133829/2019 Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχ

133829/2019 Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχ

Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

23 Δεκέμβριος 2019

Αριθμ. 133829/2019

(ΦΕΚ Β' 4789/24-12-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117) και ιδίως του άρθρου 16, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4635/2019 (Α' 167) και ισχύει και του άρθρου 20 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α' 8).

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α' 261).

4. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 81).

5. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α' 7).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α' 133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011, ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998.

Άρθρο 2: Υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου

1. Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δύναται να πιστοποιηθεί, κατ' επιλογήν του φορέα της επένδυσης, κατόπιν ελέγχου που διενεργεί ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία και πάντως χωρίς τη διενέργεια του προβλεπόμενου, στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, τακτικού ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή ο φορέας της επένδυσης υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις σχετικές διατάξεις και στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις. Επιπλέον, ο φορέας της επένδυσης ενημερώνει το ΠΣΚΕ με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, που επιθυμεί να διενεργήσει τον τελικό έλεγχο στο επενδυτικό του σχέδιο.
Στην περίπτωση του άρθρου αυτού δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Τα αιτήματα ελέγχου που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας προκειμένου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με ταυτόχρονη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, δύνανται να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, μόνον εφ' όσον δεν έχει διενεργηθεί σε αυτά ο σχετικός έλεγχος από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για αυτά απόφαση συγκρότησης του αρμόδιου Οργάνου Ελέγχου, ο φορέας δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της σχετικής απόφασης, το δε καταβληθέν, σ' αυτήν την περίπτωση, παράβολο θα επιστρέφεται.

2. Η Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και εφ' όσον αυτό κριθεί πλήρες, ο δηλωθείς με την ως άνω διαδικασία, ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή μέλος της ελεγκτικής εταιρείας λαμβάνει από την Υπηρεσία κωδικό εισαγωγής στο ΠΣΚΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Άρθρο 3: Αντικείμενο και διαδικασία του ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης - Υποβολή στοιχείων

1. Αντικείμενο του ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).
β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).
γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.
δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων.
Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων, ως Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Το Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου μέσω του ΠΣΚΕ.
Τα επενδυτικά σχέδια ελέγχονται ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στον τόπο υλοποίησης τους, και εφόσον απαιτείται, στην έδρα των φορέων εάν εκεί τηρούνται οι πρωτότυποι τεχνικοί φάκελοι και τα παραστατικά δαπανών.
Ο έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου δύναται να ανατίθεται από τον υπεύθυνο ορκωτό ελεγκτή- λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία σε πολιτικό μηχανικό καθώς και όπου απαιτείται σε μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, οι οποίοι καταρτίζουν και παραδίδουν για συνυποβολή τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης της παραγράφου 2 κατωτέρω.

2. Μετά το πέρας του ελεγκτικού έργου οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες υποβάλλουν:
i. την «έκθεση ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης», σύμφωνα με την ενσωματωμένη μεθοδολογία, τις τυποποιημένες φόρμες του ΠΣΚΕ και το Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά, την οποία υπογράφουν ψηφιακά,
ii. την Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και την οριζόμενη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Η εν λόγω Έκθεση, εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης», υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ.
Συνοδεύεται από τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της.
iii. σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό και, όπου απαιτείται, από μηχανολόγο μηχανικό, ή και λογιστή - φοροτεχνικό Α' τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.
Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους και θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.
Τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

3. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2, θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα βασιζόμενα στο κατάλληλο αποδεικτικό υλικό. Η τήρηση των αρχείων που προβλέπεται για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της Έκθεσης Διασφάλισης. Αν οι ανωτέρω ενημερωθούν εγγράφως ότι είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση για την ελεγχόμενη οντότητα, το χρονικό διάστημα επεκτείνεται μέχρι τη λήξη της δικαστικής διερεύνησης.

4. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Η εν λόγω Υπηρεσία απευθύνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και οι σχετικές απαντήσεις κοινοποιούνται σε αυτόν που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην εφαρμογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα πλέον των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές ή τις ελεγκτικές εταιρείες. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την αντιμετώπισή του από τον ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική εταιρεία, αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί σαν έμφαση στην έκθεσή του.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017, όπως ισχύει για τις οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι / οποίες συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 4: Πιστοποίηση της πληρότητας του ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

1. Η αρμόδια Υπηρεσία λαμβάνει την «Έκθεση Ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» καθώς και την Έκθεση Διασφάλισης με τα τυχόν πρόσθετα αντίγραφα των εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξή της, και τις σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης από τον πολιτικό μηχανικό και, όπου απαιτείται, από τον μηχανολόγο μηχανικό, ή και τον λογιστή - φοροτεχνικό Α' τάξης και διαπιστώνει την πληρότητά τους αναφορικά με την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθώς και την συμφωνία των πιστοποιηθέντων σε αυτήν με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και των βεβαιώσεων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

2. Μετά τον ως άνω έλεγχο πληρότητας, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Αν η Έκθεση Ελέγχου είναι πλήρης και βεβαιώνεται χωρίς επιφύλαξη από τους ελεγκτές η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.
β) Αν οι Εκθέσεις Ελέγχου ή / και Διασφάλισης δεν είναι πλήρεις, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικών ή νέων Εκθέσεων, αναλόγως της σημασίας των ελλείψεων.
γ) Αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Διασφάλισης, που αφορούν στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής «Έκθεσης Ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης».
δ) Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Διασφάλισης, μπορεί να εισηγηθεί την λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23 του ν. 4399/2016 ή στις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ