Ε.2063/2020 Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Ε.2063/2020 Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε 2063/29-04-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε': Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210 69.87.409
Fax: 210 69.87.408
E-Mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2063/2020
 
ΘΕΜΑ : Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

ΣΧΕΤ.: α. Η Α.1333/2019 (οδηγίες εφαρμογής με την Ε.2174/2019)
β. Η Α.1032/2020 (οδηγίες εφαρμογής με την Ε.2040/2020)

Με την ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (α' και β' σχετικές)1, θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά:
α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (εφεξής «καθεστώς 07») και
β. την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
Με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται μία συνολική επισκόπηση της λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης και παρέχονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της από αρμόδιες αρχές και οικονομικούς φορείς.

Στο Παράρτημα I της παρούσας περιλαμβάνονται συνοπτικά οι διατάξεις της απόφασης και τα αντίστοιχα άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Αναμενόμενα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης παρέχει μία ολοκληρωμένη διαχείριση μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων μέσω της αποθήκευσης αυτών σε εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές χώρους για ένα χρονικό διάστημα με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας με 
σκοπό την μετέπειτα διάθεση αυτών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φάσματος εμπορευματικών συναλλαγών (παράδοση προς εξαγωγή, παράδοση σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε, παράδοση ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών).
Συνάγεται σαφώς εκ των ανωτέρω ότι, η τελωνειακή αποθήκευση διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων διαδικασιών απαλλαγής ΦΠΑ (τελωνειακό καθεστώς 42, ΠΟΛ.1194/2015, ΠΟΛ.1026/2016 κ.λ.π), ιδίως ως προς το εύρος του πεδίου εφαρμογής, τους τρόπους εκκαθάρισης του καθεστώτος, την εφαρμογή χρονικών ή άλλων τυχόν περιορισμών κατά την υπαγωγή και τη λήξη του καθεστώτος, τις ευέλικτες διαδικασίες υπαγωγής στο καθεστώς κ.λ.π.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η διαδικασία υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης δεν αναιρεί και δεν υποκαθιστά:
• ισχύουσες διαδικασίες απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, όπως τελωνειακό καθεστώς 42 ΠΟΛ.1006/2015, απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή με Ειδικό Διπλότυπο με σκοπό την εξαγωγή ή παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ΠΟΛ.1194/2015, παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή ΦΠΑ ΠΟΛ.1026/2016, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποθήκευσης εφοδίων ΠΟΛ.1100/2013, αναστολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή με εφαρμογή μηχανισμού αντιστροφής υποχρέωσης ΠΟΛ.1126/2013 κ.λ.π ή
• ειδικά καθεστώτα αποθήκευσης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με απαλλαγή από δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, ειδικότερα τελωνειακή αποταμίευση και Ελεύθερη Ζώνη.
Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες απαλλαγής του φόρου προστιθεμένης αξίας οι οποίες εφαρμόζονται στις τελωνειακές αρχές σε συνδυασμό με συναφείς τελωνειακές διαδικασίες και απλουστεύσεις είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για σκοπούς διευκόλυνσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σχετικών συμφωνιών και συμβατικών υποχρεώσεων.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την καθιέρωση της νέας διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ έχουν ως ακολούθως:
• περαιτέρω προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω προσέλκυσης επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση και τις υποδομές της ώστε σημεία εισόδου εμπορευμάτων τρίτων χωρών στην Ε.Ε, κατά κανόνα λιμένες, να καταστούν κέντρα αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (hubs) προς άλλες τρίτες χώρες, άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή προς εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών,
• ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της δυνατότητας παράδοσης (πώλησης) αγαθών από εγχώριους παραγωγούς-προμηθευτές και αποθήκευσης αυτών σε εγκεκριμένους χώρους, με απαλλαγή ΦΠΑ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεγάλων αγορών του εξωτερικού με την πραγματοποίηση εξαγωγών ή εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών,
• ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αποθήκευσης (εταιρείες logistics) από αξιόπιστους και εγκεκριμένους από τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς,
• ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων με την ιδιότητα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO),
• δυνατότητα αποθεματοποίησης μεγάλου όγκου εμπορευμάτων,
• εξοικονόμηση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που προτίθεται να κάνουν χρήση του καθεστώτος,
• δυνατότητα συνδυασμού καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης και απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών,
• δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας των εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών, εντός των αποθηκευτικών χώρων, με απαλλαγή από ΦΠΑ.
Κομβικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης αναμένεται να έχουν:
• οι διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, πρόσωπα ήδη εγκεκριμένα από τις τελωνειακές αρχές με τα αυστηρά κριτήρια των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (AEO) - κάτοχοι αδειών AEO-C και AEO-S - οι οποίοι θα έχουν ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του καθεστώτος,
• οι τελωνειακές αρχές στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης καλύπτοντας όλα τα στάδια λειτουργίας του καθεστώτος από την έκδοση των αδειών και την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς έως την εκκαθάριση και τον έλεγχο του καθεστώτος.
• η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων τελωνειακών αρχών (Τελωνειακές Περιφέρειες, τελωνεία υπαγωγής και ελέγχου και ΕΛ.Υ.Τ) και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων και των εκπροσώπων τους.
• η συμμόρφωση των διαχειριστών αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης και ο έλεγχος, εκ μέρους τους, της ταυτότητας και της αξιοπιστίας των επιχειρηματικών τους εταίρων (δικαιούχων καθεστώτος) που εναποθέτουν εμπορεύματα εντός των χώρων αποθήκευσης.

1.2 Νομικό πλαίσιο

Η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε εκδόθηκε βάσει σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ». Επιπροσθέτως, για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και τον έλεγχο της διαδικασίας εφαρμογής τυγχάνουν και διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά κατωτέρω και αναλυτικά στο Παράρτημα II της παρούσας.
• Απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας: άρθρο 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».
• Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07): άρθρα 158 και 201 Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - καν. αριθ. 952/2013, σε συνδυασμό με το Προσάρτημα Δ1 του καν. αριθ. 341/2016 της Επιτροπής - οδηγίες συμπλήρωσης των τελωνειακών καθεστώτων στη θέση 37 της διασάφησης εισαγωγής.
• Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO) : άρθρα 38 και 39 Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα-καν. αριθ. 952/2013.
• Παραβάσεις - κυρώσεις : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ν.2960/2001.

1.3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1)

Η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε ρυθμίζει διαδικασία απαλλαγής αποκλειστικά και μόνο από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη διενέργεια των ακόλουθων πράξεων:
• θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07).
Η ανωτέρω περίπτωση καλύπτει και ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών με εδάφη που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2006/112 σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας δηλ. με ειδικά φορολογικά εδάφη του Παραρτήματος II του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000.
• παράδοση εγχωρίων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης δεν εμπίπτουν προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις2.
Ειδικότερα, εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/2001, δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο αποθήκευσης στο πλαίσιο της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης με απαλλαγή ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης.

1.4 Βασικές έννοιες καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 2)

Για την εφαρμογή του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης καθιερώνονται οι κάτωθι έννοιες:

1.4.1 Διαχειριστής αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχος άδειας : οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δύναται να αποθηκεύει στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητας σε αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης εμπορεύματα δικής του κυριότητας (ιδιωτικές αποθήκες) ή κυριότητας τρίτων (δημόσιες αποθήκες) βάσει άδειας που διαθέτει από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

1.4.2 Δικαιούχος καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης : το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, εγκατεστημένο ή μη στη χώρα μας, το οποίο διαθέτει την κυριότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ή το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η κυριότητα των εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος.
Στις περιπτώσεις των ιδιωτικών αποθηκών, η ιδιότητα του διαχειριστή αποθήκης - κατόχου της άδειας και του δικαιούχου του καθεστώτος ταυτίζονται.

1.5 Αρμόδιες αρχές (άρθρο 3)

1.5.1 Τελωνειακές Περιφέρειες : οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του διαχειριστή της αποθήκης, είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών τελωνειακής αποθήκευσης καθώς και για την επανεξέταση, τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση ή ανάκληση των εν λόγω αδειών.

1.5.2 Τελωνεία Ελέγχου : τα Τελωνεία, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών τελωνειακής αποθήκευσης και τηρείται η λογιστική αποθήκης, έχουν, ουσιαστικό ρόλο στην επιτήρηση του καθεστώτος, ειδικότερα, διενέργεια τακτικών και μη τακτικών ελέγχων, έλεγχο εγγυήσεων, παρακολούθηση της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, έλεγχοι επιβεβαίωσης εισόδου εμπορευμάτων στην αποθήκη και καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης κ.λ.π.
Κατά το στάδιο έκδοσης των αδειών είναι επίσης αρμόδια για την έγκριση του υποδείγματος της λογιστικής αποθήκης, τη σύσταση της εγγύησης από τον ενδιαφερόμενο και την είσπραξη του διοικητικού κόστους. Κατά την επανεξέταση, τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση αδειών δύνανται να εισηγούνται σχετικά βάσει αποτελεσμάτων ελέγχων.

1.5.3 Τελωνείο υπαγωγής : ειδικά για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07), τελωνείο υπαγωγής, θεωρείται το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

1.5.4 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) : οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων είναι αρμόδιες για τους εκ των υστέρων ελέγχους του καθεστώτος.
Οι αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα III της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

2.1 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 4)

Για τη λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται:
(α) άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν υποβολής αίτησης, σε διαχειριστές αποθηκών. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών - διαχειριστής αποθήκης να διαθέτει εκ των προτέρων την ιδιότητα του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και να κατέχει και τις δύο άδειες AEO (άδεια AEO-C, απλουστεύσεις και άδεια AEO-S, ασφάλεια και προστασία).
Όπως είναι γνωστό, τα κριτήρια για την απόκτηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και για τα δύο είδη αδειών (ΑΕΟ-C και AEO-S) είναι:
• ιστορικό συμμόρφωσης δηλ. η απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του οικονομικού φορέα,
• επίδειξη υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο να επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων,
• οικονομική φερεγγυότητα,
• πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα, και
• ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία.
Οι Τελωνειακές Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών ΑΕΟ σύμφωνα με την 5007905/955/Α0019/17.02.2009 ΑΥΟ και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Γ1068454 ΕΞ 2016/28.4.2016 ΕΔΥΟ και ΔΤΔ Γ 1117691 ΕΞ2016/04.08.2016 ΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκαν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες ΑΕΟ και ΔΤΔ Γ 138851 ΕΞ 2017ΕΜΠ/27-07-2017 ΕΔΥΟ.
Ειδικά για το καθεστώς 07, κατά το στάδιο της έκδοσης της άδειας, ο διαχειριστής της αποθήκης απαιτείται να παρέχει πρόσθετα εχέγγυα για τη λειτουργία του καθεστώτος, ως προς:
• την ταυτότητα των επιχειρηματικών του εταίρων και
• την πραγματοποίηση εκ μέρους τους συνεχούς ροής εισαγωγών ή τυχόν μεμονωμένων εισαγωγών μεγάλου όγκου και αξίας.
Για το σκοπό αυτό, η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής στο καθεστώς με σκοπό την ταυτοποίηση των επιχειρηματικών εταίρων του Διαχειριστή, μέσω σχετικής τεκμηρίωσης. Η έκθεση δεν φέρει κάποιο τύπο αλλά περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 (γενικές πληροφορίες για τους εναποθέτες των εμπορευμάτων, όπως τομέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οργανωτική δομή, στοιχεία εισαγωγών που τυχόν έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν, εκτίμηση του όγκου και της αξίας των συναλλαγών που αναμένεται να πραγματοποιήσουν καθώς και πληροφορίες για την περαιτέρω διάθεση των εισαγομένων εμπορευμάτων κ.λ.π). Η έκθεση σκοπιμότητας φέρει υπογραφή του αιτούντος ή/και τυχόν νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ διαχειριστή αποθήκης και επιχειρηματικών εταίρων καθώς και τα λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα των αναφερομένων στην έκθεση σκοπιμότητας, δεν προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ωστόσο, βρίσκονται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών για σκοπούς ελέγχου κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας.
Διευκρινίζεται ότι, έκθεση σκοπιμότητας υπαγωγής στο καθεστώς δεν απαιτείται :
• για διαχειριστές ιδιωτικών αποθηκών.
• για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.
(β) χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων του αιτούντος-διαχειριστή αποθήκης οι οποίοι είναι ήδη εγκεκριμένοι στα πλαίσια χορήγησης αδειών AEO-C και AEO-S.
Για σκοπούς εφαρμογής της απόφασης, ως αποθηκευτικοί χώροι δύνανται να χρησιμοποιούνται και αναγνωρισμένες από τις τελωνειακές αρχές:
• αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ή
• φορολογικές αποθήκες του Ν.2960/2001 ή
• αποθηκευτικοί χώροι εντός Ελευθέρων Ζωνών,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO), διαθέτουν έγκριση για συναποθήκευση εμπορευμάτων, τηρείται διακριτή λογιστική αποθήκης και είναι ευχερής για σκοπούς ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές η ιχνηλασιμότητα των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
(γ) τήρηση λογιστικής αποθήκης από το διαχειριστή της αποθήκης μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ή κατάλληλου λογισμικού. Η λογιστική αποθήκης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Παραρτήματος VI της απόφασης και τηρείται:
• ανά καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της απόφασης (περίπτωση α - «καθεστώς 07» και περίπτωση β - υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, αντίστοιχα) και
• ανά διασάφηση εισαγωγής για την περίπτωση α - «καθεστώς 07» και ανά Δελτίο εισόδου για την περίπτωση β - εγχώρια εμπορεύματα.
Η λογιστική αποθήκης απεικονίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική κατάσταση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, των μεταβιβάσεων αυτών και των συνήθων εργασιών με δυνατότητα παραγωγής αναφορών για τις τελωνειακές αρχές μέσω παραμετροποιημένης αναζήτησης προς διευκόλυνση του ελέγχου.
(δ) σύσταση εγγύησης από το διαχειριστή της αποθήκης (χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο). Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα VIII της απόφασης. Το ποσό της εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία του μέσου ημερήσιου αποθέματος ανά μήνα.
Η μηνιαία κατάσταση αποθεμάτων τηρείται ανά καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (μη ενωσιακά και εγχώρια) και ανά διασάφηση εισαγωγής ή Δελτίο εισόδου, αντίστοιχα.
Σε περίπτωση όπου, βάσει μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων, η εγγύηση υπολείπεται ή υπερβαίνει το ποσό αναφοράς, ο διαχειριστής της αποθήκης-κάτοχος της άδειας υποβάλλει συμπληρωματική εγγύηση ή δύναται να ζητήσει μερική αποδέσμευση αυτής, αντίστοιχα.
Εξαιρούνται της σύστασης εγγύησης οι Φορείς Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών και οι εγκατεστημένες εντός Ελεύθερης Ζώνης επιχειρήσεις.
(ε) διοικητικό κόστος λειτουργίας αποθήκης το οποίο ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως και καταβάλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης. Για το πρώτο έτος έκδοσης της άδειας πραγματοποιείται αναλογική κατανομή του ποσού.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης αναφέρονται ανά είδος αποθήκευσης (μη ενωσιακά και εγχώρια εμπορεύματα) στο Παράρτημα IV της παρούσας.

2.2 Διαδικασία αδειοδότησης - παρακολούθησης αδειών τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρα 5-10) 

Η άδεια λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης εκδίδεται βάσει της διαδικασίας των άρθρων 5-8 της απόφασης. Σημειώνεται ότι, η υποβολή αίτησης από τους διαχειριστές των αποθηκών και η έκδοση της άδειας από τις τελωνειακές αρχές δεν υποστηρίζεται, επί του παρόντος, από το υποσύστημα αδειών- εγκρίσεων του ICISnet. Για την υποβολή της αίτησης και την έκδοση της άδειας χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα των Παραρτημάτων I και II της απόφασης.
Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης της διαδικασίας αδειοδότησης, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες τηρούν:
• φακέλους αδειών ανά κάτοχο άδειας-διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση των αδειών και την επανεξέταση αυτών καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις, αναστολές, ακυρώσεις και ανακλήσεις αδειών.
• συγκεντρωτικό αρχείο αδειών το οποίο τηρείται με ηλεκτρονικά μέσα (αρχείο excel), ανά καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 26.
Οδηγίες αναλυτικά για την υποβολή αιτήσεων και έκδοσης αδειών μέσω του ICISnet θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο με την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης της διαδικασίας-

2.2.1 Για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών εφιστάται:

• στην τήρηση των προθεσμιών και της περιγραφόμενης διαδικασίας,
• στην έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος, όπου απαιτείται από τις διατάξεις της απόφασης,
• σε έλεγχο του ιστορικού συμμόρφωσης του αιτούντος σε περίπτωση που οι άδειες ΑΕΟ έχουν εκδοθεί πέραν της τριετίας και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης,
• σε έγκριση του καταλόγου επιχειρηματικών εταίρων του αιτούντος (για το καθεστώς 07),
• στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.
Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η έγκριση της λογιστικής αποθήκης από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, η σύσταση εγγύησης και η καταβολή του διοικητικού κόστους λειτουργίας στο ίδιο τελωνείο. Το τελωνείο ελέγχου ενημερώνει άμεσα και εγγράφως, για τα ανωτέρω την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προκειμένου να εκδοθεί η άδεια. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το σχετικό έγγραφο αποστέλλεται από το τελωνείο ελέγχου στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Οι άδειες που εκδίδονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες φέρουν την ακόλουθη κωδικοποίηση : YY-GR-TTTTTT-WV-00XXX, όπου:

YY:έτος
GR: κωδικός χώρας
TTTTTT: αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας
WV: τύπος άδειας (τελωνειακή αποθήκευση)
οοΧΧΧ: αριθμός άδειας

Επειδή η συμβολή των εν λόγω αδειών στην προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική, οι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών τελωνειακές αρχές, ει δυνατόν, να μην εξαντλούν τις προθεσμίες που ορίζονται στην απόφαση και να τηρούν αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους.
Ο κατάλογος των επιχειρηματικών εταίρων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας.
Προσθήκη ή διαγραφή επιχειρηματικών εταίρων συνεπάγεται τροποποίηση της άδειας.
Διαγραφή επιχειρηματικών εταίρων εκ μέρους των αρμόδιων τελωνειακών αρχών είναι δυνατή τόσο κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας όσο και κατά την επανεξέταση ή τροποποίηση της άδειας για δεόντως αιτιολογημένους λόγους.
Διαγραφή ή προσθήκη επιχειρηματικών εταίρων πραγματοποιείται και εκουσίως από το διαχειριστή της αποθήκης. Για την προσθήκη επιχειρηματικών εταίρων απαιτείται έκθεση σκοπιμότητας.

2.2.2 Επανεξέταση των αδειών πραγματοποιείται υποχρεωτικά ανά τριετία ειδικά για το κριτήριο του ιστορικού συμμόρφωσης του διαχειριστή της αποθήκης.

2.2.3 Αναστολή, ακύρωση, επανεξέταση και τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται σε περίπτωση αναστολής, ακύρωσης, επανεξέτασης και τροποποίησης, αντίστοιχα, των αδειών AEO-C ή/και AEO-S.

2.2.4 Ανάκληση της άδειας επέρχεται εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι οι οποίοι αφορούν τόσο τον ίδιο τον κάτοχο της άδειας - διαχειριστή της αποθήκης όσο και τους δικαιούχους του καθεστώτος - επιχειρηματικούς εταίρους του διαχειριστή:
• αίτημα του ενδιαφερομένου κατόχου της άδειας.
• ανάκληση έστω και μίας εκ των αδειών AEO (AEO-C ή AEO-S).
• σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων εκ μέρους του κατόχου της άδειας παραβάσεων της απόφασης, ή των διατάξεων της τελωνειακής ή/και της φορολογικής νομοθεσίας.
Ενδεικτικά, παραβάσεις που χαρακτηρίζονται σοβαρές ή που η επαναλαμβανόμενη διαπίστωσή τους δημιουργεί προϋποθέσεις ανάκλησης είναι: η διαφυγή εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση, η μη καταχώρηση εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης, η συνεργασία με οικονομικούς φορείς που έχουν χαρακτηρισθεί ως «εξαφανισμένοι έμποροι», η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων κ.λ.π
• σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων εκ μέρους του δικαιούχου του καθεστώτος παραβάσεων της απόφασης.
Ενδεικτικά, παραβάσεις που χαρακτηρίζονται σοβαρές ή που η επαναλαμβανόμενη διαπίστωσή τους δημιουργεί προϋποθέσεις ανάκλησης είναι: η μη τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων, περιπτώσεις «εξαφανισμένων εμπόρων», η μη υποβολή πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3.1 Διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης («καθεστώς 07») (άρθρο 11)

Για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) και απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας απαιτείται υποβολή διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στο αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής με καταβολή των δασμολογικών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων και εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής .
Ευνόητο είναι ότι, κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζονται τυχόν προβλεπόμενες από κείμενες διατάξεις απαλλαγές από δασμολογικές ή λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
Επί της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός «07» στη θέση 37α «καθεστώς». Ο αριθμός της άδειας αναγράφεται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής με τον κωδικό 1764.
Επί του παρόντος δεν υφίσταται διαλειτουργικότητα με το υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων του ICISnet ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας και ισχύος της άδειας λειτουργίας τελωνειακής αποθήκευσης.
Για την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας, εγκατεστημένος ή μη στη χώρα μας, απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ στη χώρα μας το οποίο συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής (κωδικοί 1720, 1718, 1719, 1754, όπως αναφέρονται στην ΠΟΛ.1125/2016 εγκύκλιο διαταγή).
Η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία δύναται να πραγματοποιείται με συνήθεις ή απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες. Η εφαρμογή απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών προϋποθέτει ότι ο εισαγωγέας - δικαιούχος του καθεστώτος ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτει σχετική άδεια (άδεια απλουστευμένης διασάφησης ή άδεια με εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφηστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών). Στην περίπτωση χρήσης απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών, ο αριθμός της άδειας συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής με τον κωδικό 1961.
Η διακίνηση των εμπορευμάτων από το τελωνείο εισαγωγής στο χώρο της αποθήκης, πραγματοποιείται υπό την κάλυψη της διασάφησης, της συσταθείσας εγγύησης και οποιουδήποτε στοιχείου διακίνησης προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η διακίνηση στην αποθήκη πραγματοποιείται με ευθύνη του διαχειριστή (ο κωδικός 1911 συμπληρώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής). Η καταχώρηση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης πραγματοποιείται άμεσα με την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη. Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης γνωστοποιείται άμεσα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στο τελωνείο ελέγχου η φυσική παραλαβή του εμπορεύματος με αναφορά στη διασάφηση εισαγωγής και στον αριθμό αναφοράς της λογιστικής αποθήκης.
Η διασάφηση εισαγωγής αποστέλλεται από το τελωνείο υπαγωγής στο τελωνείο ελέγχου όπου και λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρησης (MRN). Συνεπώς, η διασάφηση εισαγωγής θεωρείται τακτοποιημένη στο τελωνείο υπαγωγής και παραμένει σε εκκρεμότητα στο τελωνείο ελέγχου μέχρις ότου τα αποθηκευμένα εμπορεύματα λάβουν έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 18 της απόφασης (εξαγωγή, εφοδιασμός, παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος, ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, καταστροφή ή εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου).
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο εισαγωγέας διαθέτει στο αρχείο του τα δικαιολογητικά της παραγράφου 10 του άρθρου 11 της απόφασης. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα, τα δικαιολογητικά τηρούνται από τον άμεσο ή έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο του εισαγωγέα.
3.2 Διαδικασία υπαγωγής εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 12)
Η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται με Δελτίο Εισόδου και καταχώριση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης. Για την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) παράδοσης αγαθών χωρίς ΦΠΑ απαιτείται αναφορά επ'αυτού του αριθμού της άδειας του διαχειριστή της αποθήκης και της ένδειξης «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 25 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000-ΠΟΛ.1184/2018». Η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με ευθύνη του διαχειριστή και υπό την κάλυψη της συσταθείσας εγγύησης.
Μέχρι την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής υλοποίησης των διαδικασιών εισόδου - εξόδου προς και από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφαρμόζεται με χειρόγραφες διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, το Δελτίο Εισόδου συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα είτε μέσω προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων εργασίας (αρχείο word ή excel) από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή των αγαθών σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΠΟΛ.1184/2018 σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Στο Δελτίο Εισόδου, συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του πωλητή, του αγοραστή-αποθέτη, τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρείας, τα στοιχεία του Διαχειριστή της αποθήκης και ο αριθμός της άδειας αυτού, το σχετικό τιμολόγιο κ.λ.π. Όλα τα αντίτυπα του Δελτίου εισόδου παραδίδονται στην μεταφορική εταιρεία και υπογράφονται από τον υπεύθυνο της μεταφοράς κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης. Με την είσοδο των εμπορευμάτων στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα καταχωρούνται στη λογιστική αποθήκης άμεσα. Όλα τα αντίτυπα υπογράφονται από το Διαχειριστή της αποθήκης. Το αντίτυπο 3 τηρείται στο αρχείο του Διαχειριστή της αποθήκης. Το αντίτυπο 4 αποστέλλεται από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο άδειας, άμεσα, μέσω e-mail, στο τελωνείο ελέγχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του τελωνείου. Τα αντίτυπα ι και 2 του Δελτίου εισόδου αποστέλλονται από το διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας στον αποθέτη-αγοραστή και στον πωλητή, αντίστοιχα. Ο πωλητής τηρεί στο αρχείο του το Δελτίο εισόδου ως δικαιολογητικό της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης χωρίς ΦΠΑ.
Από τη χρονική στιγμή ενημέρωσης του τελωνείου ελέγχου και προτού τα εμπορεύματα λάβουν οποιοδήποτε προορισμό παραμένουν στην αποθήκη τουλάχιστον για εξήντα (6ο) ώρες.
Κατά το χρονικό διάστημα από την γνωστοποίηση εισόδου των αγαθών στην αποθήκη και μέχρι τα εμπορεύματα να λάβουν προορισμό, το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την κρίση του, πραγματοποιεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη, την καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης και την παραμονή τους στο καθεστώς για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα πριν λάβουν προορισμό.
Οδηγίες αναλυτικά για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με την υποβολή των Δελτίων Εισόδου μέσω του ICISnet θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας μηχανογράφησης.

3.3 Διάρκεια παραμονής στο καθεστώς - Συνήθεις εργασίες (άρθρο 13)

Η διάρκεια παραμονής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της παρούσας είναι απεριόριστη. Προθεσμία παραμονής στο καθεστώς δύναται να τίθεται σε περιπτώσεις εμπορευμάτων η μακροχρόνια αποθήκευση των οποίων, λόγω του είδους και της φύσεώς τους, ενδέχεται να απειλεί την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή του περιβάλλοντος.
Η εκτέλεση συνήθων εργασιών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Ως συνήθεις εργασίες νοούνται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 71-03 (VI) των κατ'εξουσιοδότηση διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (επισυνάπτεται στην παρούσα), οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρησή τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση. Η διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών της παρούσας δεν επιτρέπεται.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (μη ενωσιακά «καθεστώς 07» ή εγχώρια).

3.4 Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εντός καθεστώτος (άρθρο 17)

Οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης και με διατήρηση αυτού απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ, φέρουν την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 25 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000-ΠΟΛ.1184/2018» και αναφορά του αριθμού της άδειας του διαχειριστή της αποθήκης.
Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων με διατήρηση του καθεστώτος επιφέρει μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς. Ο νέος κύριος των εμπορευμάτων καθίσταται νέος δικαιούχος του καθεστώτος. Οι μεταβιβάσεις εμπορευμάτων παρακολουθούνται με το Δελτίο μεταβίβασης εμπορευμάτων (Παράρτημα IV της ΠΟΛ.1184/2018) ανεξαρτήτως του είδους των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς (μη ενωσιακά «καθεστώς 07» ή εγχώρια).
Μέχρι την μηχανογράφηση του στο ICISnet, το Δελτίο Μεταβίβασης, συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα είτε μέσω προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων εργασίας (αρχείο word ή excel) από τον τελευταίο κάτοχο του εμπορεύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της απόφασης και τις οδηγίες αυτού σε τρία (3) αντίτυπα- Όλα τα αντίτυπα υπογράφονται από τον πωλητή-αποθέτη των εμπορευμάτων και τον Διαχειριστή της αποθήκης. Ο Διαχειριστής της αποθήκης ενημερώνει τη λογιστική αποθήκης, αποδίδει αριθμό καταχώρησης και ενημερώνει το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλοντας το αντίτυπο 3 μέσω e¬mail. Το αντίτυπο 1 αποστέλλεται στον πωλητή των αγαθών ως δικαιολογητικό της απαλλαγής ΦΠΑ και το αντίτυπο 2 τηρείται στο αρχείο του Διαχειριστή.

3.5 Εκκαθάριση καθεστώτος - Προορισμός εμπορευμάτων (άρθρα 18-23)

Η εκκαθάριση του καθεστώτος πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:
α. εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε,
β. παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε,
γ. παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων ή αεροσκαφών,
δ. ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή του ΦΠΑ,
ε. καταστροφή,
στ. εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου.
Στα άρθρα 18-23 της απόφασης αναφέρονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους αποδεκτούς προορισμούς εμπορευμάτων τα τελωνειακά παραστατικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση του καθεστώτος καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να διαθέτει, κατά περίπτωση, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής - κύριος των εμπορευμάτων.
Τα οικεία τελωνειακά παραστατικά υποβάλλονται από το δικαιούχο του καθεστώτος- τελευταίο κύριο του εμπορεύματος εντός της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης. Ομοίως, από τα ίδια πρόσωπα εκδίδονται και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία
Για τις παραδόσεις αγαθών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, απαιτείται πέραν του πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και των φορτωτικών εγγράφων και Δελτίο εξόδου των εμπορευμάτων.
Μέχρι την μηχανογράφηση του στο ICISnet, το Δελτίο Εξόδου, συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα είτε μέσω προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων εργασίας (αρχείο word ή excel) σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V και τις οδηγίες αυτού. Το Δελτίο Εξόδου εκδίδεται και συμπληρώνεται από το δικαιούχο του καθεστώτος-τελευταίο κύριο του εμπορεύματος σε τρία (3) αντίτυπα. Στο Δελτίο Εξόδου συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του δικαιούχου του εμπορεύματος, τα στοιχεία του αγοραστή, τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρείας, τα στοιχεία του Διαχειριστή της αποθήκης και ο αριθμός άδειας αυτού καθώς και το τιμολόγιο πώλησης των εμπορευμάτων. Όλα τα αντίτυπα υπογράφονται από τον ίδιο και τον Διαχειριστή της αποθήκης. Ο Διαχειριστής της αποθήκης καταχωρεί την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς μαζί με τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα. Ο Διαχειριστής της αποθήκης τηρεί το αντίτυπο 2 του Δελτίου Εξόδου στο αρχείο του και αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής του αντιτύπου 1 μετά την υπογραφή του από τον ίδιο στον δικαιούχο του καθεστώτος. Το αντίτυπο 3, δεόντως υπογεγραμμένο, αποστέλλεται μέσω e-mail άμεσα στο Τελωνείο Ελέγχου.
H έξοδος των εμπορευμάτων από την αποθήκη Τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται βάσει των προβλέψεων της απόφασης ΠΟΛ.1184/2018 ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Τελωνειακής αρχής ελέγχου με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που απαιτείται η υποβολή τελωνειακών παραστατικών (πχ διασάφηση εξαγωγής) όπου τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Κατά την ανάλωση αγαθών, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ δηλ. με βάση την αξία παράδοσης (πώλησης) στο εσωτερικό της χώρας.
Για την ανάλωση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας το αποδεικτικό είσπραξης εκδίδεται στο όνομα του τελευταίου κυρίου του εμπορεύματος-πληρωτή έστω και αν τα εμπορεύματα είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία από διαφορετικό πρόσωπο και χρησιμοποιείται για σκοπούς άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανάλωση των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας δεν αναιρεί την εφαρμογή τυχόν προβλεπόμενων διατάξεων απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας (π.χ παράδοση αγαθών στο πλαίσιο διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, παράδοση αγαθών σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό, παράδοση αγαθών ως επενδυτικά αγαθά κ.λ.π).

3.6 Γενικές παρατηρήσεις για τα Δελτία Εισόδου - Εξόδου - Μεταβίβασης.

Τα Δελτία Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης, μέχρι την μηχανογραφική υλοποίησή τους στο ICISnet, καταχωρούνται στο Τελωνείο Ελέγχου, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά (αρχεία excel), ανά καθεστώς αποθήκευσης (μη ενωσιακά και εγχώρια), ανά διαχειριστή αποθήκης και ανά δικαιούχο καθεστώτος. Για την καταχώρηση των Δελτίων δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συναλλασσομένων ή των εκπροσώπων τους αλλά μόνο η αποστολή των Δελτίων αυτών, μέσω e-mail, από τους Διαχειριστές των αποθηκών.
Έχοντας υπόψη ότι οι κάτοχοι των εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης δύνανται να είναι μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, τη διαδικασία έκδοσης και συμπλήρωσης των Δελτίων εισόδου-εξόδου, του Δελτίου Μεταβίβασης και τήρησης του αρχείου δικαιολογητικών για την απαλλαγή ΦΠΑ αναλαμβάνουν πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα.
Αναλυτικά, τα τελωνειακά παραστατικά υπαγωγής και εκκαθάρισης του καθεστώτος, τα δικαιολογητικά απαλλαγής για την υπαγωγή και εκκαθάριση του καθεστώτος καθώς και οι περιπτώσεις τήρησης Δελτίων Εισόδου, Δελτίων Εξόδου και Δελτίων Μεταβίβασης αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

4.1 Υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων (άρθρα 24-26)

4.1.1. Ο Διαχειριστής αποθήκης-κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση των εμπορευμάτων προς την αποθήκη και για την εν γένει παρακολούθηση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης. Ο Διαχειριστής της αποθήκης είναι επομένως υπεύθυνος για τη γένεση τελωνειακής οφειλής που προκύπτει από την αποθήκευση των εμπορευμάτων (π.χ τυχόν απώλεια εμπορεύματος από την αποθήκη ή κατά τη διακίνηση προς την αποθήκη κ.λ.π)

4.1.2 Ο Δικαιούχος του καθεστώτος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς και την εκκαθάριση αυτού, ειδικότερα ως προς την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών υπαγωγής και εκκαθάρισης καθεστώτος, την τήρηση των δικαιολογητικών απαλλαγής ΦΠΑ, τυχόν γένεση οφειλής ΦΠΑ κ.λ.π.

4.1.3 Οι υποχρεώσεις τελωνειακών αρχών αναφέρονται στο άρθρο 26 της απόφασης και αφορούν για τις μεν Τελωνειακές Περιφέρειες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί για την έκδοση αδειών και την μετέπειτα παρακολούθηση αυτών για τα δε Τελωνεία Ελέγχου υποχρεώσεις που απορρέουν από την επιτήρηση του καθεστώτος. Τα Τελωνεία Ελέγχου και οι ΕΛ.Υ.Τ τηρούν αρχείο των εκθέσεων ελέγχου του καθεστώτος που πραγματοποιούν.

4.2 Έλεγχοι καθεστώτος (άρθρο 27)

Οι έλεγχοι του καθεστώτος πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου οι οποίοι δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων έλεγχοι εντάσσονται στον προγραμματισμό ελέγχων των ΕΛ.Υ.Τ. Οι εκθέσεις ελέγχου γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κατόχους αδειών.
Έλεγχοι πραγματοποιούνται και στους δικαιούχους του καθεστώτος για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν για την υπαγωγή και την εκκαθάριση του καθεστώτος .
Κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου των αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, οι διαχειριστές των αποθηκών συνεργάζονται με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο απαιτείται.
Η Τελωνειακή αρχή ελέγχου διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από την αποθήκη Τελωνειακής αποθήκευσης κατά την κρίση της, στοχευμένους βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας.

4.3 Παραβάσεις - κυρώσεις (άρθρο 28)

Για τις παραβάσεις των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/2001.

4.4 Λοιπές διατάξεις (άρθρο 29)

4.4.1 Το Β' Μέρος της Τ10440/1923/Α0019/24.11.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 885/Β/06.12.1993) «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε αποταμίευση» καταργείται.

4.4.2 Το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης της ΠΟΛ.1100/2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1136/Β/10.05.2013) μετονομάζεται σε «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών».

Τέλος, συνοπτικός οδηγός της λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε (https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/ΟΔΗΓΟΣ.pdf)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

1 ΠΟΛ.1184/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4512/Β/15.10.2018 και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΗΗΣ46ΜΠ3Ζ-15Ο και τροποποιείται από τις:
- Α.1333/2019 (ΦΕΚ 3414/Β/09.09.2019, Α.Δ.Α : 6ΤΧ446ΜΠ3Ζ-ΤIΜ ), οδηγίες εφαρμογής με την Ε.2174/2019 (Α.Δ.Α : 6ΤΒΥ46ΜΠ3Ζ-ΙΣ4)
- Α.1032/2020 (ΦΕΚ 613/Β/26.02.2020, Α.Δ.Α : 6ΟΨΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ25), οδηγίες εφαρμογής με την Ε.2040/2020 (Α.Δ.Α : 6ΕΙ246ΜΠ3Ζ-7Τ5)
2
άρθρα 53 και 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν.2960/2001