ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020 Απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων - ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)

ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020 Απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων - ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)

Αθήνα, 6 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210-6987442-5
Fax : 210-6987459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- Ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020)»

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) "Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.", με τον οποίο θεσπίστηκε απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην Ελληνική Αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΤΖΑΜΙΛΗ