Ε.2040/2020 Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Ε.2040/2020 Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε 2040/18-03-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210 69.87.409
Fax: 210 69.87.408
E-Mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2040/2020

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή της Α.1032/30.01.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Κατόπιν της Α.1032/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 613/Β), αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α : 6ΟΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ25 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της ήτοι 30.01.2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται εκ νέου η παράγραφος 1 του άρθρου 29 της ΠΟΛ.1184/2018 ώστε:

- ως νέα ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με ηλεκτρονικά μέσα να ορισθεί η 11η Μαΐου 2020 κατά την οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μηχανογραφικές προσαρμογές ώστε η υποβολή Δελτίου Εισόδου, Δελτίου Εξόδου και Δελτίου Μεταβίβασης να πραγματοποιείται μέσω του ICISnet. Επίσης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης των αδειών θα πραγματοποιείται μέσω του ICISnet.

- μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υλοποίησης των διαδικασιών εισόδου - εξόδου προς και από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφαρμόζεται με χειρόγραφες διαδικασίες, όπως περιγράφονται στην ΠΟΛ.1184/2018 (άρθρα 12, 13 και 18 της απόφασης). Διευκρινίζεται ότι, οι άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ενεργοποιούνται από την ημερομηνία έναρξη ισχύος της νέας απόφασης.

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής
αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες:

(α) έκδοση άδειας: για την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο αιτών πρέπει ήδη να διαθέτει την ιδιότητα του AEO δηλ. να διαθέτει άδεια AEO-C και άδεια AEO-S. Για την υποβολή αίτησης με σκοπό την έκδοση άδειας υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης δεν απαιτείται η έκθεση σκοπιμότητας του άρθρου 4 παρ.2.

(β) τήρηση λογιστικής αποθήκης από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ή κατάλληλου λογισμικού.

(γ) σύσταση εγγύησης από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας, εξαιρουμένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.4 και στο άρθρο 16 παρ2 της απόφασης.

Πέραν των ανωτέρω, για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης εγχώριων εμπορευμάτων ισχύουν τα κάτωθι :

Η διάρκεια παραμονής εγχώριων εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι απεριόριστη.

Η έξοδος των εγχώριων εμπορευμάτων από τους χώρους αποθήκευσης προκειμένου να λάβουν προορισμό πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης του χρονικού ορίου παραμονής στο καθεστώς του άρθρου 12 παρ.3 της απόφασης.

Η εκτέλεση συνήθων εργασιών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης με διατήρηση του καθεστώτος απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και φέρουν την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 25 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000-ΠΟΛ.1184/2018» καθώς και αναφορά του αριθμού της άδειας του διαχειριστή της αποθήκης.

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης λήγει με έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 18 της ΠΟΛ.1184/2018. Η απαλλαγή από το φόρο ή καταβολή αυτού πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 19-23 της ως άνω απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ