη στην ανωτέρω πρόσκληση η προσφεύγουσα, μέσω του λογιστή της , προσκόμισε στη φορολογική αρχή τα ζητηθέντα στις 06/08/2018. Μάλιστα για την παραλαβή των βιβλίων και στοιχείων συντάχθηκε έγγραφη «Απόδειξη Παράδοσης - Παραλαβής» αντίγραφο της οποίας συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα του φακέλου της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής. Επιπροσθέτως, στις 21/09/2018 προσκομίστηκαν και πάλι μέσω του λογιστή της προσφεύγουσας τα βιβλία και στοιχεία που αφορούσαν την κύρια δραστηριότητα και ομοίως συντάχθηκε και υπογράφηκε το με αρ. πρωτ /2019 «Αποδεικτικό Παράδοσης
Εγγράφων - Αρχείων Στοιχείων άρθρου 14 ν. 4174/2013».

Επειδή από τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ουδέποτε αφαιρέθηκαν ακούσια βιβλία ή στοιχεία, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, αλλά προσκομίστηκαν, έπειτα από πρόσκληση της φορολογικής αρχής και επιπροσθέτως για την παραλαβή τους συντάχθηκαν και υπογράφηκαν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά. Περαιτέρω, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η αποδεικτική δύναμη των προσκομισθέντων από τον λογιστή της προσφεύγουσας βιβλία και στοιχεία, ο ισχυρισμός της ότι η μη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης καθιστά τις προσβαλλόμενες πράξεις ακυρωτέες δεν ευσταθεί.

Επειδή η προσφεύγουσα με τον δεύτερο προβαλλόμενο λόγο ισχυρίζεται ότι μη νόμιμα επιβλήθηκε πρόστιμο για μη έκδοση 157 Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών καθόσον από την οικεία έκθεση ελέγχου δεν προκύπτουν τα πραγματικά περιστατικά που να στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες παραβάσεις. Περαιτέρω, με τον τρίτο προβαλλόμενο συναφή ισχυρισμό διατείνεται ότι η έκθεση ελέγχου είναι αναιτιολόγητη και οι πράξεις πρέπει να ακυρωθούν λόγω παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2690/1999 ορίζεται ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.»

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση.

Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.»

Επειδή, σύμφωνα με τη θεωρία (Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 14η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ 174), η αιτιολογία θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) σαφής, όταν δηλαδή καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της, β) ειδική, όταν δηλαδή δεν είναι γενική και αόριστη, και όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη, γ) επαρκής, όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή ως προς τη θεμελίωση των αποδιδόμενων παραβάσεων και παρατυπιών από τα διαλαμβανόμενα επί των εκθέσεων ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Από τον διενεργηθέντα στα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας έλεγχο, διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, από τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της προσφεύγουσας που ήταν υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου, η μη έκδοση 521 Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών συνολικής αξίας 5.483,95€, (ήτοι 195 αποδείξεις καθαρής αξίας 4.422,54 € πλέον Φ.Π.Α. 1.061,41 €) για την φορολογική περίοδο 2017 και συνολικής αξίας 9.673,46€ (ήτοι 326 αποδείξεις καθαρής αξίας 7.801,18 € πλέον Φ.Π.Α. 1.872,28 €) για την φορολογική περίοδο 2018. Η φορολογική αρχή μετά την κοινοποίηση του Σημειώματος Ελέγχου άρθρου 28 του ν. 4174/2013 και την υποβολή εκ μέρους της προσφεύγουσας του με αρ. πρωτ /2019 έγγραφου υπομνήματος με τις απόψεις της, επανεξέτασε τις 121 συμπεριλαμβανόμενες σε αυτό ακυρωμένες αποδείξεις (51 για τη φορολογική περίοδο 2017 και 70 για τη φορολογική περίοδο 2018) οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας επανεκδόθηκαν αμέσως μετά η σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ακύρωσή τους.

Στη συνέχεια ο έλεγχος αφού έκρινε ότι ορισμένες εξ αυτών θα μπορούσαν να αποδοθούν σε λάθος ή διακοπτόμενη χρήση της ΦΤΜ αφού παρουσιάζουν συνάφεια στα είδη ή τις τιμές αλλά και έχουν εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέληξε, αναπτύσσοντας πλήρη αιτιολόγηση, ότι οι μη εκδοθείσες-ακυρωμένες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ανέρχονται συνολικά σε 443 ήτοι σε 157 (195 αρχικώς - 38 αποδεκτές) για τη φορολογική περίοδο 2017 και σε 286 (326 αρχικώς - 40 αποδεκτές) αντίστοιχα για τη φορολογική περίοδο 2018.

Επειδή όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, παρεμποδίζοντας τις αντιφατικές δράσεις που συνεπάγονται ανεπιεικείς και άδικες προς τον διοικούμενο λύσεις.

Επειδή η δημόσια διοίκηση και κατ' επέκταση οι φορολογικές αρχές δεσμεύονται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή η φορολογική αρχή, δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια να προσδιορίζει το ύψος των προστίμων ή των καταλογισθέντων φόρων, αναλόγως των ειδικότερων συνθηκών της παραβάσεως ή αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας του ελεγχόμενου. Άλλωστε, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια αλλά αποτελεί δέσμια ενέργεια, υπό την έννοια ότι η φορολογική αρχή, εφόσον διαπιστώσει τη διάπραξη της παράβασης και την συνδρομή των τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επιβολή του προστίμου και στον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν σε κάθε ελεγχόμενη φορολογία.

Επειδή εν προκειμένω, από την ελεγκτική διαδικασία προκύπτει ότι ουδέποτε καταστρατηγήθηκε η αρχή της χρηστής διοίκησης, καθόσον εξετάσθηκαν και λήφθηκαν υπ' όψιν όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που είχε ο έλεγχος στη διάθεση του.

Περαιτέρω, όλοι οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν με το με αρ. πρωτ /2019 υπόμνημα της προσφεύγουσας επί του σημειώματος διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ν.4174/2013 της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εξετάσθηκαν από την φορολογική αρχή και εν συνεχεία, αφού έγιναν ορισμένοι εξ αυτών αποδεκτοί, οι λοιποί με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, αντικρούστηκαν και απορρίφθηκαν. Άλλωστε, ουδόλως είναι δυνατό να παραβιάζεται η χρηστή διοίκηση, όταν η φορολογική αρχή προβαίνει, ως οφείλει, κατά δέσμια αρμοδιότητα και με πλήρη αιτιολόγηση, σε έκδοση καταλογιστικών πράξεων, επιβάλλοντας φόρους, κύριους και πρόσθετους καθώς και πρόστιμα, κατ' εφαρμογή των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές ίσχυαν για τα κρινόμενα έτη. Συνεπώς, ο σχετικός προβαλλόμενος ισχυρισμός της προσφεύγουσας αβάσιμα προβάλλεται και απορρίπτεται.

Επειδή δεν υφίστανται λόγοι ουσίας που να καθιστούν τις κρινόμενες πράξεις της φορολογικής αρχής άκυρες.

Επειδή οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου, όπως αυτά καταγράφονται στις από 27/06/2019 Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΛΠ- ΚΦΔ της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις, κρίνονται βάσιμες, επαρκείς, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 04/09/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της του με Α.Φ.Μ , και την επικύρωση των: α) υπ' αρ /2019 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013 φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, β) υπ' αρ. /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/Πράξης Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2017, γ) υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 και δ) υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ / Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό βάσει της παρούσας απόφασης:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

1. Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013: 1.846,08€
2. Φόρος Εισοδήματος
 

 

Βάσει Ελέγχου

Βάσει Απόφασης ΔΕΔ

Φόρος Εισοδήματος

1.114,56

1.114,56

Πρόστιμο άρ. 58 Κ.Φ.Δ.

557,28

557,28

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

36,60

36,60

Συνολικό ποσό για καταβολή

1.708,44

1.708,44

3. ΦΠΑ
 

 

Βάσει Ελέγχου

Βάσει Απόφασης ΔΕΔ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

917,32

917,32

Πρόστιμο άρ. 58Α§2 Κ.Φ.Δ.

458,67

458,67

Μείον Πρόστιμο άρ. 58Α§1 Κ.Φ.Δ. (που επιβλήθηκε με άλλη πράξη)

- 461,52

-461,52

Συνολικό ποσό για καταβολή

914,47

914,47

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

1. ΦΠΑ
 

Περίοδος 01/01-30/06/2018

Βάσει Ελέγχου

Βάσει Απόφασης ΔΕΔ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1.754,61

1.754,61

Πρόστιμο άρ. 58Α§2 Κ.Φ.Δ.

877,31

877,31

Μείον Πρόστιμο άρ. 58Α§1 Κ.Φ.Δ. (που επιβλήθηκε με άλλη πράξη)

- 844,87

-844,87

Συνολικό ποσό για καταβολή

1.787,05

1.787,05

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
O/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της.