ΠΟΛ 1038 - 19/03/2009

ΠΟΛ 1038 - 19/03/2009

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.

2238/1994

(πρώην παρ. 3 άρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955), όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2.    Με τις διατάξεις της περ.αΆ της παρ.7 του άρθρου 54 του ν.

2238/1994

, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.7 του άρθρου 18 του ν.

3697/2008

(ΦΕΚ ΑΆ194), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεη για την παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 10% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.01.2009 και μετά.     
3.    Με την αριθ.1010984/10169/Β0012/

ΠΟΛ.1073/3.5.2007

διαταγή μας είχε γίνει δεκτό, ότι οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. υποχρεούνται να χορηγούν τις βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να χορηγούν τις βεβαιώσεις αυτές όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α.

Η θέση αυτή υιοθετήθηκε λόγω αφΆ ενός μεν της μη διενέργειας παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που διένειμαν οι ανώνυμες εταιρείες και αφΆ ετέρου, λόγω της υποχρέωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων μερισμάτων όταν προκύπτουν από ανώνυμους τίτλους μετοχών (περ.αΆ της παρ.2 του άρθρου 39 της αρ. πρωτ.3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

4.    Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.

3697/2008

οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, να χορηγούν πλέον τη βεβαίωση μερισμάτων στους δικαιούχους, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: τα στοιχεία του δικαιούχου, ο χρόνος έγκρισης της διανομής από τη γενική συνέλευση, η χρήση από την οποία προέρχονται τα διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα κέρδη, το ποσό της διανομής, καθώς και ο αριθμός των μετοχών του κάθε δικαιούχου, η αξία τους, το ποσό του μερίσματος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.     
    

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

    
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ         
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ        
                                                    

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
Αριθ.Πρωτ.: 1018427/10248/Β0012