Ε.2171/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020) περί έκτακτης αυτοδίκαιης παράτασης διαδικασιών ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014)

Ε.2171/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020) περί έκτακτης αυτοδίκαιης παράτασης διαδικασιών ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014)

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Ε 2171/27-10-2020
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103614303, 3613274
Fax:2103635077
E-mail:g.poutoglidou@aade.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2171/2020
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020) περί έκτακτης αυτοδίκαιης παράτασης διαδικασιών ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 89 («Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014») του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020), με το οποίο προβλέπεται ότι εξαιρετικά για το έτος 2020:

α) η χρονική διάρκεια της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4647/2019 (Α'204) είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης περί υπαγωγής στη διαδικασία (με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον μηνών από το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης) παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) μήνες για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, δηλαδή κατά την 31η/7/2020,

β) ομοίως, παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) μήνες η χρονική διάρκεια της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης για επιχειρήσεις που κατά την 31η/7/2020 διάγουν τον επιπλέον των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνο που έχει δοθεί με δικαστική απόφαση κατά την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 και

γ) για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη, κατά την 31η/7/2020, αιτηθεί στο δικαστήριο σχετική παράταση (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014, όπως ισχύει), η οποία χορηγείται από το δικαστήριο μετά την ανωτέρω ημερομηνία (31/7/2020) το χρονικό διάστημα της παράτασης προσαυξάνεται κατά τρεις επιπλέον (3) μήνες. 

Η αυτοδίκαιη παράταση που προβλέπεται στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες για τις οποίες συντρέχουν ήδη κατά την 31η/7/2020 οι προϋποθέσεις εφαρμογής των δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 76 του νόμου 4307/2014.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ