23095/2020 Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

23095/2020 Επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. 23095/2020
 
(ΦΕΚ B' 1179/06-04-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).

2. Την περ. (ζ) της παρ. 2 και την περ. (ε) της παρ. 4 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).

3. Την παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).

4. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

6. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

11. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός  Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄  986),  όπως  συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 20797/26-03-2020 κοινή απόφαση των ιδίων υπουργών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"» (Β΄ 1040) και όπως παρατάθηκε η ισχύς της με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04-04-2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 20797/26.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)» (Β΄ 1168).

13. Την από 3.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, από την οποία προκύπτει αυξημένος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας.

14. Την υπ' αριθμ. Β1α, Β2/οικ.23094/6.4.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ- καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Ειδικά μέτρα μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στον Δήμο Μυκόνου

Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λόγους πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 08:00 έως και τις 20 Απριλίου 2020 και ώρα 08:00, επιπρόσθετα των μέτρων που ισχύουν για όλη την Επικράτεια, τα ακόλουθα μέτρα:

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών καθημερινά από ώρα 20:00 έως και ώρα 08:00 της επομένης, πλην των προσώπων που απαριθμούνται στην παρ. 1 της πρώτου άρθρου της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας  της παρ. 1 του πρώτου άρθρου της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες,
β) μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία,
γ) μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους,
δ) μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
ε) μετάβαση σε κηδεία, μόνο του ή της συζύγου του θανόντος ή της θανούσας, καθώς και των συγγενών με α΄ βαθμό συγγένειας με αυτούς,
στ) σύντομη μετακίνηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας με κατοικίδιο ζώο, και μόνο περιμετρικά της οικίας, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου και
ζ) εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

3. Κατά τη λειτουργία λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε δέκα (10) μέτρα μεταξύ τους. Η τοποθέτηση των ανωτέρω πάγκων επιτρέπεται μόνο στη μία πλευρά του δρόμου και όχι εκατέρωθεν αυτού.

4. Στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super markets) με ευθύνη των διοικήσεων τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 20 τ.μ. και με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση οικοδομικής δραστηριότητας στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στον Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της ίδιας Περιφέρειας για λόγους πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 6 Απριλίου 2020 έως και τις 6 Μαΐου 2020, απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων κατά το σκέλος που συνεπάγεται τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών επί δημόσιων και ιδιωτικών εργοταξίων.

2. Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται τα ακόλουθα δημόσια έργα που εκτελούνται εντός του Δήμου Θήρας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας:
α) Η ανακατασκευή του λιμένος του Αθηνιού, με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
β) η αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου προς τον λιμένα του Αθηνιού, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
γ) η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Μονολίθου, στην περιοχή του αεροδρομίου, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
δ) η αποκατάσταση της βατότητας και η άρση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου στην Καλντέρα της Οίας και το Φηροστεφάνι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων    
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ