Ε.2057/2020 Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19

Ε.2057/2020 Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19

Αθήνα, 23 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2057/23-04-2020
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:210- 69.87.
487/513/493/541/486
Fax:210-6987506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2057/2020
 
Θέμα: «Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19».

ΣΧΕΤ. : Η με αριθ.Ε.2053/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΦΖ46ΜΠ3Ζ-7ΜΤ) εγκύκλιος.

Με την παρούσα τροποποιείται η ανωτέρω σχετική διαταγή σε ότι αφορά στην αποδοχή κατά την εισαγωγή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR 1 και EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών της ΕΕ με την Τουρκία και μόνο, κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19 και συγκεκριμένα τα αναφερόμενα στο σημείο 2β) αυτής.

Ειδικότερα, η αρμόδια υπηρεσία της E. Επιτροπής με νεότερο έγγραφό της από 21/04/2020, μας ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο της κρίσης που έχει δημιουργηθεί λόγω Covid-19, η Τουρκία προτίθεται να εφαρμόσει νέα διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR 1 και EUR-MED στις προτιμησιακές συναλλαγές με την ΕΕ, με ημερομηνία έναρξης την 24η Απριλίου 2020. Από την εν λόγω ημερομηνία τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και δεν θα φέρουν υπογραφές με υγρό μελάνι από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Τουρκίας.

Ο έλεγχος της αυθεντικότητας των εν λόγω πιστοποιητικών κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω είτε του QR κωδικού είτε μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία αναγράφονται πάνω στο κάθε πιστοποιητικό. Η
ηλεκτρονική δ/νση έχει τον εξής τύπο: https://mdc.gtb.gov.tr/......., όπου το κενό συμπληρώνεται με ένα συνδυασμό γραμμάτων και ψηφίων ξεχωριστό για κάθε πιστοποιητικό, που αναγράφεται πάνω σε αυτό (στο δεξί μέρος πλευρικά). Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται υπόδειγμα πιστοποιητικού κυκλοφορίας A.TR όπου σημειώνονται οι προαναφερόμενες πληροφορίες (Παράρτημα Ι).

Ο διασαφιστής πριν την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής εμπορευμάτων από την Τουρκία, για τα οποία αιτείται τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει ενός πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από τις 24/4/2020 και έπειτα και το οποίο δε φέρει υπογραφή με υγρό μελάνι από τις τουρκικές τελωνειακές αρχές, πρέπει να προβαίνει στον έλεγχο της αυθεντικότητας αυτού με τους ανωτέρω τρόπους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού με τους συγκεκριμένους τρόπους δεν θα πρέπει να υποβάλει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και άρα δεν θα είναι δυνατόν να αιτείται τη σχετική προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.

Εφόσον με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους ελεγχθεί η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές για την παροχή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης χωρίς τη λήψη εγγύησης, κατά παρέκκλιση των όσων αναφέρονται στο σημείο 2β της ανωτέρω σχετικής.

Σε περίπτωση που με τους προαναφερόμενους τρόπους δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση είσπραξης της τελωνειακής οφειλής που τυχόν προκύψει από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όπως η λήψη εγγυήσεων ή/και άλλων διασφαλιστικών μέτρων μέχρι να είναι δυνατή η επαλήθευση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού (εάν η αδυναμία επαλήθευσης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους πχ δυσλειτουργία της ιστοσελίδας) ή έως την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού εκ των υστέρων εκδοθέντος, η αυθεντικότητα του οποίου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου, εάν και αυτό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά και δεν φέρει υπογραφή με υγρό μελάνι από τις τελωνειακές αρχές της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι παρά την υιοθέτηση της συγκεκριμένης ευέλικτης προσέγγισης αναφορικά με την αποδοχή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR 1 και EUR-MED κατά την εισαγωγή από την Τουρκία λόγω της κρίσης Covid-19, οι τελωνειακές αρχές πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή ώστε να διασφαλίζεται η ορθή είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προτιμησιακών συναλλαγών. Σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών ως προς την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των εν λόγω πιστοποιητικών για λόγους άλλους πέρα από την απουσία υπογραφής με υγρό μελάνι από τις τουρκικές αρχές, οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε όλους τους ελέγχους που κρίνουν απαραίτητους και να αποφασίζουν τη λήψη ή μη πρόσθετων διασφαλιστικών μέτρων ή ακόμη και τη μη αποδοχή των πιστοποιητικών για την παροχή προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης.

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών από τις τουρκικές αρχές έχει ορισθεί η 24η Απριλίου 2020. Επομένως, τα πιστοποιητικά A.TR, EUR 1, EUR-MED με ημερομηνία έκδοσης από τις 24/4/2020 και έπειτα θα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος της κρίσης CoVid 19 και ισχύουν τα έκτακτα μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης για την άρση τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ