ΔΕΔ 906/2020 Χαρτόσημο - Δεκαετής παραγραφή λόγω συμπληρωματικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις του 2238/1994 - Δανεισμός μεταξύ ιδιωτών

ΔΕΔ 906/2020 Χαρτόσημο - Δεκαετής παραγραφή λόγω συμπληρωματικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις του 2238/1994 - Δανεισμός μεταξύ ιδιωτών

Καλλιθέα 20.5.2020
Αριθμός απόφασης: 906

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604534
Fax: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Της ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1456/26.4.18)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.1.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ , κατοίκου επί της οδού , κατά της με αριθμό /11.12.19 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, χρήσης 2004, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και την οικία έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου.

5. Τη με αριθμό /11.12.19 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, χρήσης 2004, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10.1.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό /11.12.19 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, χρήσης 2004, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά ποσού τελών χαρτοσήμου ύψους 29.057,43 €, πλέον διαφοράς ΟΓΑ χαρτοσήμου ύψους 5.811,49 €, πλέον πρόσθετου φόρου τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ύψους 29.801,31 € και 5.960,26 €, αντίστοιχα.

Η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται επί της από 11.12.19 έκθεσης ελέγχου τελών χαρτοσήμου χρήσης 2004, της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.
Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου: «ΑΙΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην υπηρεσία μας Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών διαβιβάστηκε το έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου /10-02-2016 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με θέμα: «Ζητούνται στοιχεία και δικαιολογητικά για χρηματικές συναλλαγές » με το διαβιβαστικό υπ' αριθμό ./11-05-2016 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ' αριθμό /21-12-2016 Εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου για τον με Α.Φ.Μ για τις περιόδους 01/01/2004 έως 31/12/2012, για τα αντικείμενα φορολογίας Εισοδήματος, Λοιπών φόρων, Τελών Εισφορών, Ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

Επιπλέον διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το διαβιβαστικό έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΜΠ ./05-10-2017 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας με θέμα: «Διαβίβαση λόγω αρμοδιότητας» το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ /16-02-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης με
θέμα: «Αποστολή Συμπληρωματικών Στοιχείων» με το οποίο περιήλθαν στην υπηρεσία μας επιπλέον στοιχεία για τον ελεγχόμενο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο έλεγχος είναι μερικός και επικεντρώνεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα δελτία πληροφοριών υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου /10-02-2016 και υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ ./16-02-2017 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΆΡΘΡΟ 14 Ν. 4174/2013)

Ο έλεγχος αιτήθηκε και παρέλαβε την ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μέσω του Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2004 έως 31/12/2012. Τα στοιχεία αυτά όπως παρελήφθησαν από τον έλεγχο, αποθηκεύτηκαν σε οπτικό ψηφιακό δίσκο ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Έκθεση.

Έγινε επεξεργασία στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών , της, της Τράπεζας και της της που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, κατόπιν της επεξεργασίας του ηλεκτρονικού αρχείου του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Ο ελεγχόμενος στο υπόμνημα του με αριθμ. πρωτ. ./22-10-2019 το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση αναγράφει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ως αναγκαίο ιστορικό της υπόθεσης: «Είμαι τοπογράφος μηχανικός (τώρα συνταξιούχος). Ο , ο οποίος ήδη έχει αποβιώσει, υπήρξε πελάτης μου από το έτος 1991. Ο συγκεκριμένος ο οποίος είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία στους Δήμους Νέας Μάκρης, Μαραθώνα και στο Γραμματικό, μου ανέθεσε την εκκαθάριση τους από τεχνικής απόψεως, ανέλαβα δε για τη διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής να ενεργήσω όλες τις απαρίτητες τεχνικές ενέργειες (εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας επί του εδάφους, εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών κλπ.).

Η εν λόγω επαγγελματική μας συμφωνία αποτυπώθηκε αρχικά στο από 11-07-1991 ιδιωτικό συμφωνητικό (εργολαβικό και εκχωρητήριο, αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτω), δυνάμει του οποίου εγώ μεν ανέλαβα την υποχρέωση να φέρω εις πέρας τη μελέτη για όλα τα ανωτέρω
κτήματα, με δικές μου δαπάνες, ο δε Κ. ανέλαβε να μου καταβάλει εις χρήμα ποσοστό 15% επί της αξίας εκάστου εκκαθαρισθησομένου γεωτεμαχίου. Ως εκκαθαρισμένο συμφωνήθηκε ότι θα θεωρείτο το γεωτεμάχιο εκείνο, το οποίο θα κατοχυρωνόταν πλήρως, επιστημονικώς και νομικώς, θα ήταν δε δυνατή η αξιοποίηση του από τον ιδιοκτήτη του. Μετά από εργασία περίπου εννέα (9) ετών, ήτοι μελέτες τοπογραφίας, συνεχείς έρευνες, φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών, κατέστη δυνατή η εκκαθάριση του γεωτεμαχίου στη θέση « » και
μεγάλο τμήμα του κτήματος στη θέση « ».

Μεταξύ των ακινήτων τα οποία είχε στην ιδιοκτησία του ο ήταν και ένα αγρόκτημα στη θέση « » στο , τμήμα του οποίου απαλλοτριώθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Λόγω της μακράς αυτής επαγγελματικής μας συνεργασίας, όταν ο εντολέας μου και ενόψει ότι θα ελάμβανε μεγάλου ύψους αποζημίωση από την απαλλοτρίωση του ακινήτου του κατά τα προαναφερόμενα (ο εντολέας μου έλαβε τελικά ως αποζημίωση για το λόγο αυτό το ποσό των 8.229.152 ευρώ κατόπιν διενέργειας όλης της απαιτούμενης προς τούτο δικαστικής διαδικασίας) και προκειμένου να συνεχίζονται οι εργασίες εκκαθαρίσεως και αξιοποιήσεως (3) μεγάλων κτημάτων της ιδιοκτησίας του που είχαν περιληφθεί στο από Ιουνίου 1991 συμφωνητικό, συμφωνήθηκε επιπλέον μεταξύ μας - και μιας πλέον και είχε και την οικονομική δυνατότητα - να μου προκαταβάλει σε τράπεζα της επιλογής μου το ποσό των 1.500.000 ευρώ ως εγγύηση για την εξασφάλιση της χρηματοδοτήσεως των εργασιών αυτών, υπογράφοντας το από 22.01.2004 συμπληρωματικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τελικά ο εντολέας μου κατέθεσε το ποσό των 1.268.581 ευρώ σε κοινό λογαριασμό εμού και της συζύγου μου. Εξ αυτών έλαβα το ποσό των 300.000 ευρώ ως αμοιβή για την περάτωση της εκκαθάρισης των ακινήτων του στις θέσεις « » και « » στο Δήμο , εξέδωσα δε σχετικά την υπ' αρ /2007 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αμοιβή για την οποία και φορολογήθηκα, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω.

Επειδή για τα λοιπά κτήματα του δεν κατέστη δυνατή η εκκαθάριση και το υπόλοιπο ποσό της εγγύησης επεστράφη σταδιακά στον εντολέα μου.»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις 26-10-2004 έγινε κατάθεση στον λογαριασμό Τράπεζας με συνδικαιούχους τον ελεγχόμενο και τη σύζυγο του ποσού € 1.268.581,00 με μεταφορά. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό Τράπεζας με συνδικαιούχους τη με Α.Φ.Μ , σύζυγο του αντισυμβαλλόμενου - πελάτη του ελεγχόμενου, και τη  με Α.Φ.Μ , κόρη του ελεγχόμενου και κατονομαζόμενη ως συνεργάτη Δικηγόρο του ελεγχόμενου στα πλαίσια του από 11-07-1991 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Εργολαβικό και εκχωρη- τήριο) (εφεξής για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης ελέγχου «Ιδιωτικό Συμφωνητικό») το οποίο προσκομίστηκε με το υπ' αριθμ ./22-10-2019 υπόμνημα του ελεγχόμενου.

Κατά δήλωση του ελεγχόμενου η ανωτέρω αναφερόμενη από 26.10.2004 κατάθεση € 1.268.581,00 σχετίζεται με όρο που συμπεριλαμβάνεται στο από 22.1.2004' Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό'... Σύμφωνα με τον όρο αυτό «ο εντολέας (δεύτερος των συμβαλλομένων)
(σημείωση ελέγχου: ) ως εγγύηση τη εκπληρώσεως των συμφωνηθέντων, θα καταθέσει εγγύηση, για την εξασφάλιση του εντολοδόχου στον λογαριασμό του εντολοδόχου, σε τράπεζα της επιλογής του, (δηλ. του εντολοδόχου) ένα χρηματικό ποσό της τάξης των € 1.500.000,00 περίπου, (όσο περίπου αντιστοιχεί στο 15% της αξίας των προς εκκαθάριση κτημάτων) στην προκειμένη περίπτωση λογαριασμού της Τράπεζας

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήμου στο ποσό €968.581,00 που αναφέρεται ως το αντικείμενο στο από 22-01-2004 Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνεται και ο ελεγχόμενος.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα του ελέγχου, ο έλεγχος προέβει στην έκδοση της υπ'αριθμ. Πράξης Προσωρινού Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου με συνημμένο το υπ' αριθμ /19-11-2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου. Η κοινοποίηση έγινε στις
20/11/2019 και ώρα 15.10, στην οικεία του ελεγχόμενου επί της οδού όπου αφού δεν βρήκαμε τον ίδιο τον ελεγχόμενο, την ανωτέρω Πράξη και το επισυναπτόμενο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου παρέλαβε η κόρη του ελεγχόμενου με το υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος δεν δέχεται όσα ισχυρίζεται ο ελεγχόμενος στο υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου /06-12-2019 Υπόμνημα του καθώς με βάσει τα ανωτέρω ευρήματα του ελέγχου στην Ενότητα Διαπιστώσεις Ελέγχου, το προσκομισθέν από τον ελεγχόμενο, με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου ./22-10-2019 Υπόμνημα του, Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό περιέχει όρο που υποκρύπτει δανεισμό μεταξύ δύο φυσικών προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα.

Ανεξαρτήτως της προθέσεως των δύο αντισυμβαλλομένων που ήταν η παροχή εγγύησης για την εκτέλεση της σύμβασης έργου, ο έλεγχος εξετάζει τα πραγματικά γεγονότα και τα αποτελέσματα που επήλθαν από τη συναλλαγή λόγω του Συμπληρωματικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Το πραγματικό γεγονός ήταν ότι ο ελεγχόμενος και εντολοδόχος στα πλαίσια της σύμβασης έγινε κύριος του ποσού καθώς ο εντολέας με την κατάθεση του στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου, αποξενώθηκε από το «πράγμα», δηλαδή το χρηματικό ποσό, και έδωσε στον εντολοδόχο τη δυνατότητα να καταστή απόλυτος κύριος του ποσού και να το χρησιμοποιήσει κατά τον επιθυμητό κατ'αυτόν τρόπο και κατά την κρίση του.

Επιπλέον ως προς το πραγματικό γεγονός, ο έλεγχος δέχεται τους ισχυρισμούς του ελεγχόμενου ότι επεστράφησαν τα χρήματα που υπερέβαιναν την αναλογούσα στην εργασία αμοιβή. Ο έλεγχος χωρίς να κρίνει το εάν ήταν αναγκαία ή όχι η ύπαρξη της εγγύησης για την καλή εκτέλεση του έργου, διαπιστώνει ότι το ληφθέν ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό ως εγγύηση τελικά αντιστοιχούσε σε ποσοστό άνω του 400% της τελικώς τιμολογηθείσας αμοιβής (1.268.581,00/300.000 = 422,9%) με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του ποσού που προβλέφθηκε αρχικά ως εγγύηση στη σύμβαση και του ποσού που τελικά τιμολογήθηκε ως αμοιβή. Ως προς το αποτέλεσμα προκύπτει ότι η απόκλιση μεταξύ του ληφθέντος ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ως εγγύηση και της τελικώς τιμολογηθείσας αμοιβής ποσό €968.581,00 (1.268.581,00-300.000) επεστράφηκε μεν σταδιακά στον εντολέα, κατά δήλωση του ελεγχόμενου την οποία δεν αμφισβητεί ο έλεγχος, πλην όμως δεν δίνεται καμμία περαιτέρω πληροφορία για την επιστροφή, εάν πραγματοποιήθηκε με τραπεζικό μέσο ή μετρητά, τον αριθμό των δόσεων και τον χρόνο που διήρκη-σε η επιστροφή του ποσού καθώς και αποδείξεις είσπραξης από την πλευρά του εντολέα ότι πράγματι έλαβε πίσω το χρηματικό ποσό της εγγύησης. Ο έλεγχος κατά την εξέταση των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών και συγκεκριμένα του λογαριασμού της Τράπεζας ( , διαπίστωσε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 22/10/2004 και πριν την κατάθεση του ποσού €1.268.581,00 ήταν €501,00, έως την 31/12/2007 διαπιστώνονται 29 σε πλήθος χρεώσεις ποσού €1.281.000,00 οι περισσότερες εκ των οποίων φέρουν περιγραφή συναλλαγής «ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» και κάποιες ελάχιστες «ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ», ενώ κατά την 31/12/2007 το υπόλοιπο του λογαριασμού ανήλθε σε €12.621,42.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος έκανε εμφανώς χρήση όλου του ποσού της αρχικής ληφθείσας εγγύησης €1.268.581,00 με τις χρεώσεις στις οποίες προέβη, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το ποσό που του αναλογούσε για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του και τα έξοδα του έργου ήταν €300.000,00, και συνεπώς η χρήση του ποσού €968.581,00 υπερέβει την επαγγελματική του δραστηριότητα και ανάγεται σε προσωπικό επίπεδο. Επιπλέον όπως αναφέρει ο ίδιος ο ελεγχόμενος το «υπόλοιπο ποσό της εγγύησης επεστράφη σταδιακά στον εντολέα» και δεν εξηγείται πουθενά στο υπόμνημα για ποιο λόγο επεστράφηκε σταδιακά το υπολειπόμενο ποσό και όχι εφάπαξ αφού είχε δοθεί σαν εγγύηση εκτέλεσης της σύμβασης έργου η οποία εγγύηση δεν χρειάστηκε να αναλωθεί.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό εμπεριείχε δάνειο ποσού €968.581,00 το οποίο συνήφθη μεταξύ φυσικών προσώπων και όχι επιτηδευματιών. Επιπλέον το ποσό αυτό καταλογίζεται ολόκληρο ως δάνειο στον ελεγχόμενο γιατί προέρχεται από το Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπέγραψε ο ίδιος και δεν επιμερίζεται στους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού που κατατέθηκε που ήταν ο ίδιος και η σύζυγος του και κατά συνέπεια υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήμου.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ 20% επί του τέλους χαρτοσήμου στο ποσό €968.581,00 που αναφέρεται ως το αντικείμενο στο από 22-01-2004 Συμπληρωματικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ αντισυμβαλλομένων φυσικών προσώπων στα οποία περιλαμβάνεται ο ελεγχόμενος. ...»

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και με το αρ  /11.5.2020, ζητά την ακύρωση της παραπάνω προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας του παρακάτω ισχυρισμούς:

1. Παραγραφή. Ισχύει πενταετής παραγραφή (433/2020 απόφαση του τμ. Β' του ΣτΕ).

2. Ουδέποτε έλαβε δάνειο από τον τότε πελάτη του

3. Αναιτιολόγητα κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δανείου, που αρνείται, αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ έπρεπε να κριθεί διαφορετικά και να ερμηνευθεί η σύμβαση όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

4. Επικαλείται αποδείξεις είσπραξης (επιστροφής) σταδιακά του ποσού της 'εγγύησης' προς τον

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 249 Α.Κ.: «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.2238/1994, όπως ίσχυε κατά το υπό κρίση χρονικό διάστημα: «1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας

4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου. β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 68.

Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68§2 του ν.2238/94: «Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου ή β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. ...»

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. 433/2020 απόφαση του τμήματος Β' του ΣτΕ: «5. Επειδή, ούτε στον Κώδικα νόμων περί τελών χαρτοσήμου ούτε στον ν. 4169/1961 υπάρχουν διατάξεις περί παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή, αντιστοίχως, του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου (πρβλ. ΣτΕ 28/1975, 737/1979, 3293/1979 7μ., 3085, 3553-3556/1980, 394, 2780/1982, 3666/1983 7μ., 4008, 4567/1983, 1890/1985, 1995/1987, 1493/1989, 3514/1996 7μ., 2579/1998, 1561/2003) ή της κατ' άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (ΣτΕ 1561/2003, πρβλ. ΣτΕ 4476/1990, 3389/1999). Εξάλλου, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ούτε οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία ορίζει μεν ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια», αφορά ωστόσο αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές (πρβλ. ΣτΕ 582/2019 7μ., 3014/2010). Αντιθέτως, ισχύει κατ' αρχήν πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της κατ' άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφοράς υπέρ ΟΓΑ από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, κατ' ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α' 151), και, κατ' εξαίρεση, δεκαετής προθεσμία παραγραφής της εν λόγω αξίωσης, με την αυτή αφετηρία, κατ' ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Τούτο, δε, διότι η φορολογική αρχή (οφείλει να) διαπιστώνει την οικεία οφειλή και επιβάλλει τα τέλη χαρτοσήμου και την κατ" άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφορά επί τη βάσει δεδομένων που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος στο πλαίσιο υποχρεώσεων που του επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί φορολογικών στοιχείων με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ίδιου και των συναλλασσόμενων με αυτόν και ιδίως την εκπλήρωση της υποχρέωσης σε φορολόγηση του εισοδήματός του, ο περί της οποίας φορολογικός έλεγχος πρέπει, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (βλ. ΣτΕ 2934/2017 7μ.), να διενεργείται, κατ' αρχήν, εντός πενταετίας και, κατ' εξαίρεση, εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος [βλ. ενδεικτικώς τις διατάξεις των άρθρων του ΚΝΤΧ (i) 3 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.δ. 3717/1957, που ορίζει ότι «επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οιουδήποτε τρίτου [...] τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων», (ii) 15γ παρ. 3, 15δ παρ. 7, 15ε παρ. 1-2, 5, 6 και 11 περί καταβολής του τέλους χαρτοσήμου κατά την υποβολή στη φορολογική αρχή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί φορολογικών στοιχείων, (iii) 32 παρ. 4 περί είσπραξης του τέλους χαρτοσήμου μαζί με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος- βλ. και τις διατάξεις των άρθρων 8 της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α/ΠΟΛ.1144/1998 (Β' 529), 6 της Α.Υ.Ο. 1063790/ 1444/ΔΕ- Α/ΠΟΛ.1168/2001 (Β' 882), 5 της Α.Υ.Ο. 1021681/1120/ΔΕ- Α/ 2005 (Β' 302) και 8 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1072/2011 (Β' 577), κατά τις οποίες με τη φορολογία εισοδήματος ελέγχονται συγχρόνως και οι λοιπές φορολογίες]. Άλλωστε, και με τις μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου (άρθρο 2 παρ. 1 περ. δ και Παράρτημα ν. 4174/2013, Α' 170), ο νομοθέτης θέσπισε ως κανόνα την κριθείσα από τον ίδιο ως επαρκή για την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Διοίκησης, περαιτέρω δε και εύλογη (ΣτΕ 1738/2017 Ολομ., 2934/2017 7μ. κ.ά.) πενταετή προθεσμία παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης »

Επειδή, σύμφωνα με τη ΠΟΛ. 1194/2017: «1. Με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017) κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) επιτρέπεται η έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εάν περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 84 του ιδίου νόμου πενταετία. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της ανωτέρω πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο. 2 3. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ), επιτρέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και για το έτος στο οποίο αυτά αφορούν με την προϋπόθεση ότι, τα στοιχεία αυτά αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να έχει υπόψη της η ελεγκτική αρχή ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο (σχετ. ΣτΕ 4843/1988, ΣτΕ 2632/1996, ΣτΕ 1303/1999, ΣτΕ 572/2007, ΣτΕ 3955/2012, ΣτΕ 1623/2016).»

Επειδή, εν προκειμένω, με τη με αριθμό /11.12.19 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, χρήσης 2004, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, προσδιορίστηκε στον προσφεύγοντα διαφορά ποσού τελών χαρτοσήμου ύψους 29.057,43 €, πλέον διαφοράς ΟΓΑ χαρτοσήμου ύψους 5.811,49 €, πλέον πρόσθετου φόρου τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ύψους 29.801,31 € και 5.960,26 €, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την από 11.12.19 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν των στοιχείων που προέκυψαν βάσει των υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου /10-02-2016 και ΕΜΠ /16-02-2017 δελτίων πληροφοριών της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 2 του ν. 2238/1994 τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» με βάση τα οποία μπορεί να διενεργηθεί συμπληρωματική εγγραφή για τη χρήση 2004 εντός δεκαετίας. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για στοιχεία που η φορολογική αρχή δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της ούτε μπορούσε να τα είχε υπόψη της και τα οποία περιήλθαν σε γνώση της μετά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής. Συνεπώς, για την υπό κρίση χρήση 2004 η προθεσμία παραγραφής είναι δεκαετής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι η υπό κρίση χρήση έχει παραγραφεί πρέπει να γίνει δεκτός, δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε στις 11.12.2019, ήτοι μετά την πάροδο της δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής. Ως εκ τούτου, η αρ. /11.12.19 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου πρέπει να ακυρωθεί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 10.1.2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ και την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

• Αρ /11.12.19 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου

Διαχειριστική Περίοδος 1.1.2004-31.12.2004

Διαφορά τελών χαρτοσήμου 0,00 €
Σύνολο για καταβολή 0,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης