Ε.2130/2020 Κοινοποίηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισ

Ε.2130/2020 Κοινοποίηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισ

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2130/7-8-2020
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο :2106987427
Fax:2106987408,
2106987424
E-Mail :finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr
 
Ε 2130/2020
 
Θέμα: Κοινοποίηση της αρ. Α.1180/2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω αναφερόμενη Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, με ΑΔΑ: ΨΕΞ746ΜΠ3Ζ-9ΛΓ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3235/Β' /4.08.2020, με την οποία επέρχεται τροποποίηση ορισμένων προβλέψεων της αρ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β'2889) ΑΥΟ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού» αναφορικά με το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις επέρχεται απλούστευση των διαδικασιών διακίνησης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, παρέχοντας δυνατότητα χρήσης του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος EMCS, με αποτέλεσμα την αποφυγή χειρόγραφων διαδικασιών, με οφέλη τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις τελωνειακές αρχές.

Ειδικότερα, με την παραγράφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης εισάγεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παραλαβής του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από άλλα Κ-Μ μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (EMCS), υπό τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο διαδικασιών καθώς και των οδηγιών που έχουν δοθεί για το E.M.C.S.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές, για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων και την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, μετά την υποβολή στο αρμόδιο τελωνείο της Ειδοποίησης Παραλαβής, υποβάλλεται από τον παραλήπτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αντί της Δήλωσης Παραλαβής και της Αίτησης Επανεισαγωγής αντίστοιχα, η αναφορά παραλαβής του e-ΔΕ..

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση του e-ΔΕ από τον αποστολέα του άλλου Κ-Μ, παραμένει η χειρόγραφη διαδικασία ήτοι η υποβολή της Δήλωσης Παραλαβής καθώς και της Αίτησης Επανεισαγωγής για λόγους πληρότητας του πλαισίου.

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 απαλείφονται οι φράσεις «αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας» και «μόνο στο εσωτερικό της χώρας», για λόγους νομοτεχνικής πληρότητας και συνάφειας με τις νέες ρυθμίσεις, καθόσον με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η δυνατότητα χρήσης του e-ΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά καλύπτει εν γένει την ενδοκοινοτική διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1, παρέχεται η δυνατότητα στην περίπτωση αποστολής των εν λόγω προϊόντων σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οριστικοποίηση της διακίνησης, να διενεργείται μέσω της υποβολής της αναφοράς παραλαβής του e-ΔΕ από τον παραλήπτη, καθόσον με τις παρούσες διατάξεις, όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα χρήσης του e-ΔΕ επεκτείνεται και καλύπτει εν γένει την ενδοκοινοτική διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού. Επισημαίνεται ότι, εναλλακτικά, στις περιπτώσεις αποστολής σε άλλο κράτος μέλος, κατά τις οποίες δεν υποβάλλεται αναφορά παραλαβής από τον παραλήπτη, για την οριστικοποίηση της διακίνησης, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, της στατιστικής δήλωσης Intrastat καθώς και της φορτωτικής υπογεγραμμένης από τον παραλήπτη, προκειμένου για την οριστικοποίηση της διακίνησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ