ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

Αριθμ. ΠΟΛ.1218/2018

Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΟΛ 1218/2018

(ΦΕΚ Β' 5562/11.12.2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 12, της παραγράφου 14 του άρθρου 30 και του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. β) Των άρθρων 8 έως 13 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύουν.
γ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες
χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.», όπως ισχύει.
δ) Της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1195/2018 (Β΄ 4861) «Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.». ε) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
στ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017)
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την ανάγκη διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, καθώς και την ανάγκη καθορισμού των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών των Φ.Η.Μ. αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Καθορίζεται υποχρέωση διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η υποχρέωση της παρούσας απόφασης αφορά τις οντότητες εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, είτε πρόκειται για αμιγώς πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου είτε για μικτά πρατήρια καυσίμων.
 

Άρθρο 2
Εκδιδόμενα παραστατικά πώλησης

Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν λιανικώς ή χονδρικώς υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα τιμολόγια και τα παραστατικά διακίνησης υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), συνδεδεμένου με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, άμεσα, όπου απαιτείται, με την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης αυτών από την αντλία διάθεσης. Οι οντότητες-προμηθευτές υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, εκδίδουν τα παραστατικά (διακίνησης ή τιμολόγια πώλησης) με τη χρήση Φ.Η.Μ.

1. Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης αναγράφονται υποχρεωτικά:
α) Τα στοιχεία του εκδότη (Α.Φ.Μ., πλήρες όνομα και πλήρης διεύθυνση),
β) Ο α/α της αντλίας,
γ) Το είδος του καυσίμου,
δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
ε) Η ποσότητα του υγραερίου κίνησης ή του πεπιεσμένου φυσικού αερίου,
στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
η) Η συνολική αξία.

2. Στην περίπτωση των πωλήσεων υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες οντότητες εκδίδεται αυτόματα παραστατικό διακίνησης ή τιμολόγιο πώλησης, όπου αναγράφεται πλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

3. Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, που χρησιμοποιούν ήδη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων (όπως μικτά πρατήρια), δύνανται να εκδίδουν και τα στοιχεία λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση του ίδιου φορολογικού μηχανισμού, εφόσον αυτός διασυνδεθεί με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

4. Για τις επαναλαμβανόμενες παραδόσεις υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες οντότητες, εφόσον εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο πώλησης, αυτό εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, το οποίο παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη οντότητα και διαφυλάσσεται από αυτήν.

5. Για τις πωλήσεις «επί πιστώσει» υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, που διενεργούνται από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία πρατηριούχους, εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. και την ένδειξη «επί πιστώσει».
Για αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει η απαλλαγή της περίπτωσης 4γ΄ του άρθρου 1 της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1002/2014 (Β΄/3/5.1.2015).

6. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε οντότητες - πελάτες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών εκδοθέντων στοιχείων λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
 

Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης παραστατικών πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και ΑΔΗΜΕ

1. Έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ

Στην παράγραφο 2.7 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 (Β’3517), προστίθεται παράγραφος
2.7.3 ως ακολούθως: «2.7.3 Όλα τα παραστατικά πώλησης ή διακίνησης που αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο, εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ.».

2. Διασύνδεση αντλίας πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με ΕΑΦΔΣΣ.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΕΑΦΔΣΣ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά απαιτείται να προσαρμοστεί, ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό με το πέρας της διάθεσης του καυσίμου.

3. Αρχεία e.txt που παράγει η ΕΑΦΔΣΣ.
α. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1195/2018 (Β΄ 4861), «Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου». β. Για τα αναφερόμενα παραστατικά του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της παρούσας, οι κωδικοί είναι:

 

Παραστατικό

Κωδικός

Στοιχεία λιανικής πώλησης της παρ. 1 του άρθ. 2

173

Παραστατικό διακίνησης της παρ. 2 του άρθ. 2

158

Τιμολόγιο πώλησης της παρ. 2 του αρθ. 2

222

Δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής) της παρ. 4 του άρθ. 2

158

Συγκεντρωτικά τιμολόγια της παρ. 4 του άρθ. 2

165

Πιστωτικά τιμολόγια της παρ. 6 του άρθ. 2

169

4. Διασύνδεση ΑΔΗΜΕ με την αντλία πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΑΔΗΜΕ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά απαιτείται να προσαρμοστεί ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό από την ΑΔΗΜΕ με το πέρας της διάθεσης του καυσίμου.
 

5. Αρχεία e.txt που παράγει η ΑΔΗΜΕ.

α. To 3o πεδίο του πίνακα Α της παραγράφου 5.2.7. του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες» και το μήκος του είναι μεταβλητό.

β. Το πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών έχει επιπροσθέτως τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1195/2018, για την ποσότητα και το είδος του καυσίμου. Στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών, το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.

γ. Όταν η ΑΔΗΜΕ εκδίδει απόδειξη εσόδου χονδρικής (τιμολόγιo) προστίθεται ως flag στο αρχείο e.txt της συγκεκριμένης απόδειξης εσόδου το σύμβολο #, το οποίο ακολουθεί τα δεδομένα της κάρτας αποδείξεων πελάτη στο πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες». Αμέσως μετά το flag # ακολουθούν πληροφορίες που αφορούν το εκδοθέν παραστατικό, ήτοι ο ΑΦΜ λήπτη, @ ο κωδικός παραστατικού, $ η παρακράτηση φόρου (εφόσον υπάρχει), % ο αριθμός τιμολογίου, & η σειρά τιμολογίου (εφόσον υπάρχει), χωρίς κενά.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών: 1234567890123456789#999888777@165$3.12%45
&3?40!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 1234567890123456789 είναι ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη, 999888777 είναι ο ΑΦΜ του λήπτη, 165 είναι ο κωδικός παραστατικού «τιμολόγιο», 3.12 ευρώ είναι η παρακράτηση φόρου, 45 είναι ο αριθμός τιμολογίου, 3 είναι η σειρά του τιμολογίου, πωλήθηκε υγραέριο (κωδικός 40) σε ποσότητα 30 λίτρα και 125 ml.
 

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Μαρτίου 2019.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ