Ε.2092/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021)

Ε.2092/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021)

Αθήνα, 6  Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: Ε. 2092/06-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑTA A΄, Β΄
 
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311-312, 314-16
 2132122400
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2092/2021

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26/19.2.2021)

Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 25, αναφορικά με τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 43, για την έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Ειδικότερα:

Α. Άρθρο 25

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021 προστίθεται, μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), νέο άρθρο 71Η, αναφορικά με τα κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

2. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Η ορίζεται ότι η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον παρόντα, δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ΄ του άρθρου 45.
 
3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. Επίσης, ορίζονται τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, τα οποία δύνανται να είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και μέλη της οικογένειας αυτών. Επίσης, προβλέπεται ότι για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών αυτών απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτή δύναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23 ΚΦΕ. Ωστόσο, προβλέπεται ότι φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

4. Πέραν των ανωτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 71Η ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί σωρευτικά η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, οι οποίες είναι: α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

5. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ως μέλη της οικογενείας νοούνται τα κάτωθι πρόσωπα:
α) ο έτερος των συζύγων/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.),
β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ.,
γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν,
δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ.

6. Επίσης, με την παράγραφο 5 του άρθρου 71Η ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και του φορολογητέου εισοδήματος αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα ακαθάριστα έσοδα, αυτά εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους επτά τοις εκατό (7%) στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58 ΚΦΕ. Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 68 και 71 ΚΦΕ. Οι διατάξεις του Μέρους Τέταρτου ΚΦΕ για «Παρακράτηση Φόρου» έχουν εφαρμογή και για τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

7. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, Α’ 248) και προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της εν λόγω παραγράφου, με το οποίο ορίζεται ότι οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α..

8. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4778/2021, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστούν οι υπηρεσίες που μπορούν ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

9. Τέλος, οι διατάξεις του άρθρου 25 ν. 4778/2021 εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Β. Άρθρο 43

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43 του ν.4778/2021 ορίζεται ότι η έκτακτη αποζημίωση που χορηγείται σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου με βάση τις προϋποθέσεις της παρ.1 του ίδιου άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (Α΄167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

Γ. Άρθρο 48 (Έναρξη ισχύος)

Οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από τις 19.2.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, ενώ, ειδικά ως προς το άρθρο 25, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της ενότητας Α’ του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ