Φορολογικές δηλώσεις 2022

Φορολογικές δηλώσεις 2022

Δημοσιεύτηκε η Α. Α.1034/2022 που σηματοδοτεί την έναρξη συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν τα εισοδήματα του έτους 2021. Μολονότι οι κωδικοί που προστέθηκαν στο έντυπο Ε1 είναι περιορισμένοι, παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες αλλαγές.

Νέοι κωδικοί

Πίνακας 2: Πληροφορικά στοιχεία εκκαθάρισης

Κωδικοί 043-044

Πρόκειται για νέους κωδικούς που συμπεριλήφθηκαν στο Ε1 και αφορούν φορολογούμενους του ειδικού καθεστώτος 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Oι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας.

Το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4758/2020 και οι φορολογούμενοι που θα λάβουν εγκριτική απόφαση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Πίνακας Ε: Εισόδημα από Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Κωδικοί 873-874

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1034/2022, στους κωδικούς 871-872 συμπληρώνεται η ζημία από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ του ίδιου φορολογικού έτους, η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκριση της ζημιάς σε ημεδαπής/ αλλοδαπής.  Το κέρδος του φορολογικού έτους 2021 από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται, αναγράφεται στους κωδικούς 829-830. Κατά τη συμπλήρωση των ανωτέρω κωδικών δεν αφαιρείται από τον φορολογούμενο η μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, καθώς αυτή αναγράφεται, από το φορολογικό έτος 2021 και έπειτα, στους νέους κωδικούς 873-874 και αφαιρείται από το κέρδος του τρέχοντος έτους κατά την εκκαθάριση.

Αναγράφονται οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής.

Πίνακας 6: Πρόσθετα ποσά εισοδήματος και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

·Στην περίπτωση 11. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας : Προσθήκη κωδικών 081,082,083 που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης

·Στην περίπτωση 12. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένεια που σπουδάζουν στο εξωτερικό: Προσθήκη κωδικών 084,085, 086 που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης

·Στην περίπτωση 13. Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία παιδιών που σπουδάζουν: Προσθήκη κωδ. 087 που αφορά τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης

Δαπάνες και ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα η το φόρο.

Κωδικοί 633 – 634

Δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ, οι οποίοι δεν ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ.

Γενικές παρατηρήσεις

Κατόπιν της δημοσίευσης των οδηγιών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων εισοδήματος, έχει ανοίξει η σχετική εφαρμογή του Taxisnet.

Αναφορικά με το φόρο εισοδήματος, θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ παρέχεται και η εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 3%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ύψος των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα ανέρχεται σε 30% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του φορολογουμένου.

 Για τους φορολογουμένους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρωθούν οι κωδικοί 023-024.