Ε.2119/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89)

Ε.2119/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89)

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Ε 2119/27-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375317
Fax : 210 3375001
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Ε 2119/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις».
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 ( Α΄89), με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 10,11,12 και 13 του ν.4472/2017 (Α΄74).

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020. Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που θεσπίσθηκαν με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4472/2017, τα οποία αφορούσαν σε τροποποιήσεις των άρθρων 15 (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) και 43Α (ειδική εισφορά αλληλεγγύης) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, λόγω της ως άνω κατάργησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ