Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1180/2016

Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1180/2016

Αθήνα, 1/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΕΦ Α 1060477 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 2103645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου πέραν της προθεσμίας που προβλέπει η Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1180/2016».

Αναφορικά με το ζήτημα εάν δύναται να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο προς διεθνή οργανισμό ως δικαιούχο της απαλλαγής της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για υπηρεσίες που έλαβε, παρόλο που έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών που ορίζεται στην παρ, 5 της Απόφασης ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1180/2016, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Με το άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση ιδ) του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ορίζεται ότι απαλλάσσονται από ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς και σε πρεσβείες κρατών με σκοπό να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θεσπίστηκε ειδική διαδικασία που πρέπει να τηρείται με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1180/2016.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης ορίζεται ότι στην περίπτωση που η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου έχει προηγηθεί της προσκόμισης του ακριβούς αντιγράφου του πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/λήψης, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για το ποσό του ΦΠΑ που επιστρέφεται στο δωρητή, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης της παραλαβής/λήψης που φέρει το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/λήψης.

Για λόγους χρηστής Διοίκησης και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της Απόφασης ΠΟΛ.1180/2016, γίνεται δεκτή η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου μόνο για το ποσό του ΦΠΑ από τον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα των υπηρεσιών και πέραν της προβλεπόμενης από την ανωτέρω Απόφαση προθεσμίας των τριάντα ημερών, εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις πληρούνται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ